Poems – ትግሬ

POEMS BY Dr. YEGIN HABTES 

ደሓን ዓል፡ ወርዕሰብ ወድ ህብቴስ

….እዲና አክር አለባ፡ ረቢ ልግባእ ዲባ

እንዴ ኢታዓርፍ፡ ዎ ኢትዛወር ምልጭ ትቤ ምንና……

ምን አከርር ቃመት ሰአንኮ፡ አባ እልየ ህርጋቴ

ጥዑም እምብል ዓልና፡ ዎመሪር ምስል ዓልና ንትሃጌ

ሑየ ኢበለካ ወድ እምየ፡ ማ መንታየ ዎስነቼ

ዋላ ፈታዬ ኢበለካ በዓል ጎማቼ።

እልካ ላመስል አለቡ ፡ ሑ እንታ ዎፋታይ

ኢእትበአስ ምስል ረቢ፡ ምንማ እገብእ ውድ-- ዓይላይ

 ከበትክዎ ህያብ ረቢ፡ ድቁብ/ክቡድ ዲብ እንቱ ምንካ መትፋንታይ።

እንታ ዲ ቤት አማንካ አተካ ምስል አበችካ ዎሐውካ

ላታርፋም ሀለና ነአከ፡እልካ እትነኖከ

 እትፈቀድ ሀለኮ ምስል እት ነዓበ፡ እት ቀፈት ዎገለብ

ነውዕል ዓልና አሓና፡ ከራ ጠርቡሽ ምትዋይ ዎአስሀለት

ዓቤ፡ ንትፈረር ዓልና፡ እግል ነሃርም ገርሀት ታብልንጂ ዎገርበት

….እዲና አክር አለባ፡ ረቢ ልግባእ ዲባ

እንደ ኢታዓርፍ ዎኢትዛወር፡ ምልጭ ትቤ ምንና…..

ሐቴ ምዕል ማ ኢተሓልፍ እልካ እንደኢእፋቅድ፡ ዎ እንደ

ኢኣትዋይን

እግልሚ አጊድ ግስካ፡ እንደ እበ ዲብ አስተንትን

ክምዮም ልትረኤኒ ፡ እብ ፋሳትና እትንትፈረር ዕጬይ እግል ንእሬ

 ዓቤ እንጻውር ዓልና፡ እት መካትፍና ገነዲት ጽሕዲ ዎወግሬ

 ከአፎ እትረስዖ፡ እንታ ወከልብካ--- ዘበን

ነላታት ዎገረዊት እት ተሃድን

ጋርዋ ቃታላ ወክድ ሰምዕ ሃይለ ፍርስታለ

ወርዕሰብ ዶ ነሩ፡ ዘመን ዶ ነሩ፡ እንደ በለ ላትጻሬ

 ክእና ክምዮም ልትፋቀደኒ፡ እብ ሐተ ርሳሰት እት ተዋድቆ ላጋርዋ

ምስል ጠብሓናሁ፡ ዎገዘናሁ እት ደብር ስታ

አረይና እንደ ጾርና አተና፡ ዎወደና ቅዱስ ዮሃንስ ፈስታ

---አክር አለባ እዲና፡ ረቢ ልግባእ ዲባ

እንደ ኢታዓርፍ ዎኢትዛወር ምልጭ ትቤ ምንና…….

ብዙሕ ትካላት ወደካ እት እሊ ሞዳይ ዎወጠን

ማኪነት ጥሕኖ ወደካ፡ ላትክርድድ ወትጥሕን

ዕረፍ ሃብካሀን አንስ መስሓሊት ወዝበድ ምን ክርደዶት ድክን

 ጀራዲን- ማ ጀርፍካሁ ዎ አብቃልካ አባትንጀር፡ ሽግርቲ

ዎዕፉን።

ዓቤ፡ ሆተል ማ ከፋትካ ቤት ብልዕ ዎመስቴ

ፋርማቸት ማ ከፋትካ፡ ስቡር ዎሕሙም እግል ትሳረ

ክሎም ልብሊካ እብ ሕበር፡ ጸጋይ ቱ ወድ መንሱር

 ዓቢ ዎንኡሽ እናስ ዎእሲት ልብሉካ ዕሹር።

….. አክር አለባ እዲና፡ ረቢ ልግባእ ዲባ

እንደ ኢታዓርፍ ዎኢትትማታዕ ምልጭ ትቤ ምንና……

እግል ሰብካ ዎ አዳምካ፡ ተሀይብ ማል ዎንዋይ

እግል ስፍሩያም ዓልካ፡ ብላዕ ዎስታይ

እግል ሑሙማም ዓልካ፡ እበር ዎ ስራይ

መናስዕ መጽኡካ እግል ተሃቦም ክኒነት

አሰር አድሕድ መጽኡካ አፍላንዳ ዎመስሓሊት

ገለሆም ልብሉካ ርግዘና እብረት

ዎገለሆም ልብሉካ ክረ እትና፡ ላእደካ በኪተት።

….አክር አለባ እዲና፡ ረቢ ልግባእ ዲባ

እንደ ኢታዓርፍ፡ ዎኢትትዘወር ምልጭ ትቤ ምንና……

ገድም ደሓን ዓል ወድ ውቁል ምን አደም፡ወድሁር ምን ረቢ

ሰላመቼ አብጸሖም እግል አብ ጀውዲ ወ እም ጀውዲ

ሚ ሀለኪ በላ እግል ደሃበት ሕትካ

ተሀጀክ ምስል ሀይለ፡ እድሪስ ዎንጉሰ፡ ዓበዪ ሐውካ

 

አብ ፍስሀ፡ እዛዝ ምስል ወልዱ ሀብተአብ ረዪም ኢሀላ ምንካ  

ካጭንብዋ አለብካ እቱ ሀለው ኩሎም ሐውካ  

ዘርኣይ፡ ዘርኢት፡ ዎዘርኦም ውላድ ስቶም ዓመትካ  

ዎ አድም ወድ ጃውጅ ካላሽን እንደ ጸብጣ  

ገድም ደሓን ዓል፡ ገበይ ኩሉ ላከይዳ ክድካ  

ሰሐቅ ዎተልሄ ምስል ሓውካ ዎ መሳኒትካ።  

ደ/ር . የጊን ህብቴስ

POEMS BY YASIN IBRAHIM

ሕና

ውላድ/ ዋድ ሃይጌት ዝላላ፡ ዎ ሽዕብ ባዳላ  

ውላድ ክልኤ ማያ፡ ዎ ክልኦት እጋላ፣  

ዓገብ፡ ሚ ፡ ወደና፡ ሃይጌት ምን፡ ንሰፍላላ  

እታ፡ ዓበና፡ ላ፡ ብሩድ፡ ዎ ጥዑም ሻማላ፣

 ምን፡ እክላ፡ ጻጋብና ዕፉን፡ ሽዒር ዎ፡ ማሸላ  

ምን ፡ ማያ ረወና፡ እትክል ማሓዛት--ላዛራ ፣  

እላታ፡ ሃይጌትና--ዓድና፡ ኣለቡ ለመስላ  

ረቢ፡ ዓፍየት፡ ላሃባና፡ ሰነት-- ሰነት እግል ንዛያራ፣

ደሓን ለሃበካ ወርዕሰብ ወድ ህብቴስ  

ዮም ወህር ሞታ ተረፍ ምን ስናቱ  

ዮም ጻጋይ ሞታ ብዙሕ ህያባቱ  

ዮም ሓጥር ሞታ መን በጥር ቅብላቱ  

ዮም ሓየት ሞታ ገንድል እብ ምርወቱ  

ዮም ሓርማዝ ሞታ ሕጌ ሓዉ ዎ ስናቱ  

ዮም ወልእ ሞታ በኪት አድናሳቱ  

ዮም ደብር ወድቃ ትካራ ዲብ ሳሳቱ  

ዮም እሳት ቃስነት ትፋናጠሻ ድጌ ምን አፍያቱ

ደሓን ለሓባካ ዋስዕ ፡ ረቢ ላርሔ እላክ መንገአቱ

ጸሓይ ዋድቃት ዲብ ገለብ፣ ኮኮብ ጻድፋ እት ሽዕብ  

 እሊ ዘበን ከአፎቱ፡ ዘበን ሰፋላል ሰለሎ  

ዘበን ዓልዮት ወልጁእ፡ አባይና ንምበሮ  

አተንሱና ዎ ጸርና፡ ቃሽ ቤየድ ሞታ እግል ንብከዮ  

ቃሽ ቤየድ ወድ ከነትብ/ሸየም፡ እሊ ጋድም ስልጣኑ  

ጸጋይ አማናት ቱ፡ ናዮም ሀይብ፡ ዎ ወስክ ማሉ

 እሊ ዓቢ ገሺሹ ፡ ዎ ሓርድ (ወኣኤት) መካኑ  

እሊ አልፍ ንውዩ ፡ ሖጻ ግድም ቱ አዳሙ  

ትዊት ኢኮን ማርባቱ ፡ ዎ ኢሰክብ በዓል ዳሙ  

እሊ መምባ መንሳዕ፡ ዎ መምባ ሰንሒት  

መምባ ክልኤ ማርያ ፡ ዓድ ተከለስ፡ ዎ ማምባ አፍላንዳ ፡

 ማስሓሊት  

መምባ ሽማግለታት፡ ዎ ማምባ ኩሎም ተገሪት  

ጋርክን ፡ ገለብ በልታ ዎ ሮራ፡ ወጋሩ እሊ ሽዕብ ረወሪት

Poem5999

እዛዝ፡ ወድ፡ ፍዴል።  

ሰበት መንሰዕ፡ ከአፎ፡ ክም ዐለት ለሐለያ፡ ሕላየት።

ሀይገት፡ ሓድግ ቱ፡ አቡካ ህታ ትጥዕም ምን ሐሊብ፣

ወአዜ ብሌን ሳገምና፡ ሽባብ በርካ ለአት ሰንሒት፡

ሞላድ እንደ ረመቅና፡ እብ ሓዚ ለነበሪት፣

ወሀይገት ሓድግ ቱ፡ አቡካ ሐቆ ለሰብ ሸገሪት፣

ብዙሕ እንሱሳ፡ ታ በርዕድ፡ ወጣላ ወድሪት፣

ወብዙሕ ኣካላ፡ ታ፡ ተርፍ ዲብ ለወደኒት፣

ወብዙሕ ሐሊባ፡ እንደይ ዛሬ ክም ውሒዝ፣

ወብዙሕ ሔሳሳ ዳንን ኢኮን እግል ወሪድ፣

እግል ጋሾታት ልጸቤሕ ሰለስ ሐባብ ወሰንሒት፣

ወብዙሕ አምያሳ፡ ሐንዝር እት ለዘነኒት፣

ሸየምታ፡ ልሻከር፡ ወዋጦት ትወደ ዔደኒብ፣

ወብዙሕ ትግሬሃ ተለክ ወደ ገለጺት፣

ወብዙሕ አማታ ባይራ ጸላም ቀረጪት

ወብዙሕ አክባታ ሐሪር ወሕረት በለሊት፣

ደሀብ ወሶሚት እሉ ለድድ ሰብ ጸንዒት፣

ወብዙሕ ኣሩያ ተሀናግላ ክል ድቢት፣

ወቃስነት መርባታ ባይደት ኢኮን ወትዊት፣

ከረም ሀይገት ተከርም፡ ወቀይም እት ለረወሪት፣

ተለይታ ኮርት ልተልሄ፡ ወመውዕለታ ለገንጊት፣

እብ ገነኒት ትትማዜ፡ ሐርማዝ ትግብእ ወደርሂት፣

ለሮራ ብዙሕ ቱ፡ አርዛቁ ሸዓይር ወለሸረርኒት፣

ቀይም ለሳሕል ሰብኮ፡ ባ አካን ዐባይ ወስሚት፣

ልትከሎላ እብ አፍሩስ ኢሀዩባ ለሀረሚት፣

ወአዜ ሰምሀር ቱ፡ ደነና፡ እት ውላድና፡ ወእት  አምዒት፣

ጼና አስኑ ወዕሽር መጽአናኩም ቱ፡ ቤት ሕኒት፣  

ውላድ ሕሩጥ ሰይፉ ቶም፡ ውላድ ሓያት ወአለሚት፣  

አብዕቦታትኩም ለቀዳም በዲርማ ሓድግ ቱ መድገሚት፣  

መን ዘሙታ አቱ ባ፡ ወዱ ዲባ ገነዲት፣  

ለዘመተት ለተክሩ፡ በልሶ ዲብ ለአፈቲት፣  

መይቶ ዲባ ወቀትሎ ፡ እግል ለአሓሆም ዐረቢት፣  

ሞላድ ሐዋን ልትፈሌ ሐድግ ዲብካ ክል ግምጪት፣  

አብ-እያሱ ልፍትሓ እሉ፡ እላ ዋዲ ቱ ዲብ እኪት፣  

ወለትና ናይብ ሀድያ ከነሐሩ መልእ ምን ድቢት፣  

ነሀዴ ወለት አስገዴ ሰለስ ሐባብ ለጸንዒት፣  

ወነሀዴ ወለት ቤት ዐውቄ ሰብ ለንዋይ ለወሊት፣  

ወነሀዴ ወለት ዋዝንተት ሕዉዝ ወዱ ወሕሪት፣  

ነሀዴ ወለት በላይን ሰለስ ሕምሳ ለደገጊት፣  

ሰኬናይት ወህብቶይ ዘርአይ እምብል ወዘርኢት፣  

ወነሀዴ ወለት ጅመጃን ኤሎስ ወክፍሎም ወተክሊት፣  

ቤት-ቶሽም ሰብ ሮራ መምባ ኩሉ ለረወሪት፣  

እሎም ቶም ለእሎም ንትሓሜ፡ ሐሰት ኢኮን እብ ድሊት፣  

ክእና እንዶ ነበርና፡ ከአዜ ገአና መተልሂት፣  

ኢትገብአንሃ ዲብ ጽንዕ፡ እብ ግንዳሌ እግል ሐሊፍ፣

 ወኢትገብአንሃ ዲብ ጽጋብ፡ ድቢት ዐባይ እግል ሐሊብ  

አቅሩሽ እግል ነዓሽር ወእግል ንክበብ መተሊት።

poem6613

EtmeteHabtes

poemetmet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *