Latest Posts

እከለት። (ገዓት) by Mussie Bekit July 8, 2020

እከለት። (ገዓት)

እብ ፡ ሙሴ፡ በኪት።

እላ፡ እከለት፡ ወለቼ፡ ኣርያም፡ መሓሪ፡ ታ።

“እከለት፡ ለልብል፡ ቃል፡ ምንላ፡ “እክል” ለልብል፡ ቃል፡ እንደይ፡ ፋግራ፡ ኢተርፍ ፡እብል፡ አና። እከለት፡ ኦሮ፡ ምንላ ፡ ፍቱይ፡ ወእሙር፡ ሙነትና፡ ዎክ ፡ ሕንክልና፡ ታ።ክምላ፡ ጢላን፡ መሀነን፡ ሸውሀቶም፡ ምስል፡ ስፓገቲ፣ ወከበሳ፡ ምስል፡ ጣይታ፣ ወኢትዮጵያውያን፡ ምስል፡ ጥሬ፡ ክቶፎ፣ ወእስያውያን፡ ምስል፡ ሩዝ፡ ለባዲ፡ ውላድ፡ መትሕት፡ ማ፡ መሀነን፡ ሸውሀቶም፡ ምስል፡ እከለት፡ እብ፡ ሐሊባ፡ ወሰሙይ፡ ሔሳሳ፡ ወበርበረ፡ ባዲቲ፡ ቱ። እከለት፡ ለረኣያታ፡“እትዬታ።”ወክም፡ ሬኤካሃ፡ ሕሽመት፡ ወውጅህ፡ ገጽ፡ ትቅብ፡ ልብል፡ እትካ። አዜ፡ ከም፡ ጅንስ፡ እከለት፡ ክም፡ ሀላ ፡እልና፡ ምንድሊ፡ እንዴ፡ ኣንበትኮ፡ እፋርጎ። (1) እከለት፡ ወድና።  እላ፡ እከለት፡ እላ፡ እግላ፡ እትላ፡ ወድና፡ ግንቦ፡ ማሻላ፡ ዎክ፡ ዕፉን፡ ለዋቅዓው፡ ኬዋ፡ ዎክ፡ ሐሽም፡ አባጽሕት፡ ለትትበሸል፡ እከለት፡ ታ። እላ፡ እከለት፡ እላ፡ እግል፡ ልብሉዕዋ፡ ክም፡ ተዓገለው፡ ኦሮ፡ ምንላ፡ አባጽሕት፡ ሰለስ፡ ንጫት(ኵላሶ) ነስእ፡ ከእግል፡ አክያሳትላ፡ እክል፡ ለለሓስዶ፡ ለኢልትረኣው፡ እኩያም፡ መናፋስ፡” እሊ፡ ሀብናኩም፡”ልብል፡ ከለክፎ።(2)እከለት፡ ሁርሁር። እላ፡ እከለት፡ እላ፡ እሲት፡ ዐምሳት፡ እግል፡ ቲለድ፡ ምሕጽ፡ ክም፡ ጸብጣያ፡ እማ፡ ወአግዋራ፡ እንዴ፡ ተኣከበያ፡ ለበለዓሃ፡ እከለት፡ ታ። (3)ገሺሽ።

እሊ፡ ምን፡ ኦሮ፡ ዕበላ፡ ሐሪጭ፡ ለበሽል፡ እከሎታት፡ ብዙሕ፡ ሐሊብ፣ ወሐወስስ፣ ወመራይር፣ እንዴ፡ ጸባሓ፡ ላሊላ፡ ህዳይ፡ ዲብ፡ ቤት፡ መርዓዊ፡ ለልትበላዕ፡ እከሎታት፡ ቱ። (4)እከለት፡ አርብዓ። እላ፡ እከለት፡ እላ፡ ለመርዓት፡ አርብዓ፡ ዮም፡ ክም፡ ወደት፡ እማ፡(ዋልዳይታ) ምስል፡ አንስ፡ ዐድ፡ አቡሃ፡ ወዐድ፡ እማ፡ ነበሪት፡ ወእከሎታት፡ እንዴ፡ ራፍዓያ፡ መጽኣሃ።

ወምንላ፡ እከሎታት፡ ለዐበት፡ ወእብ፡ ሐሊብ፡ ወሰሙይ፡ ሔሳስ፡ እንዴ፡ ጸባሓት፡ ራጾ፡ ቀይሕ፡ ለመስል፡ በርበረ፡ እታ፡ ሰሙይ፡ ሔሳሳ፡ ወጀፋፊራ፡ ለትሰርገት፡ እከለት፡ ለሐማት፡ እግላ፡ መርዓዊ፡ ተሀይቦ። ወለመርዓዊ፡ ምስል፡ ቤት፡ አቡሁ፡ እንዴ፡ ተዐጋላ፡ በላዓ። ወእላ፡ እከለት፡ እላ፡ “እከለት፡ አርብዓ፡“ትትበሀል።(5)እከለት፡ ዋጣይ፣ እከለት፡ ዜናይ፣ እከለት፡ በዐል፡ ዐንቀር፣ እለን፡ ሰለሰ፡ እከለት፡ ሰብ፡ ህዳይ፡ ዲብ፡ ዐድ፣፡ ወለት፡ ክም፡ ዔራ፡ ምንላ፡ በሽል፡ እከሎታት፡ እንዴ፡ ትፋንታያ፡ ዋጣይ፣ ዜናይ፣ ወበዐል፡ ዐንቀር፣ በልዕወን። በዐል፡ ዐንቀር፡ ክቡርቱ፡፡ ወዋጣይ፡ ቤት፡ እም፡ ወአብ፡ እት፡ ለሓምድ፡ ዎክ፡ እት፡ ለትነሽግ፡ ልትመዬ። ወዜናይ፡ ልድሕር። “መድሐር፡ ዜን”ሀይብ። (ፍትሕ፡ መሓሪ፡ ገጽ፡ 114-115 ርኤ) (6)እከለት፡ ክሽክሻን ። እላ፡ እክለት፡ እላ፡ ዲብ፡ ሕላብ፡ ለልቡሎ፡ ዐቢ፡ ጢሾ፡ እንዴ፡ ገፍተኤት፡ ሰሙይ፡ ዐቢ፡ ምስል፡ በርበረሁ፡ ወሔሳሱ፡ ወጀፋፊራ፡ ሐሊብ፡ ወሔሳስ፡ ወገሀር፡ ለመስል፡ በርበረ፡ ወኣስማጣ፡ ክሉ፡ እብ፡ ሔሳስ፡ ለትሻማታ፡ እከለት፡ እግል፡ ሕራብ፡ ሼዬም፡ ገቢለት፡ ወሸዬም፡ ዐድ፡ ወእግል፡ በዐል፡ ፌክ፡ ክም፡ እሽኔ፡ ወጥቅር፡ ለትትሀዬብ፡ እከለት፡ ኣፈት፡ (ዐባይ ሐብሬ፡ ለኣለባ ታ)። (7)እከለት፡ መአካት፡፡ (ክትር፡ ብዝሔ፡ ወክድ፡ ሐር፡ “እከለት፡ መአኮት” ትበሀለት) እላ፡ እከለቲት፡ ንኢሽ፡ እብ፡ ሔሳስ፡ ካልስ፡  ለትራጨቃት፡ እት፡ ዐግሎ፡ ለልቡላ፡ ንኢሽ፡ ጢሾ፡ እንዴ፡ ወደታ፡ ለሐማት፡ እምላ፡ መርዓት፡ ለወለታ፡ ምንላ፡ ቤት፡ ክም፡ ረፋዓት፡ እግላ፡ መሳኒት፡ ተሀይባ፡፡ ወላማሳኒት፡ ጥዕም፡ እንዴ፡ አበለው፡ ምና፡ እትላ፡ ሐማት፡ በሉሳ፡ ወላሐማት፡ እብ፡ ምንግራላ፡ አብሎ፡ ለተኮበት፡ እንዴ፡ ቃልዓት፡ እፍግር፡ ተብላ፡ ከአጀኒት፡ ግለች፡ ወድያ።(8) እከለት፡ ሕቅነት። እላ፡ እከለት፡ እላ፡ ምንላ፡ ብዕድ፡ እከሎታት፡ ፍንቲት ፡ ታ፡፡ እማትና፡ ሔሳስ፡ እግል፡ ለምክካ፡ ሐዛያ፡ ምን፡ ገብእ፡ ሰልፍ፡ ለዝበድ፡ እታ፡ ካልዕ፡ እንዴ፡ አታያሁ፡ ለፋላሓሁ። ወሐር፡ ዲብ፡ ጢሾ፡ ዐባይ፡ በልሳሁ፡ ከእታ፡ ካልዕ፡ ትኩም፡ ሐሪጭ፡ ቅሎ፡ ሽዒር፡ ለኣትያ፡ እግል፡ ቃዶትላ፡ ሔሳስ። ከእብ፡ ድጋማን፡ ለማክክ፡ ዝበድ፡ እታ፡ ካልዕ፡ በልሳሁ፡ ኣስክ፡ ግሩም፡ ዲብ፡ ሔሳስ፡ ልትቃዬር። ወሓር፡ ለሐሪጭ፡  እት፡ እከለት፡ ለቃብል፡ ወላሔሳስ፡ ምን፡ ለዐል፡ ቀምበይበይ፡ ክም፡ ቤላ፡ ዲብ፡ ዕጎት፡ ልትጃለል፡ ወምና፡ ዕጎት፡ ዲብ፡ ዕከት፡ እብ፡ መ’ረታ ፡ (መረት)፡ ልትጃለል። ወላ፡ እከለትላ፡ ሕቅነት፡ ምንላ፡ ካልዕ፡ ዲብ፡ ጢሾ፡ ወድዋ። ሔስስ፡ ካልስ፡ ታ፡ ሐሊብ፡ ኢተሓዜ፡ ወበርበረ። ወክትር፡ ለጠዐማ፡  አንጃብካ፡ እታ፡ አንኩካ፡ ልትሻረብ። ወላ፡ መሽከሪትካ፡ ምን፡ ቃምዶ(ዛብጦ)፡ እትካ፡ ኩሉ-ክሉ፡ ኢትትወለብ። ወላእደካማ፡ ኢታሐጽባ፡ ክትር፡ ለጥዑም፡ ጸናሃ።(9)እከለት፡ ሕስዕት። ሀተሎታ፡ ሕሻካ። ሰሙይ፣ አላባ፡ ሔሳስ፣ አላባ፡ ሐሊብ፣ አላባ፡ ወበርበረ። እከለት፡ ሓጋይ፡ ሐጋይቶ ፡ታ። (10)እከለት፡ ስምፋእ፡፡ እላ፡ እከለት፡ እላ፡ ለመርዓት፡ ክም፡ ዐምሰት፡ እታ፡ ሳብዕ፡ ወርሓ፡ እግል፡ ትሕረስ፡ ዲብ፡ ዐድ፡ አቡሃ፡ ለተቀብል፡ እታ፡ ምዕል፡ እታ፡ ምሰታ፡ አግዋራ፡ ለለበሽላሃ፡ ወምስል፡ ለልደራራሀ፡ እከለት፡ ታ። እከለት፡ ደሐን፡ ዐሊ፡ ታ። (11) እከለት፡ ድራር፡፡ እላ፡ እከለት፡ እላ፡ ሐቆ፡ ቃብር ፡ ዲብ፡ ቤትላ፡ ሞታ፡ ዎክ ፡ ሞተት፡ ለለትማሱ፡ ወላልትመዬው፡ ለበልዕዋ፡ እከለት፡ ታ። ከሰልፍ፡ እግል፡ ልብልዑ፡ ክም፡ ታዐገለው፡ ምንላ፡ እከለት፡ ሰለስ፡ ነኣይሽ፡ ንጫት፡(ኵላሶ) ልትናሳእ፡ ከእብ፡ ስምላ፡ ማይት፡ ዲብ፡ ሐንተላ ፡ ዐርቃይ፡ እብ፡ ሐት፡ ሐቴ ለኩፈን፡።  እከለት፡ ምን፡ እክል፡ማሼላ፣ ምን፡ ሽዒር፣ ምን፡ ሽርናይ፣ ምን፡ ብልቱግ፣ ወምን፡ ዕፉን፡ በሽል። እከለት፡ ሰነት፡ ሰኒ፡ ግሩም፡ ለለባሽላ፡ እደሄን፡ ጥቁይ፡ አንስ፡ ሀላያ። ምንላ፡ ቃዳምያት፡ እማትና፡ እምዬ፡ አግዱባይት፡ እሲት፡ ወድ፡ ምቅልም፡ እብ፡ አብሼሎት፡ እከለት፡ ልትጃጋራ፡ ዐላ፡ አለቡ። ወሐቆሀ፡ ሐቆ፡ እምዬ፡ አግዱባይት፡ ወለቼ፡ ኣርያም፡ መሐሪ፡ ታ። እላ፡ እከለት፡ እንዴ፡ ኣብሸለት፡ ምስላ፡ ወጅባ፡ ኩሉ፡ ሰሙይ፡ እብ፡ ሔሳሱ፣ ሐሊብ፣ ምስል ፡ሔሳሱ፣ ወበርበረሁ፣ ወምንኩሉ፡ ዝያዳ፡ ዲብ፡ ጢሾ፡ ወግረተት፡ እንዴ፡ ከረታ፡ እብ፡ መከንብያሃ፡ ወቅልወታ፡ ሰበት፡ ለአከት፡ እቼ፡ እብ፡ ስምዬ፡ ወእብ፡ ስም፡ ኩሎም፡ መንሳዕ፡ ውላድ፡ ሀይገት፡ ዲብ፡ አፍሪቃ፣ ዲብ፣ አሜሪካ፣ ዲብ፡ ኤውሮጳ፣ ወእስያ፡ ለነብሮ፡ “ደም፡ ኢተብሽሊ” አገናዕ፡ ወለቼ፡ አርያም፡ እብላ። ጠቆት፡ (ውሕልና)ምን፡ እም፡ ወሩሳ። ወለት፡ ሕቼ፡ ቅድስቲ፡ ወድ፡ ህብቴስ፡ እንቲ፡ ሌጣ።

“ሐሊብ፡ ለለሐዜ፡ እብ፡ ሀወቱ፡ ወሔሳስ፡ ለለሐዜ፡ እብ፡ ዕከቱ”

ወእከለት፡ ሐብሬ፡ አለባ፡ እግል፡ ልብላዕ፡ ለለሐዜ፡ እብ፡ መንከቱ፡

ወለቼ፡ ኣርያም፡ መሐሪ፡ ልትአንገድ፡ መን አመራ፡ ዐዳ፡ ሮራ፡ ደንቨር፡ ቱ፡

ሰነት፡ ኖስ ቃርብ፡ አና፡ ወበደርኮኩም፡ ከሚኒዴ፡ ተልኩና፡

ወድ፡ ምንክብ፡ ገኣ፡ እትና፡”ንጉስ” ኮሮና።

  ፋረጎት፡ ገሌ፡ ቃላት — ሁርሁር፡ በሃለት፡ እብ፡ ሀታሃታ፡ ለትጥሕኖ፡ እክል፡ ቱ።(to grind rapidly,speed, haste) ዕከት— ምን፡ ቀርበት፡ ጣሊት፡ ለትትሻቄ፡ እት፡ ገብእ፡ እግል፡ ከዘኖት፡ ሔሳስ፡ ሌጣ፡ ቅጥምት ታ። ወላቀርበት፡ ለጭገራ፡ ኢልትማራቅ፡ ወእታ፡ ከርሳ፡ እታ፡ መገሰዪሃ፡ “መ’ረት”(መራይር) ለልቡሎ፡ ምን ፡ ጭመም፡ ፍሬ፡ ዕጨት፡ ገርሰት፡ ለፈግር፡ ጸሊም፡ ሕብሩ፡ ከሩ፡ እታ። ሰልፍ፡ ፍሬላ፡ ዕጨት፡ ድብ፡ ካልዕ፡ እንዴ፡ አታ፡ ሰለስ፡ ዮም፡ ግሩም፡ ፋልሕ፡ አስክ፡ ልትሀንተክ፡ ከዲብ፡ ማይማዮ፡ ልትቃዬር። ወክም፡ በርዳ፡ እታ፡ ዕከት ፡ ጀሉሎ። እሊ፡ እግል፡ መጻኒሒቶ፡ (preservative) ቱ፡፡ ወለሔሳስ፡ ሰበባ፡ (fungi) እግል፡ ኢሊዴ፡ ከደፊን፡ ደፊን፡ እግል፡ ኢልጸኔ፡ ለለሐቡሮ፡ ከሚካል፡ ቱ። ከእሊታት፡ መን፡ አምሀረዮም፡ ቱ፡ ምን እንብል፡ ረቢ። ሕንክል—-ነብራ (meal) ቱ። ወላ፡ ብዕድ፡ ትርጉሙ፡ ሕንክል፡ ጨዋ፡ መስወድ፡ (ሎቖታ) ወሕንክል፡ ሐሊብ፡ ሀወት፡ መስል፡ ቱ። ወሕንክል፡ ሔሳስ፡ ክም፡ ዕከት፡ መስል፡ ቱ። “ወሕንክል፡ ንሳእ፡ ሀዬኒ፡ ብርክታካ፡ ዎክ፡ ስንቂ፡ ንሳእ፡ በሀለት፡ ቱ። ለተማተምኮሆ፡ አክትበት፡ እሊ፡ ለተሌ፡ ቱ። — ፍትሕ-መሐሪ፣ አክትበት፡ ሊትማን፣ ወናፋዕ፡ ወድ፡ ዕትማን፣ ደብተርዬ፡ (ናዬ፡ ናይ፡ ሙሴ፡ በኪት)(from my journal) ወላ፡ ትጋመኩዎም፡—ሀዬኒ፡ ሐዋቼ፡ ምንዕብዬ፣ ወኣቶ፡ አብራሃም ፣ ሐሰብአነቢ፣ ቶም።

አርቶዖት፣ አንሼዖት፣ አረሞት፣ ወሰኮት፣ እግልዬ፡ ለጋንሕ፡ ኢኮን። እሊ፡ ክቱብ፡ አስክ፡ ምን፡ እደዬ፡ ፈግር፡ ማልዬ፡ ቱ።  ወዲብላ፡ ሼለቅ፡ (መርመበብ ሓበረታ )ክም፡ ፋግራ፡ ማል፡ ቀርኣቱ ፡ቱ ።(ንብረት ናይቶም ዘንብብዎ እዩ።

አስክ፡ እብ፡ ብዕድ፡ ክቱብ፡ ንትራከብ፡ ረቢ፡ ምን፡ ቀባ፡ ወዐጸባ፡ ልነጀና።

አሚን!!!

ገዓት (እከለት) by Mussie Bekit July 8, 2020

ገዓት (እከለት)

ብሙሴ፡ በኪት።

እዛ ገዓት ናይ ኣርያም መሓሪ እያ

ገዓት ዚብል፡ ቃል ካብቲ “ገዓተ” ዚብል ግሲ ዚወጸ እዩ። “ገዓተ” ማለት፡ “ንሓርጫዊ ነገር ኣብ ፈሳሲ ብምእታው እናዀሰ ዓጺቕ ልዕጣጥ ነገር ኣዳለወ፡ ማለት እዩ።” ከምቲ ኢጣልያውያን እቲ ፍቱውን ብሉጽን መግቦም ፓስታ ስፓገቲ ከም ዚዀነ ኵሉ፡ ከምቲ ደቂ ከበሳ እቲ ፍቱውን ብሉጽን መግቦም ጣይታ ሽሮንን ዝግንን ፡ ከም ዚዀነ ኵሉ፡ ከምቲ ኢትዮጵያውን እቲ ፍቱውን ብሉጽን መግቦም ጥረ ክትፎ ከም ዚዀነ ኵሉ ደቂ መትሕት(ማታሕት) እውን እቲ ፍቱውን ብሉጽን መግቦም ገዓት እዩ። ከምቲ ብግእዝ(ግዕዝ)” ወይንሰ ያስተፈስሕ ልበ “ ወይንሲ ንልቢ የሕጕሶ፡ ዚብሃል እከለት(ገዓት)ድማ፡ “ንምርኣያ እተብህግ ንምብልዓ ጥዕምቲ” ቱፋሕ” ናይ ገነት፡ ኢያ። እከለት(ገዓት)ዅሉ ዓዳ፡ ዓለምለኻዊት ኢያ። ኣብ ከበሳ ኤርትራ ዀነ ኣብ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ፍሉይ በዓላት ከም በዓል ቅዱስ ሩፋኤልን ሕርስን ጥንስን ወዘተ. ገዓት፡ ይገዓት፡ እዩ። ስለዚ”እከለት(ገዓት)“ወይዘሮ” እያ። (እከለት)(ገዓት)ብኣምሓርኛ፡ ”ገንፎ” ይብልዋ። ብብሊን፡ ድማ፡ ”ካላ” ይብልዋ፡ ብሳሆ ድማ፡”ዳግሓ” ይብልዋ።)እስቲ፡ ሕጂ ኣብ፡ ሀይገት(ሃይገት)መንሳዕ ክንደይ ኣስማት እከሎታት (ገዓታት)ኸም ዘሎና ካብዚ ቀጺለ ይዝርዝሮ። (1) እከለት(ገዓት)ዓውዲ እኽሊ። እዛ እከለት(ገዓት)ኢዚኣ ነቶም ኣብ ዓውዲ እኽሊ፡ እኽሊ ከኽዱ ዚወዓሉ ሰባት፡ ኽበልዕዋ እትገዓት እከለት(ገዓት)ኢያ። እቶም ኣጓብዝ ነታ እከለት(ገዓት) ኽበልዕዋ ምስ ተቀረቡ ሓደ ኻብኣቶም 3 ኵላሶ ንጭብ ኣቢሉ ነቶም ብዓይኒ ዘይረኣዩ ሓሳዳትን እኩያትን መናፍስት “እዚ ሂብናኩም” ኢሉ፡ ነተን ሰለስተ ኵላሶ ይድርብየን። (2) እከለት(ገዓት)ሁርሁር ። እዛ እከለት(ገዓት)ኢዚኣ ጥንስቲ ሰበይቲ ክትሓርስ ቅልውላው ምስ ሓዛ ኣዲኣን፡ ምስ ጎሬባብታን ኣንስቲ እንዳ ኣቦኣ (ንጓላ ማለተይ እየ) ዀይነን ብሃታ ሃታ እኽሊ ጥሒነን ዝቅርብኣ እከለት(ገዓት) እያ። “ሁርሁር” ማለት፡ “ሃለብለብ” ታህዋኽ ማለት እዩ። (3) ገሺሽ።

ገሺሽ ማለት ሺሻይ ክብሎ ይኽእል እየ። እዚ ኣብ መዓልቲ ሕጸን መርዓን ተስካርን ዝቕረብ እከሎታት(ገዓታት)ማለት እዩ። (4) እከለት ኣርብዓ (ገዓት ኣርብዓ)

 እዛ፡ እክለት (ገዓት)ኢዚኣ፡ መርዓት ኣርብዓ መዓልቲ ምስ ገበረት ሕጽኖታ ምስ ወደኤት ኣዲኣ ወላዲታን ምስ ኣደታት ኣንዳ ኣቦኣን ጎሬበታን ብርክት ዚበለ እከሎታት (ገዓት) ሒዜን ይበጽሓኣ። ካብተን ብርክት ዚበላ እከሎታት(ገዓታት) እታ ዚዓበየትን ብዙሕ ጠስምን በርበረን ዘላዋ ተመሪጻ እታ ሓማት ኣደ ጓል ንሰብኣይ ጓላ ትህባ። ሰብኣይ ጓላ ተቀቢሉ ምስ ስድራ ቤት ኣቦኡ ዀይኑ ይድረራ። እዛ እከለት(ገዓት) ”ኣርብዓ” ትብሃል። (5) እከለት(ገዓት) ዋጣን ዓንቀር ዚኸልእን ዜናን። ወራዶ መርዓ ኣብ እንዳ ጓል ምስ ኣተዉ ካብቲ ንድራሮም ዚጋዓት (እከሎታት) ብዙሕ ገዓት፡ ሰለስተ ንበይነን ተፈልየን ሓንቲ ንዋጣ፡ ሓንቲ ንዓንቀር ዚኸልእ፡ ሓንቲ ንዜናይ፡ ይወሃባ። እቲ ዋጣ ንቤተ ሰብ እንዳ ጓል ኪዋጢ ይሓድር። ዓንቀር ዚኸልእ ፍሉይ ክብሪ ኣለዎ። ዜናይ ድማ ይምርቕ።( ፍትሕ መሕሪ ገጽ 114- 115 ርአ) (6) እከለት ክሽክሻን( ገዓት ክሽክሻን) እዛ እከለት(ገዓት) ኢዚኣ ኣዝያ ዓባይን ንዓበይቲ ዓዲ ንሹምን ምስለኒን ጭቃን ሼኽን ቀሺን በዓል ውዕለትን እትቕረብ እከለት(ገዓት) ኢያ።(7) እከለት (ገዓት) መኣካት (ወይ መኣኮት)። እዛ፡ እከለት(ገዓት)ኢዚኣ፡ ንእሽተይ ግናኸ ብዘይ ጸባን በርበረን ብጠስሚ ጥራሕ ጨፈቕፈቕ ዚበለት እከለት(ገዓት)ኢያ። መርዓት ካብ እንዳ ኣቦኣ ናብ እንዳ ሰብኣያ ክትነቅል ኣብ በቅሊ ምስ ጸዓንዋ እታ ኣዲኣ ንኤዕሩኽ ናይቲ መርዓዊ ፡ ትህባ፡፡እቶም ኤዕሩኽ ነታ እከለት(ገዓት)ንማለቱ ትንክፍ ኣቢሎም ናብ ኣደ እታ መርዓት ይመልስዋ። እታ ኣደ መርዓት ኣብ ገዝኣ ሒዛታ ተኣቱ እሞ፡ ብድሕሪ እቲ ኣግነት(አብሎ ብትግሬ) ተንኮበት ክፍት ኣቢላ ነቶም ብድሕሪት ዀይኖም ይጽበዩ ዝነበሩ ቖልዑ ክትህባን ካብ ኢዳ ክመንጥልዋን፡ሓንቲ።(8) እከለት(ገዓት)ሕቅነት። እዛ እከለት(ገዓት) ሕቅነት ኢዚኣ ካብተን ካልኦት እከሎታት (ገዓታት) ፍልይ ዚበለት እያ። ኣደታትና ንጠስሚ ዚኸውን ልኻይ ከምክኻ ቍራዕ ይስኽትታ እሞ፡ እቲ ንጠስሚ ዚኸውን ልኻይ ምእንቲ ክመክኽ ኣብቲ ቍራዕ የእትውኦ። ምስ መከኸ፡ ኣብ ሓደ ዓብይ ሒላብ ይግልብጥኦ። ጽንሕ ኢለን፡ ኣብቲ ቍራዕ ኣዝዩ ድኹም ዝተጣሕነ ቆሎ ሓርጭ ስገም የእትዋ እሞ፡ እቲ ዚመከኸ ልኻይ መሊሰን ኣብቲ ቍራዕ ይግልብጥኦ። ኣጸቢቁ ይፈልሕ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ቍራዕ ይወርድ። እቲ ሕሩጭ ኣብቲ ቍራዕ ብታሕቲ ይተርፍ፡ እቲ ጠስሚ ድማ፡ ጸረር ወይ ብላዕሊ ጸብለል ምስ በለ ኣብ “ዕከት”(ብትግርኛ “ዕብንቶ”ይብልዎ መስለኒ) ዚተብሃለ ካብ ቆርበት ጤል ዚተሰርሔ ለቖታ ይግልብጥኦ። ኣብ ውሽጢ እታ ዕከት ኣብቲ መቀሜጭኣ “መ’ረት” ዚተብሃለ ካብ፡ ፍሬ ገርሰት ዚተብሃለት ኦም ዚተጾሞቔ (extracted) ቡናዊ ዚሕብሩ ለገግ ዚብል ፈሳሲ የእትዋላ። እዚ ድማ፡ እቲ ጠስሚ ጥዑም ጨናን መቐረትን ምእንቲ ኺህልዎን ከምእውን ከይስብብ ወይ ከይስይሕ ወይ ከይዕሱ ዚከላኸል (preservative) ለገግ ዚብል ፈሳሲ ነገር እዩ። እቲ ሓርጭ ስገም ድማ፡ እከለት(ገዓት)ዀይኑ ካብቲ ቍራዕ ወጺኡ ናብ ሒላብ ይግልበጥ። እዛ እከለት(ገዓት) ኢዚኣ “ሕቅነት “ትብሃል። ኣዝያ- ኣዝያ ጥዕምቲ ኵትር እቲ ጠዓሚ ኣጻብዕትኻ ትቕርጥም።(9) እከለት(ገዓት) ሕስዕት ።( ብትግርኛ ሓስአ ግሲ ክኸውን ኰሎ ቅብኢ ሰኣነ ማለት እዩ) እዛ እከለት(ገዓት)ኢዚኣ ሰኣን ጸባን ጠስምን ኣብኣ፡ኸላ ትብላዕ።  (10)እከለት (ገዓት)ስንፋእ (ሽምፋእ።) እዛ እከለት( ገዓት) ኢዚኣ መርዓት ምስ ጠነሰት ልክዕ ኣብቲ ሻብዓይ ወርሓ፡ ኣብታ ድሮ ንእንዳ ኣቦኣ ክተሓርስ እትብገሳላ ምሸት፡ ጎሬባብታ ኣብ ገዝኣ ተኣኪበን ዝግዕታኣን ግዒተን ብሓንሳብ ዚድረራኣ እከለት(ገዓት)እያ።(11) እከለት(ገዓት)ድራር። እዛ እከለት(ገዓት)ኢዚኣ ድሕሪ ቀብሪ ናብቲ እንዳ ሓዘን ዘማስዩን ዝሓድሩን ዚድረርዋ እከለት(ገዓት)ኢያ። ቅድሚ ምብልዖም ሓንቲ ካብተን ኣንስቲ ሰለስተ ኵላሶ ወሲዳ፡ ስም ናይቲ ምውት ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ እናረቝሔት ኣብ ትሕቲ እቲ ዓራት በብሓደ ትድርብየን። ካብተን ቀዳሞት ኣደታትና ኣደና ኣግዱባይት ሰይቲ ወድ ምቅልም መንሳዕ ቤት ኣብረሄ ብምግዓት እከለት(ገዓት) ዚወዳደርኣ ኣንስቲ ኣይነበራን። ኣዝያ ጥቅውቲ ኣደ ነይራ። በዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ(ጊዜ) ድማ፡ እነሆ ጓለይ ወይዘሮ ኣርያም መሓሪ ብዓልቲ ደንቨር (ኣሜሪካ) ተኪኣታ። እዚ እከሎታት (ገዓታት) ትርእይዎ ዜለኹም ጓለይ ኣርያም ዚገዓተቶ እዩ። ስለዚ ብስም እቶም ኵሎም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዚርከቡ መንሳዕ ደቂ ሀይገት(ሃይገት) ኣገናዕ ወሓለ ጓል ወሓለ ወይዘሮ ቅድስቲ ህብተስ ወለት ዕሉም እናበልኩ ንኣርያም የቐንየልና ይብላ።

መወከሲ ናይዚ ጽሑፈይ –ጽሑፋት ናይ ፕሮፈሰር ሊትምንን ናፋዕ ወድ ዕትማንን፡ ካብ ናይ መስታወሻ ደብተረይን (from my journal) ከምእውን ካብ ዓበይቲ ኣሓተይን ዞማይን ኣቶ ኣብረሃም ሐሰብኣነቢ እዩ። እርማት፡ሃናጺ ርእይቶ፡ሃናጺ ነቐፌታ፡ መወሰኽታ፡ መደረብታ፡ ንዓይ ኣይምልከትን እዩ። እዚ ጽሑፍ ቅድሚ ኣብቲ መርበብ ሓበረታ ምውጽኡ ዋንኡ ኣነ እዬ። ኣብቲ መርበብ ሓበረታ ምስ ወጸ ግን ዋናታቱ ኣንበብቱ እዮም ።  ኣስክ፡ እብ፡ ብዕድ፡ ክቱብ፡ ንትራከብ ረቢ፡ ምን፡ ቀባ፡ ወዐጸባ፡ ልነጀና።

አሚን!!!

ፋካ፡ እት፡ ኣፍ-ዓበድ (ኣፍዓበት) ትትፌደ። እብ ፡ ሙሴ፡ በኪት

ፋካ፡ እት፡ ኣፍ-ዓበድ (ኣፍዓበት) ትትፌደ።

እብ ፡ ሙሴ፡ በኪት

6/25/2020

እትላ፡ ገኣ፡ ልግባእ፡ ወክድ፡ ለተሀገዎ፡ ወላ፡ ወደዎ፡ ዎክ፡ ምን፡ ሀይባይ፡ ለንትከበቶ፡ ህያብ፡ ማ፡ ህድየት፡ ብዙሕማ፡ ዐለቦት፡ ወሓሰቦት፡ ወፈያገት፡ ኢልትሀየቦ፡ ገብእ። እግልሚ፧ ምን እንብል፡ ክም፡ ልሙድ፡ ወክም፡ አመል፡ ልትሓሰብ። እሊ፡ ልግባእ፡ ዲኢኮን፡ ዲብ፡ ወክድ፡ መሓገዝ፣ ወክድ፡ ጸገም፣ ወክድ፡ ሕማም፡ ወጽማም፣ ወክድ፡ ዕጾ፣ ወክድ፡ ዐለዮ፣ (ስደት) ወክድ፡ ሸፍ፣ ወክድ፡ ብቆት፣ ወዕቆት፣ ወክድ፡ ሽንቆ፣ ወርምቆ፣ ወክድ፣ ጸበባ፣ ወሰበባ፣ ወእሉ፡ ለመስል፡ ለተሀደገት፣ ለትፋዐለት፣ ለተረከት፣ ወላታሀየበት፡ ኩሉ፡ ፍንቱይ፡ ዐለቦት፡ ወሓሰቦት፡ ልትሀየቦ። አካኑ፡ ጽንዕታ፡ በሀለቼ፡ ቱ። እት፡ ሰነት፡1981ዓ.ም.እብ፡ ሽቅል፡ ምን፡ ድጌ፡ ኣስመራ፡ ዲብ፡ ድጌ፡ ከረን፡ እትላ፡ ቀየርኮ፡ እቱ፡ አለላት፡ ለሰምዐክዎ፡ እግል፡ እሊ፡ ክቱብዬ፡ ጨወት፡ ወበርበረተት፡ ለገብእ፡ እግል፡ አትሀጅከኩም፡ ሐዜ። ወርሕ፡ ሐምለ፡ 6 ምዕሉ፡ ሰነት፡1977ዓ.ም. ሸዐብየት፡ ድጌ፡ ከረን፡ እትላ፡ ጸብጣው፡ እታ፡ ምዕል፡ ክም፡ ገበራይ (civil)እንደ፡ ገኣ፡ (እንደ፡ ታሓባሻ) ሸቃ፡ ለዐላ፡ ኦሮ፡ ዓስከሪ፡(ናይ ኢትዮጲያ) እንደ፡ ትጻባጣ፡ እብ፡ ክልኦት፡ ጅንዲ፡ ናይ፡ ሸዐብየት፡ እት፡ ልትከብከብ፡ ሸንከት፡ ፎርቶ፡ ከረን፡ እት፡ ገይሶ፡ እቡ፡ አመት፡ አለባ፡ ኦሮ፡ ወድ፡ ከረን፡ ስጃረቱ፡ እት፡ ለተንን፡ ድግል፡ ቤላ፡ እቶም። ለወክድ፡ ለዓስከሪ፡ እግላ፡ ወድ፡ ከረን፡ አምሮ፡ ሰበት፡ ዐላ“ፍላን፡ አሰርላ፡ እታ፡ አፉካ፡ ለሀለት፡ ስጃረት፡ ሀበኒ፡ ቤሎ።” ለወድ፡ ከረን፡ ደኣም፡ እትላ፡ ጂቡ፡ ለዐላ፡ ፓኮ፡ ስጃረት፡ ክም፡ ሀለት፡ ሀበዩ። ለወክድ፡ ለዓስከሪ፡ ሐቴ፡ እግል፡ ኖሱ፡ ወክልኤ፡ እግላ፡ ከብኩቦ፡ ለዐለው፡ ክልኦት፡ ጅንዲ፡ ፋቅሓ፡ (ሀባ)። እሊ፡ ልግባእ፡ ዲኢኮን፡ ለዓስከሪ፡ ምስል፡ ብዕዳም፡ ምርኮ፡ ዓፎ፡ ክም፡ ተሀየበዩ፡ ዲብ፡ ዐዱ፡ ግብለት፡ ኢትዮጵያ፡ አቅባላ። ለዓስከሪ፣ ለቃዳሚቱ፡ እንደይ፡ ተክህኖ፡(ከይኣኽሎ)፡ እት፡ ወርሕ፡ ሕዳር፡ ሰነት፡1978 ምን፡ ትግራይ፡ እንደ፡ ቃንጻ፡ እብ፡ እንክር፡ ተስነይ፡ ምስላ፡ ድጌ፡ ከረን፡ ለኣታ፡ ደሽ (ዓቃይቶት) ኢትዮጵያ፡ እት፡ ማርሕ፡ ዲብ፡ ድጌ፡ ከረን ፡ አቅባላ። ሐቆ፡ ሐቴ፡ ሳምን፡ ለዓስከሪ፡ እት፡ ድካንላ፡ ወድ፡ ከረን እንደ፡ ገሳ፡” ፍላን፡ ሐዜ፡ ሀለኮ፡ እታያ፡ ሀላ፡”ቤላ ፡ ከትሰኣላ፡” ፍላን፡ ፋግር፡ ሀላ፡ ክም፡ ቤለዎ፡ ትም፡ እት፡ ልብል፡ አቅባላ። እባ-እባ፡ ለወድ፡ ከረን፡ ልትሓዜ፡ ክም፡ ሀላ፡ ሰበት፡ አሰአለዎ፡ ዲብላ፡ እት፡ ድዋራት፡ ድጌ፡ ከረን፡ ለሀላ፡ ቃወሺ፡ ጌሳ፡ ከተሓባዓ። ለዓስከሪ፡ ሐቆ፡ ክልኤ፡ ዮም፡ እብ፡ ድግማን፡ እትላ፡ ድካን፡ ናይ፡ ወድ፡ ከረን፡ እንደ፡ ጌሳ፡ “ኣና፡ ፍላን፡ ልብሉኒ፡ ወፍላን፡ ሰኔት፡ ዋዲ፡ እግልዬ፡ ቱ፡ ከፈኩ፡ እግል፡ እፍደዮ፡ ሐዜኮሆ፡ ዲኢኮን፡ እግል፡ ብዕድ፡ጋር፡ (ጉዳይ) ኢሐዜክዎ፡ እህ፡ እንደ፡ እላ፡ ንኢሽ፡ ጀዋብ (ወራቀት) ሆቦ፡ እልዬ፡” ቤላ፡ ወእባሁ፡ ጌሳ፡ ሐድ፡ጋሩ፡ እግል፡ ልግባእ። ጀዋብ፡ እንደይ፡ ደንግር፡ ዲብላ፡ ወድ፡ ከረን፡ ትለኣከት። ለወድ፡ ከረን፡ ጀዋቡ፡ ከስታ፡ ወክም፡ ቃርኣያ፡ መን ፡ ክምቱ፡ አግራሳ( ፈለጠ) ወእት፡ ልስዔ፡ ከረን ፡ አቅባላ፡ ከትቃበለዩ። ሐቆ፡ ፋይሕ፡ መትሰላላም፡ ለዓስከሪ፡”በዐል፡ ፈክዬ፡ እንታ፡ ከሚ፡ ተሐዜ” ቤሎ። ለወድ፡ ከረን፡ ሀዬኒ” ሐቆ፡ ክልኤ፡ ሳምን፡ ርጋዝ፡ ናይ፡ አቡዬ፡ ሀላ፡ እልዬ፡ ከእብ፡ ሰላዲዬ፡ ለእዛበዮ፡ ገሌ፡ ሑድ፡ ሽከር፡ ወቡን፡ ዎሐዜኮ“ ቤሎ። ለዓስከሪ ሀዬ፡ “በእነ ይሁንብህ “ዲብዬ፡ ሕደጎ”ቤላ፡ ከትሳራሓዩ። ወእታ፡ ፋጅራ፡ ኦሮ፡ ኩንታል፡ ሽከር፡ ወኦሮ፡ ኩንታል፡ ቡን ፡ ምን፡ መክዘን፡ መሻሪፍላ፡ ደሽ፡ እብላሃ፡ ሀበዩ። (ለወክድ፡ ሎሄይ፡ ገበይ፡ ሱዳን፡ ድቡእ፡ ሰበት፡ ዐላ፡ ከረን፡ መሓገዝ፡ ቡን፡ ወሽከር፡ ሻክዓ፡ ዐላ)። ወእብላ፡ ለርጋዝ፡ ግሩም፡ ሐልፋ። እትላ፡ ምዕል፡ ጸላም ወመስደድ፡(ጭንቂ) ለወድ፡ ከረን፡ እግላ፡ ዓስከሪ፡ ምን፡ ልትሄረሮ፡ ዎክ፡ ኢሀይባካ፡ እሊ፡ ሖጻ፡ ሀብኮካ፡ ብህሉ፡ ምን፡ ገብእ፡ እትላ፡ ምዕል፡ መርሀዮሁ፡ ለዓስከሪ፡ እግላ፡ ወድ፡ ከረን፡ ከአፎ፡ ወትቃራሐዩ፡ መስለኩም፧ በሊሱ፡ እግል፡ ቄርኣይ ፡ ሐድጎ። እብ፡ ህግያ፡ ትግሬ፡ ሐቴ፡ መሰል፡ ሀለት፡፡” ገመል፡ ብሹል፡ ገሮቡ፡ ኢትሕዘዮ፡ እብ፡ ቃስብ” ገመል፡ ቅጹብ፡ ማ፡ ሕንጉጥ፡ ዐባርተንኩር፡ ስሩሕ፡ እብ፡ ሒለት፡ እግል፡ ትጽዐኖ፡ ኢትፈትን፡ በሀለት፡ ቱ። ገመል፡ ስፍሩይ፡ ገሮቡ፡ ሽሉሕ፡ (ዕባራ) ወዲዒፍ፡ መጽዓን፡ ዎክ፡ ጾር፡ ክቡድ፡ እንደ፡ ጸዐንክሁ፡ እሊ፡ እንደይ፡ ለክህናካ፡ (ከይኣኽለካ) እኩይ፡ ሸርነብክሁ፡ ምን፡ ገብእ፡”ከረቢ”ሕሻካ፡ ዕለት፡ እንደ፡ ማቅዓ፡ እሉ፡ ወክድ፡ ከረም፡ ዎክ፡ ቃይም፡ እንደ፡ ባልዓ፡ ክም፡ ራሻዳ፡ ወክም፡ ራባዓ፡ ጀብለቱ፡ እንደ፡ ካራ፡ እት፡ ለሃድር፡ ምን፡ ምግብ፡ ብዝሓም፡ እንደ፡ አለላ፡ ለፈግራካ፡ ከእንደ፡ አታብራካ፡ እትካ፡ ግሩም፡ ሐሼካ፡ ኣስክ፡ *ደቦከን፡ ተፈግር፡፡ ወእብላ፡ እብ፡ እኪት፡ ፈካ፡ ፌደካ። አዜ፡ እት፡ ረአስላ፡ ክቱብዬ፡ እግል፡ አቅብል። ክምላ፡ ተአሙሮ፡ ምን፡ ወርሕ፡ የካቲት፡ ናይ፡ እላ፡ ሰነት፡(2020)እንዴ፡ አንባታ፡ እብ፡ ሰበብ፡ ሕማም፡ ለበድ፡ ኮሮናቫይረስ፡ ክል፡ ምንእንና፡ ዲብ፡ አብያትና፡ ውሹባም ፡  ወእብ፡ ፍርህ፡  “እዛና”ሓር፡ እንደ፡ ደገልንሁ፡ ጫፍራም፡ ሀለና። እት፡ ወርሕ፡ ግንቦት፡ 4 ምዕሉ፡ ሰነት፡2020 ሐቴ፡ ጸዐዳ፡ አሜሪካይት፡ ወለት፡ ድያነት፡ መሓበራ፡ እግል፡ በዐል፡ ቤቼ፡ ቴሌፎን፡ እንደ፡ ዘብጠት፡ እታ፡ “እት፡ አፍ፡ ልዳትላ፡ ቤትኪ፡ (ቢስኩት) ባቅሳዊት፡ እብላ፡ ናይ፡ ሰብ፡ በዲር፡ ናይ፡ ውላድ፡ ሀይገት፡ ልሙድ፡ በሀሎት፡ ቱ(ኣበሃህላ)፡ ሐድገት፡ ሀለኮ”ክም፡ ቴላ “ ሰኒ! ከርኪ፡ ልብዛሕ” እት፡ ትብል፡ ለባብ፡ ከስተት፡ ከእግላ፡ ባቅሳዊት(ቢስኩት)ቤት፡ ኣተቶ፡ ከእብ፡ ድግማን፡ ሐማደታ፡ ዎሓቆሁ፡ ምን፡ ሕድ፡ ትባላሓያ። ለባቅሳዊት፡ ዲብ ፡ ንኢሽ፡ ዐሺነቲት፡ ጎማ( ፕላስቲክ)እንደ፡ ተዓቃራ፡ ስም፡ በዐል፡ በቼ፡ ወስም፡ ኣብዕባ፡ ለትከተበት፡ እታ፡ ንኢሽ፡ ወራቃት፡ ክም፡ “ነደለቲት”(ስቝሬን)( እብ ትግርኛ) ስቅል፡ ለትቤ፡ እታ፡ እት፡ ገብእ፡ እብ፡ ዕልብ፡ አርባዕ ፡ ተን። ክልኤ፡ እግል፡ በዐል፡ ቤቼ፡ ወክልኤ፡ እግልዬ፡ በሀለት፡ ቱ።

ለህያብ፡ እብ፡ ብዝሔ(quantity)መዘንኩሁ፡ ዎክ፡ ረኤካሁ፡ ምን፡ ገብእ፡ ሑድ፡ መስል፡ ወእብ ፡ ሽክል፡(quality)መዘንካሁ፡ ዎክ፡ ረኤካሁ፡ ምን፡ ገብእ፡ ሰኒ፡ ሕሩይ፡ “ወጂብ”ዎዝቡን፡ ህያብ፡ ቱ፡ !!! አምዕል፡ ጸጋም፡ ልግባእ፡ ማ፡ አምዕል፡ መርሀዮ፡ ምን፡ ግራላ፡ ህያብ፡ ለሀላ፡ ሰኒ፡ ቀልብ፡ ዐለቦት፡ ወሐሰቦት፡ ሀሚም፡ ወቃሚም፡ ቱ፡ (caring,and thinking about others) ለልትረኤ፡ ዲኢኮን፡ ብዝሔ ዎክ፡ ሓዶት፡ ናይላ፡ ለእግሉ፡ ተሀይብ፡ ወላትትከበት፡ ህያብ፡ ኢኮን።” ዝያዳ፡ ፈርሓት፡ ምን፡ መትካባት፡ እት፡ ሀዪብ፡ ቱ፡ ለሀላ”ለልብል፡ ክቱብ፡ ቱ። ”There is more happiness in giving than there is in receiving “ እላ፡ በዐል፡ ፋታይ፡ ልብ፡ ለገኤት፡ እሲት፡ እትላ፡ ናይ፡ ተምሳል፡ ልባ፡ (figaurative heart) አርባዕ፡ ወክድ፡ አርባዓ፡ ኣካን፡ ክም፡ ብና፡ እብላ፡ ሙቁራት፡ ወጥዑማት፡ አርባዕ፡ ባቅሳዊት፡(ቢስኩት) እትሊ፡ ወክድ፡ ርቅ፡ ወብቆት፡ ሰበት፡ አከደት፡ እግልና፡ ወገላዳ፡ ገለድ፡ ሐጥጥ፡ ክምቱ፡ ሰበት፡ አማርና፡ ሕናማ፡ እብ፡ እንክርና፡ እትላ፡ ናይ፡ ተማስል፡ ልብና፡ አርባዕ፡ ወክድ፡ አርባዓ፡ ውቁል“**ቀዋጢ” እዱሉያም፡ እግላ፡ ሀለና። ምን፡ ውሽብ ፡ ክም፡ ትጣላቅና፡ ስልቃ፣ ሜስ፡ ወማሳ፣ ሽብሕት፡ ለትትሐረድ፡ እቱ፣ ***ሼደሊ (ቡን) ለፋልሕ፡ እቱ፣ ከበሮ፡ ለልትሀንደግ፡ እቱ፣ ጭራ- ዋጣ፡ ለይለይ፡ ወጢጥ፡ ለልብል፡ እቱ፣ “ ብሓኸለን ጥብስን ብርለን ሜስን” ጸብሕ፡ ወድራር፡ እግላ፡ ወእግል፡ ዕያላ፡ እግል፡ ኒደ፡ ምን፡ አዜ፡ እትላ፡ ናይ፡ ልብና፡ “ ዓውደ ኣዋርሕ” ሕንጹጻሙ፡ ሀለና። ወረቢ፡ ሰብኡ፡ ሊደና። ህያብ፡ እብ ህያብ፡ እታ፡ ፋጅራ፡ ኢትበልሶ። እግልሚ፧ እንቤ፡ ምን፡ ገብእ፡ ምንግራላ፡ ዎክ፡ ምን፡ ረሓርላ፡ ህያብ ለሀላ፡ ማቁረት፣ ጨወት፣ ጠዓም፣ ፈክ፣ ወለዘት፡ ለበደ። ዎክ” ሰሉፍ፡ ብቅመት፡ ወበትክ” ገብእ። በዐል፡ ቤቼ፡ እታ፡ ፋጅራ፡ ባቅሳዊት (ቢስኩት) እንደ፡ ዛበት፡ እትላ፡ መስኒያታ፡ ምን፡ ተባጽሖ፡ “ዎ!(ho) እንኪ፡ ባቅሳዊትኪ፡ ኢለትሓዘኒ፡ በሀለታ፡ ቱ፡” ለልብል፡ ሓሳብ፡ እትላ፡ መስንዬታ፡እግል፡ ልምጻእ፡ ቃድር ። ወእግል፡ ትደማላማ፡ ቃድር። ወእባ፡ ኦሮ፡ እንክር፡ ህያብ፡ ክም፡ ሀብካ፡ እግል፡ ትትፋወሽ፡ እቡ፡ አለብካ። እግልሚ፧ ምን፡ ግራላ፡ ህያብ፡ ለእግሉ፡ ሀብካ፡ ለሀላ፡ “ጨዋ፡” ዲብ፡ መሽግ፡ ለቃብል። “እዴ፡ ድማንካ፡ ለወደቶ፡ እዴ፡ ድገለብካ፡ ኢታኣምሮ፡” ክቱብ፡ ቱ። እግል፡ በዐል፡ ሰኔትካ፡ ወበዐል፡ ፋካ፡ ሑድ፡ ወክድ፡ እንደ፡ ነስኣካ፡ እንደ፡ ሑድ፡ አትባደካ፡” ዮም፡ እንደ፡ ምስል፡ ንትጻባሕ፡ ዎክ፡ ንትደረር፡” እግል፡ ቲበሎ፡ ቃድር። ዎክ፡ ዲብ፡ በዓል፡ አምዕል፡ መትወላዱ፡ ወውራዩ፡ ህድየት፡ እግል፡ ተሀቦ፡ ቃድር። እግል፡ ኦሮ፡ ገበይ፡ ለበደት፡ ምኑ፡ ገበይ፡ ሐብረኒ፡ ክም፡ ቤለካ፡ ከክም፡ ሐበርክሁ፡ ሚልትሳማዓካ፧ እግል፡ ኦሮ፡ ነፈር፡ ተብዓት፡ ልግባእ፡ ማ፡ አንሰት፡ ዲብ፡ ወክድ፡ ሐዘኑ፣ ሕማሙ፣ ጸገሙ፣ዲብ፣ ወክድ፡ እስሮሁ፡ ወከርበጆት፣ እት፡ ክእና፡ ናይ፡ ወክድ፡ ውሽብ፡ እብ፡ ርዝቅ፡ ልግባእ፡ ማ፡ ጽድቅ፡ እብ፡ ተሌፎን፡ ልግባእ፡ ማ፡ ጀዋብ፡ ከአፎ፡ ሀለካ፡ ዎክ፡ ከአፎ፡ ሀለኪ፧ ትቤ፡ ምን ገብእ፡ ሚ፡ ልትሰማዕካ፧ እትላ፡ ማጽእ፡ ወክድ፡ ብእሳ፡ እግል፡ “ሩከት” ወለት፡ ድወዳ፡ እብላ፡ ወደዩ፡ ሰኒ፡ ውዳይ፡ ዎፌኩ፡ እብ ዕጹፍ፡ ክም፡ ትፋዳ፡ እግል፡ እክተብ፡ ቱ።

አትአመሮት>>> ክል፡ ወክድ፡ እብ፡ ትግሬ፡ እንደ፡ እንከትብ፡ ለባዝሕ፡ ወክድ፡ እብላ፡ ቀዳማይ፡ ፊደል፡ ቱ፡ ለለኣንብት። መሰለን፡ ኒበል “ ሃይገት” ሀይገት፡ እግል፡ ልትከተብ፡ ሀላ፡ እሉ። ባዓል፡ ባቃል፡ “በዐል፡ በቃል” እግል፡ ልትከተብ፡ ሀላ፡ እሉ። “ዓድ” ዐድ፡ እግል፡ ልትከተብ፡ ሀላ፡ እሉ። “ዋዓል” ወዓል፡ “ሃበት” ሀበት፡ “ማጻ” መጻ፡(መጺኡ) እግል፡ ልትከተብቡ። ለቃል፡ “ዎ”ሀዬኒ፡  “ወ “ እግል፡ ልትከተብ፡ ሀላ እሉ። “ወ”as, and ክም፡ በሀለት፡ ቱ። “ዎ”ሀዬኒ፡ ክም፡ ho! በሀለት፡ ቱ። “*ደቦከን” እቤ፡ እትሊ፡ ክቱብዬ፡ “ደቦከን”pollen በሀለት፡ ቱ። ** ቀዋጢ >> ቂጦ፡ መንበር፡ ቱ። *** ሼደሊ>> ቡን ፡ ቱ። “ወሼደለ” ሀዬኒ፡ እሊ፡ ለእታ፡ ድቅም፡ ወድዎ፡ እሻሮታት፡ ቱ። (to burn stripes on the cheek) “ወሼደለ፡ ረኣሳ፡ ዶራ፡ ሳበረቶ፡ ለቅሮራ” ቤላ፡ ለሔልያይ፡ ሕሻካ።  “ወፋካ፡ እት፡ ኣፍ-ዓበድ(ኣፍ-ዓበት) ፌዴ”ሚ፡ በሀለት፡ ክምቱ፡ ሐሪት፡ ዮም፡ ነሀድግ፡ እቡ። ረቢ፡ ሰብኡ፡ ሊደና።

አስክ፡ እብ፡ ብዕድ፡ ክቱብ፡ ንትራከብ፡ ረቢ፡ ምን፡ ቃባ፡ ወዐጻባ፡ ልነጀና።

አሚን!!!

Video of The Month

Do you have a song or any other video you like to share with us? copyright respected, You can send us a link, or contact us.

More Info