ህጅክ: እት: ረአስ: ቡን። 6/26/2015 እብ: ሙሴ፤ በኪት፤ ወገረዝግሄር፤ በኪት።

ሰንበት: ዐለት ። ሰንበት: ሰኔ: 20, 2015።
ዐድ :ገረዝግሄር :እግል :እትአንገድ ግስኮ። ክምላ :ዐዋዲና :ወለመድ :ሰልፍ :ገጨ :ጃላጥኮ :ወስራክ :እስ እንዬ: ፈትሐኮ።
መአስ :ተሀዬበኒ :እግል :አምባስጥ :ወግሩም :እግል :እጥፋሕ። እባ ፥እባ :ወይዘሮ አልማዝ :በዐል :ቤቱ :እግል :ገረዝግሄር :ቡን ፤ ሻሂ፤ ማ :ነብራ፤ ትቤ። 
ሰልፍ :ቡን ለሓይሰና :ክም :እንቤ :እት :ትስዔ :ገሰት :ከኮር :ለመስል :ሕብሩ :ክምሆላይ:ሰንዱቅ እት:ትስሕብ:መጸት። 
ኣና:ሀዬ:እግልዬ:ተመጽኦ:ለሀለት:መስለኒ:ከእግልዬ:ተመጽዮ ሀለኪ: ምን: ገብእ: ኣና: ግሩም: ጣፍሕ:ሀለኮ: እበላ። 
ህታ: ሀዬኒ: ክም: አማላ:ክርፍ ትቤ: እብ:ሰሓቅ: ከደሐን: ኣና: እትገሴ: እቱ: ተለኒ። 
ሐቆ: ናገቲት: ለኦሮ: ስምጡ: ስሕብ፤ ክም: አበሌቶ: ከሳታ። 
ወምና: ድርጹ: አላት: ቡን: አፋገረት: ወእሊ: ክም: ረኤኮ: ተዐጀብኮ። 
እትስዔ: ገሰት: ከላ: ካኑን: ሀዬ: አምጸኣት: ከኣቅረሐቶ። 
ወለካኑን ፤ክም: ቀርሓ: ጭቅመት: ዎክ: ዊደት: ቡን: እትላ: ኮስኮስ: ክሪ: አበሌቶ ። 
ከእግል: ትቅለዮ: አንበተት ። ኮስኮስ: ማን: ወገለብ: ሻክዓ ።
ፍሬላ: ቡን: ሐዝ: ላእሳት: ክም ለብለበዩ: ጠጣዕ: ቤላ። 
መውዒታት: ወዳ ።ክልና: እዝን: ሐርማዝ: ሀብንሁ ። 
ጥርዐኑ: ኢትከበትና: ወለፍ: ቡን: ወጋህ ቱ።
አዜማ: ክምላ: ልሙድ: ለኮስኮስ: እት: ተንን: ወይዘሮ: አልማዝ: ዲብ: ነሐር: አንፎታትና: አብጠረቶ። 
"ቐዳዊና: ይግበሮ " እንበላ: አሜን: እት: ትብል: እትላ: መሽረፈት: ከዔቶ: ወምና: መሽረፈት: እታ: መደግደግ: አተቶ:
ከእባ: ሞቅራትላ: መደግደግ: ደገድግ: አፍገረት: ምኑ። 
ወቡን: ቅሊት: ዲብ: ሐሊብ: ሓራይሽ: አቅበለት። 
አዜማ: ለጀበነት: እንደ: ለፈች: አበለት: ማይ: መልኣታ: ከተከታ። ቡን: ፈልሓት ። 
አዜማ: ምንላ: ክምሆላይ: ሰንዱቅ: ለኮር: መስል: ፈናጂል: ተላላት: ደሀብ : ለስርጉይ: መጭ: አበለት: ከእግል: ትዕለ: እልና: አንበተት ።
ሰልፍ: " ረአስ ኮር " ሰቴና ።
ወእባ: እባ "ጥዑም: ቡን " እንቤ። ጥዑም: ለሀበኩም "ተለና : ወ/ ሮ አልማዝ: እብ: ሂጋ: ትግሬ ። 
ሂጋ: ትግሬ: እግል: አልማዝ: ሂጋ: ዐድ: ሐሙሃታ ። ደኣም: ምን በዐል: ቤታ: ትመሀራታ። 
ሐቆሁ "ድገም:ወአከደር "ሰቴና ።ሐቆሁ "ኤልያስ": ወሐቆሁ "ሕመድ: ሸክ" ወሐቆሁ "ጅቅዋ ": ሰተና።
ቡና: ክም: ከለስና: ወይዘሮ: አልማዝ: ሰልፍ: ለጀበነት: መጽመጸት: ወሐር: ለፈናጂል: ሐጽበት: ወሐቆሁ: ክሉ: 
አላትላ: ቡን: እታ: ክምሆላይ: ሰንዱቅ: ሕይብ: አበለቶ:ከደብኣት: እቱ። 
ለሰንዱቅ: ክልኦት: ተርቲብ: ቡ ። ለኦሮ: መክዘን: አላት: ቡን: ወላ: ካልአይ: ተርቲቡ: መንበር: ቱ። 
እሊ: ክሉ: እት: ገብእ: ንትሃጀክ: ዐልና። ወላ: ህጅክና: ክም: ረኣስላ: ቡን: ዎክ: ቃሓዋ: ዲብ: 6: ረኣስ: እትንኩብ: ዐላ።
   1/ ክንትብና: ሚቱ፧ ወምዶል:ተኣንበታ፧ከንቴባይ:ለልብል:ቃል:ቅርዱ:ምን:አያ:ቱ፤፧
   2/ ቀደም: ክንትብና: ውላድ: ሚናአድም: ከአፎ: ልትናበሮ: ዐለው፧ 
   3/ ንጋረት: ሚ: ዶል: ትመሀዜት ፧ ወዋቃያ: ሚቱ፧ወምንሚ: ትትሻቄ፧ወእት: ሰነት፤ ከም: ዶል: ትትሀንደግ: ዐለት፧
   4/ ንጋረት: መንቱ: ሀይባያ: ማ: ከልኣያ: ለዐላ፧
   5/ ንጋረት: ለገአ: ልግባእ: ዘብጣ: ማ: መአምረት: ዐለው:እላ፧ 
   6/ ፍትሕ: ቤት: አብ (ሕጊ: እንዳ: ኣባ) ዲብ: ኤርትራ: ሚ: ዶል: ፈግራ፧ለልብል: ዐላ።
 ሰአላትና: ምን: ገብእ: ወበሊስና: ሕድ: ለሸብህ: ሰበት: ዐላ: እግል: ሚ: እንደ: ትላፈና: ዲብ: ሸሌቅ: ውላድ: ክልኦት: ሃይገት: ኢእንጣብዖ ፧ እንቤ: ወአተፈቅና። 
ከምን: እሊ: ወተሐት: እንደ: ኣንበትና: ረኣይና: ወሐሳብና: እግል: ቀርኣት: ሸሌቅና: ነቃድም ። 
ውላድ: ሚናአድም: ዓደዶም: ሑድ: እትላ: ዐላ: እቱ: ወክድ: እብ: ኣብ: ዕያል: ዎክ: ጼዋ: ቤት: ልትመሩሕ ዐለው። 
ዓደዶም: እት: በዝሕ: ክም: ገሳ: እግል: መንገፎ: ኖሶም: እብ: ጨቃቂት: እግል: ልትመሩሕ አንበተው። 
ወጨቃቂትማ: ሐምቅ: ዎሽምክ: ሰበት: ዐለው አዜማ: እግል: መስለሓት: ወመንገፎ ኖሶም: ጭቃ: ጨቃቂት (Chieftain of Chieftains) ሐረው። 
ወሐቆ: እሊማ: ዓደዶም: ወአግናዶም: እት: ልርሕብ: ክም: ገሳ: ዳይኖታት (Judges): መጸው። ዳይኖታት: ክልኦት: ጾር: ዐላ: እሎም ። 
ለኦሮ: ጻው: ወለራቱዕ: ወላ: ካልእ: ጾር: ወራት: እዳረት: ዎክ: አትመሐደሮት:( Administration): ዐላ። 
ወሐቆ: እሊ: ክሉ: ለልውሕጥ: ክሉ: ለለመልኮ: ፈረሆ: ወጣይዕ: እሉ: መጸ። ወህቱ: ንጉሥ: ዎክ:መልክ: ልቡሎ።
መልክ: ማ: ንጉሥ: ለልብል: ቃል: ቅርዱ: እብራይስጢ: ቱ። ምን "ማልኩስ" (Mal'chus) ለልብል: ቃል: ፌግራ ። 
መሰለን: ንጉሥዬ: ዎክ: መልክዬ: እግል: ቲበል: ሐዜካ: ምን: ገብእ"ማለካይ "(Malachi) ትብል ። 
ወንጉሦም: እግል: ቲበል: ሐዜካ: ምን: ገብእ: "ማልከም" (Mal'cam) ትብል። 
ወእብ: ሂጋ: ዐረብ"አልመልክ" ወእብ: ትግሬ: ማ: መልክ: ልትበሀል። 
ምድራይት: ሑኩመት: ማ መንገስ: ንጉሥ: ዲብ: አርድ: እግል: ሰልፍ: ወክድ: ለትረኤት: መንገስ: ንጉሦ: ኒምሮድ: ታ። 
ኒምሮድ: ለትብል: ስም: ምን "ማራዳህ" ለልብል: ቃል: ቱ: ለፈግረት። 
ወትርጉሙ "ኢጣይዕ " ዎክ: ክምቦብ: በሀለት ቱ። ወምኑ: ወሐር: ንግሥና: ዲብ: እድንያ: ፈልዓሽ: ቤላ። 
ዲብ: ምስር: ፈርዖናት፤ዲብ: ሮም: ቀሳራት፤ወዲብ: ምድር: ሐበሻ: ሃጸያት፤ ትበሀለው። 
ሀጸያት: ማ: ነጋይሥ: ክም: መጸው: ዳይኖታት (Judges): ምን: ወራት: እዳረት: ወፍርድ: ገባይል: ዲብ: አብያት: ፍርድ: ሌጣ: ክም: ሸቁ: ገአው። 
ወዲብ: አካኖም: እንደራሴታት ፤ ቃል ሃጸይ ፤ አገረ ገዥ ፤አደንገበው። ወዲብ: ሐንተሆም: ጥልበት: ለለአቱ: ወክድ: ሕራበት: መትሻፍፌት: ለለአሩ: ሰበት: አትሐዘው: ከንቴባይ: ለትብል: ስም: ሺመት: ለተሃዬበቶም: ትረተበው። ዲብ: ወክድ: ቃል: ሃጸይ: ክሱስ: ቅሳመት: ቃል: ሃጸይ: ልትበሀል ፣ዐላ። 
ቃል: ሃጸይ: ልትበሀሎ: ለዐለው: ሃጻያት: እንደ: ወከለው: ሻቁ: ለዐለው: ቶም: ልትበሀል። 
ወሐር: ከነትብ: ክም: መጸው: ክሱስ: ቅሳመት: ከንቴባይ: ዎክ: ጸጋ: ከንቴባይ: ልትበሀል: ዐላ።
ከእሊ: ከንቴባይ: ለልብል: ቃል: ቅርዱ: ምን: አያቱ ፧ ዎሚ: በሀለትቱ ፧ እንዴ: እንቤ:ወክድ: ንትሰአል: እሙር: ዎክ: ፍሩግ: በሊስ: አለቡ ። 
እሊ: ልግባእ: ደኢኮን: ምን: አምሐርኛ: እንደይ: ገኣ :ኢተርፍ: ለልብል: ገማን: ብና። 
ዎሰበቡ: ሚቱ: ምን: እንብል: ዲብ: ወክድ: ሃጸያት: እትዮጵያ: ጸብጣይ: ማል " ከንቲባ " ልትበሀል: ዐላ። 
እብ: ሂጋ: ትግሬ: ከንቲባ " ከንቴባይ "ልትበሀል።
ዎእብ: ሂጋ: ብሊን "ከንቴባይ" ዎእብ: ሂጋ: ትግርኛ "ከንቲባ" ዎእብ: ሂጋ: አገው "ከንቲባ" ልትበሀል። 
ከነትብ: እት: ረአስ: አከቦት: ጥልበት፤ወአከቦት: አዳም፤ወክድ: ሕራበት ፤ጻው: ወለራቱዕ: ዐለው። 
ክንትብና: ዲብ: አርድ: ሐበሻ: ለተአንበታ: ዲብ: 17 ዘበንቱ: ልትበሀል። ክንትብና: ዲብ: እለን ለአዜ እናቅመን ድዋራት: ሌጣ: ዐላ ። 
ትግራይ ፤ ኤርትራ፤ ሽዋ፤ ወሎ፤ ወበገምድር (ጎንደር)።   
ክንትብና: ምን: ሃጸይ ፤ ምን ምስር ፤ ምን :ጢላን፤ ወምን: ናይቦታት: ቀያሕ: በሐር: ልትሀዬብ: ወልትቃንጠጥ: ዐላ። 
ናይቦታት: እት: እንብል: ወካይል: መንገስ: ቱርክ: ወምስር: ዲብ: ድዋር: ቀያሕ: በሐር: በሀለትናቱ። 
ምን: አብዕቦታትና: ናይ: ሰልፍ: ዎክ: በዳሪት: ክንትብና: ምን: ሃጸይ: ፋሲል: ለነስአ: ከንተባይ: ዘርኢት: ቱ። 
እሊ: ልግባእ: ደኢኮን: አብዕብና: ዕቅባምኬል: እባ: እባ: ዲብ: ሃጸይ: ፋሲል: እንደ: ፈግራ: ክንትብና: ዘርኢት: አቀንጣጣ: ከክንትብና: እንደ: ትገባሰዐ: ዐዱ: አቅበላ። 
ወሰበቡ ፣ እብ ፣ ብክር፣ ወዕብና ፣ ለሺመት፣ እግሉ፣ ተስትህል፣ ዐለት። ሃጸይ: ፋሲል: ምን: ሰነት ፤1632: አስክ: 1667: ለገዝኣ: ንጉሥ: ዐላ። 
ፋሲል: በሀለት: እብ: ሂጋ: አገው " ቆራጺ" ዎክ: ቀርጫይ: በሀለትቱ። ከንቴባይ: ዲብ:,አምዕል: ሺመቱ: ዲብ: ነሐር: ሃጸይ: ዎ ናይብ: እንደ: በጥራ: ክንትብነቱ: ነስእ።
ዎሐቆ: ክንትብነቱ: እባ: እባ: ዓባት: ጸላም: እታ: ጀፉፊራ: ጥማዕ: ደሀብ: ለባ ለትመስል ፤ ትከት: ዎክ: አምበር ፤ ንጋረት፤ኮናት ስርጊት ፤ ሰይፍ ዑሩር ፤ ቀሽ፤ ዋጣ፣ አመት፤ዎወረዛ፤ማ ፤ጋምያይ: ልትሀየቦ። 
እሊ: ደአም: ለክንትብና: ምን: ሃጸይ: ገአ: ምን: ገብእ ቱ። ናይቦታት :ቀሽ ፤ ዋጣ፤ አመት፤ዎወሬዛ ፤ሀይቦ: ኢዐለው: በሀለትናቱ። 
ለዓባት: ጸላም: ስም: ዐለት: እላ "ቀሚሽ :ከንቴባይ" ትትበሀል: ዐለት። ቀሚሽ: ከንቴባይ: ለልትለበስ: እቱ: ወክድ: ከንቴባይ: ዲብ: መንበር: ፍርድ: ክም ትገሳ: ሌጣ: ለብሳ:ዐላ። 
ወቀሚሽ: ከንቴባይ: ለራፍዕ "ውላድ ዳይና" ልትበሀል: ዐላ። ወቀሚሽ: ከንቴባይ: ለለለብስ: ወሐርጥ: ውላድ: ዳይና: ቱ።
አበችና: በዲር: ሐድ: ምልክ: ነፍሶም: ዐለው።
ከሐድ: ምልክ: ነፍሶም: ሐቆ: ዐለው: እግል: ሐዚ: ሺመት: ጎንደር: ወእማቱ: እግልሚ: ገይሶ ዐለው፧ ባጽዕዲ: ገድም: እታ: ቅንበቶም: ዐለት። 
ለበሊስ: እብ: ሐጪሩ: እሊ: መስል: እትና ። ምን: ወራር: ምስር፤ ብጃ፤ ወቱርክ: እግል: ልንገፎ ። 
ወሃጸይ: ሀዬኒ: ሚ: ሕጉዝ: እቶም: ዐላ፧ጥልበት፤ ብዝሔ ኣዳም ፤ ርሒብ: ኣራዲ፤ወድሒን: ባባት: ቀያሕ : በሐር: መስለና። 
እት: ገበይና: ለህጅክና: እግል: ኢልሕሳዕ: ሔስስ: ነቃጥር: እቱ: ዐልና። መሰለን " ምስር ፤ወኢጅብት"ለልብላ :ቃላት: ቅርደን: ወፍርጋሀን: ሚ: ቱ ፧ለልብል ፣ዐላ። 
ምስር: ምን " ምዝራኢም" ወድ: ሃም: ለመጻ: ቃልቱ። ምዝራኢም: ለዳግም: ወል: ናይ፣ ሃም ፣ዐላ። 
ወእግል: ውላድ: ምስር: ወልዳ። "ኢጅብት" ለልብል: ቃል: እብ: ሂጋ: እንጊሊዝ: ለተርጀመታ: ረኤና: ምን: ገብእ "ሚትስራዪም" (Mits'ra'yim) በሀለትቱ: ለልብል: ክቱብ: ሀላ: እልና።
ወሚትስራይም: ናይ: እብረ: ቃል ታ። 
‘ዘ - አመርና: ታብለትስ ' (The Amarna Tablets) ዎክ (Letters) ዲብ: ሰር: ካልኣይ: መለንዬም (Millennium) B.C.E ለትከተባ: እግል: ግብጺ “ምስሪ" ልብላ። 
ወውላድ: ሊብያ: ምን: ዘርእ: ምዝራኢም ቶም። ሊብያ: ምንላ "ሉቪም" (Luvim) ለብል: ቃል: እብረ: ለፈግራቱ። 
ወገሌ: ምን: ውላድ: ሊብያ: ጅንስ "ጱጥ" (Put) ቶም።
አዜ: ዲብላ: ሹም: ለልብል: ቃል: ነቃብል። ዲብ: መትሕት: ኤርትራ: እት: ጅንስ: ማርያ: ሐውና: ልትሸዬሞ: ለዐለው: ከነትብ: ልትበሀሎ: ኢዐለው። 
ሹም ቱ: ልትበሀሎ: ለዐለው። አዜ: ምንላ ሸዬም: ክልኤ: ማርያ: ገሌ: እናቅም።
               1/ ሹም: ሕመድ: አረይ ። 
               2/ ሹም: እዙዝ ። 
               3/ ሹም:እብራሂም: ዲብ: ዘበን: ጃንሆይ: ናይብ: እንደራሴ: ኤርትራ ለዐላ።
               4/ ሹም: መሐመድአቦከር: ሑሁ: እግል: ሹም: እብራሂም።
ወብዕዳማ: ዐለው። ሹም: ለልብል: ቃል: ለቅርዱ: ምን: እብረቱ። 
እብ: ሂጋ: እብራይስጢ "ሰም ዎክ ሸም" በሀለት: ስም፤ ጋንን፤ እሙር፤ ስሙይ: ዎክ: ውሩይ ፤በሀለትቱ። 
ወሸም: ወድ: ብክር: ኖህ: ክም: ዐላ: ነትፋቅድ። ሹም: ዲብ: ፍንጌ: ገቢሉ: ብክርቱ፤ መርሐይቱ፤ ጋንንቱ፤ ወእሙርቱ።
እላ: ኢእንቤ: እትላ: ህጅክና "ወለት ሃጸይ" ለልብል: ቃል: ራፍዐም: ዐልና።
ለእበን: ለክሙር: እት: መንገአት: ገለብ: ታኪ "ወለት ሃጸይ" ክም: ልትበሀል: ክልና: ነአምር። 
እሊ: ሀዬኒ: ሃጸያት: ሻም: ሃይገት ሻክዖም: ዐላ:ለልብል: ገማን (guess) ብና። ወሐቆሁ: ሀዬኒ: በዐል: ቤት: ከንቴባይ ሚትትበሀል: ዐለት: እንቤ ።
"እትዬ"ትባሀሀልና። ወወለት: ከንቴባይ ሀዬኒ "ከንቶ" ትትበሀል: ዐለት። ወእትዬ: ለልብል :ቃል :ላቅርዱ : እሙር:ኢኮን።
ሰበቡ: ሀዬኒ: እብ: ሂጋ: አገው " ኢትዬ" እብ: ሂጋ: ብሊን " እትዬ" እብ: ሂጋ: አምሐርኛ " እትዬ: ዎክ: "እመቤት " ወእብ: ሂጋ:ትግርኛ "እምበተይ" ልትበሀል። ወእብ: ሂጋ: እብሬ "እም" በሀለት: እምዬ: በሀለትቱ። 
ከእመበት: መንአምር " እም ፤ቤት" እግል: ልግባእ: ቃድር: ለልብል: ገማን: ብና። 
አንስ: ፈርዖናት: ምስር: ንግሥቲ: ልትበሀላ ክም ኢዐለያ ለረከብንሁ: ክቱብ ሐብር። 
"ሌዲ" (Lady) ዎክ: ሚስትረስ (Mistress) ልትበሀላ: ዐለያ። (Lady) ለተርጀመታ: ረኤና ፤ምን ፤ገብእ "አዲበት" ለለሰምዕ: መስል። 
እሲት: ኦሮ: ፈርዖን (Tahpenes) ታሕጵኔስ: ለልቡላ: ንግሥቲ: ትትበሀል: ኢዐለት። "Lady" ትትበሀል: ዐለት።
ሐር: ምስር: ዲብ: ሐንተ: ምልክ: "ፓቶለመይክ" ወድ: ግሪክ: ክም: አቴት:ንግሥቲ: ለልብል: ቃል ትለመዳ።
ወሐቆሁማ: ንግሥታት: ሐክማ: ዐለያ። ለሰበብ: ለእሊ: ፈቃድና: እቡ: ምንላ : "ንግሥቲ" ለልብል: ሺመት: "እትዬ"ለልብል: ቃል: ዝያዳ: ሕሹም: እንደ: ገአ፣ሰበት: ትረኤና: ትነሽግና ።
 እንደ: አዜ: ሀዬኒ: ዲብ: ባርካ: ወቅብለት: ምድር: ሳሕል: ትትሀዬብ: ለዐለት: ሺመት: ንርኤ።
አስማይላ: ሺመት " ድግለል:ወናታብ " ልትበሀል ዐላ። 'ሰራቢ ' ለልቡሎ: ከትባይ: ታሪክ ' ናታብ' ለለብል: ቃል : ምን ' ነብታብ' ዎክ ' ናቢት' ለትብል: ስም: ክም: ፋግራ: ልውዕዝ።
መንገስ "ፋንጂ" ለትትበሀል: መንገስ ሱዳን: ምን: ጅንስ: ጀዐሊን: ለተሐረው: ዓሳኪር" ናቢት: ዎክ: ናታብ" ለትብል: ሺመት: እንደ: ተሀዬበቶም: እት: ኤርትራ: ዲብ:በርካ: ወሳሕል: እንደ: አተው: ጥልበት: ለአክቦ: ዐለው።
ወሐቆ: ውድቃት: መንገስ: "ፋንጂ" ናታብ: ዲብ: አርድ: ባርካ: ወቅብለት: ሳሕል: ተርፈው ። ወልደው: ወተልደው። 
ወእት: አካኖም: ምን ውላድ: ዐድ: ባርካ: ወሳሕል " ድግለል" ለትብል: ሺመት: ለተሀዬበቶም: ተከአው። 
ድግለል: ለልብል: ቃል: ለቅርዱ: ምን: መንገስ: ፋንጂ: ክምቱ: ኦሮ: ክታብ: ታሪክ: ሀድግ: እልና። መንገስ: ፋንጂ: ረኣስ: ድገሀ: ስናር: ልትበሀል ዐላ።
ወመንገስ: ፋንጂ: ለደርገገት: ምስር ታ። እሊ: ልግባእ:ዲኢኮን: ሐቆ: ሐምስ: ሰነት: መሀዲታት: እንደ: ቃንጸው: ዐዶም:ሐረረው።  
አዜማ: ዲብ: ባጽዕ: ዎክ: ድዋር: ቀያሕ: በሐር: ልትሀዬብ: ለዐላ: ኣስማይ: ሺመት: ንርኤ። 
ናይብ: ዲብ: ድዋር: ባጽዕ: ወሱልጣን: ዲብ: ደናክል: ልትሀዬብ ላዐላ: ኣስማይ ሺመትቱ።
ሰብ: ቱርክ: ዲብ: ሰነት: 1517: ስዋኪን: ወባጽዕ: ጸብጠው። ስዋኪን: እብ: ሂጋ :ብሊን :ወአገው "ላሊ ክላ ትዝለም በሀለትቱ" "ስዋ "እብ :ሂጋ ፣ብሊን፣ዝላም፣ በሀለትቱ ። 
ወእባ: እባ: ባጽዕ: ዲብ: ሐንቴ: ናይብ: ለትብል: ስም: ሺመት: ለተሀዬበቶ: ነፈር: አተት።
ወዲብ: ሰነት: 1557: ሑኩመት: ቱርክ: እብ: ሙሉእ: ሒለታ: አተት: ከባጽዕ: ወድዋራ: ዲብ: ሐንቴ: ምልካ: አቴቶ።
ወምን: ምኑ: ባጽዕ: ወድዋራ: እብ: ናይቦታት: እግል: ልትመራሕ: አንበታ።ወህቶም: እሎም ለተሉ ቶም ።
     ናይብ: ዓምር: ዓሊ 1690-1710 ። ናይብ: ሑሰን: ዓምር 1710-1737 ።
     ናይብ: መሐመድ: ዓምር 1737-1741 ። ናይብ: ዑስማን: ዓምር 1741-1781። 
     ናይብ: አሕመድ: ሐሰን 1781-1801። ናይብ: እድሪስ: ዑስማን 1801-1831። 
     ናይብ: ያሕያ: አሕመድ 1831-1837። ክናዬቱ "ሶተል ሞራሁ"። 
     ናይብ: ዑስማን: እድሪስ 1837-1840። ናይብ: ያሕያ: አሕመድ (ለሳብዕ ናይብ) 1840-1843። 
     ናይብ: ሐሰን እድሪስ 1844-1849። ወቆሁማ: ናይብ: ሐሰን: እድሪስ አስክ: 1857 ጸንሐ ።
     ወሐቆሁ: ሀዬኒ: ናይብ: እድሪስ: ዑስማን: ለሳድስ: ናይብ: ትሻያማ ወአስክ: ሰነት 1859 ጸንሐ። 
     ወምኑ: ዲብ: ዐድ: እሙ: መንሳዕ ሰካ። ወሰበቡ: ሚ ክምቱ: ኢነምር። ለገኣት: ትግባእ: ናይቦታት: ባጽዕ: 18: ባጽሕ: ዐላ።
አዜ: ምንድሊ: እንደ: አንበትና: እብ: ሰበት: ንጋረት:ንትሃጌ።
ንጋረት: ዲብ: ምድር: ሐበሻ: ለትመሀዘት: ዲብ: ወክድ: ሕክም: መንገስ: አክሱም: ዎክ: ዐቅሱም: ቱ ልትበሀል። 
ዲብላ: ወክድ: ለሄይ: ሓክም: ለዐላ: ንጉሥ: ዶል: ዋዐላ ፤ሕራበት ፤ዘማቴ፤ ክተት፤ወናዳ: ምስል: ገቢሉ: እብ: ሻፍጋይት: ለልትራከብ: እባ: ገበይ: እግል: ትትመሀዝ: አምር: ሀባ: ልብሎ።
ወእባ: እባ: ሓይሳም: ወጋምዬቱ: ኦሮ: ዓቢ: ከበሮ: እግል: ልትሻቀ: ሐሳብ: አቅረበው ። 
ወሓሳቦም: መትከብቶት: ክም: ራክባ: ሐቴ: ዓባይ: ዕጨት: ድለብ: ትቃራጨት: ከምን: ጎፍ: ከርሳ: እንደ: ትቃፍቃፈት: ነገት: ከክም: ጢሾ: መስል: እንደ: ገአት ትጻረበት። 
ወክም: ትጸረበት: እግል:ኢቲበስ: ሽብሕ: ትሻመተት: ጠል: እግል:ለሀባ: ወተናን: ሰተት: ለጠል: እግል:ኢልፍገር።
ሐቆ: እሊ: ገርዓንቶት: በሀለት: ሄድነት: ሓርማዝ: ኦሮ: ጋናድ: ሓርማዝ: እንደ: ቃትለው: ቀርበት: ጎሮቡ: ወቀርበት: ንጎቱ: ወዓጽሞታት: ክልኤ: እገር: ቀደሙ: እንደ ለፍለፈው: ዔረው: እቡ።
ቀርበትላ: ንጎት: ክም: ስራክ: ዎክ: መተላ: መስል: እንደ: ትሳጠረት ፣ትመደደት ።
ወቀርበትላ: ገሮብ: እብ: አምቱድ: እንደ: ትሳደደት: ትመደደት ፤ ነድፈት፤ ጸረት ፤ ወትሻመተት: ከዲብ: ረኣስላ: ዓቢ: ጢሾ: ትገፍተኣት።
ወእብ : ስራክ: ተሐበለት። ፍንገላ: ዓቢ: ጢሾ: ወፍንገላ: ቀርበት: ወልወል: ማ: አዬር: እንደ: አተው: ሕትም: ማ: ዕሽብ: አበለዎ: ከክም: ኢፈግር: ወደዎ።
ለአዬር: ውቁል: ወድቁብ: አክራን:ለሀይብ። ወእግል: ሰልፍ: ወክድ: ለንጋረት: ክም: ዘበጣት: ምን: 50: ማይል: ወለዐል: ክርንታ: ትሳመዐት: ልብሎ።
ከዲብላ ወክድ: ለሄይ: አንስ: ትግራይ: ምስል: ዘብጣት: ንጋረት: ንጉሥ: ፍቲ: ሰበት ጸብጣየን: ክእና: እት: ልብላ: ሐለያሆም።
               "ምስልካ: ንስአኒ: ወእንታ: አቶ: ዘብጣይ: ንጋረት  ቃልካ: ሀበኒ: ምን: ኢገብእ: ክትሐት:ዕን:ከፈኒ ወእባ: እባ: መገልበብዬ: እንደ: ረፍዐኮ: እማጽእ
               ደሐን: ዐሎ: እንደይ: እብል: እግል:ስነንዬ  ወላ: እግል: ወልደቼ: አለብ: ደሐን: ዐሎ  እጫልቅ: ምን: በቼ: ወእታለካ: አስክ: አክሱም
               ምን: ሕነት: እሲት: ህኩይ: ወጭንቡይ:ሐረስታይ ስርዬት (Concubine) ዘብጣይ: ንጋረት: ንጉሥ: ገብእ: ሐይስ: እልዬ
               ክሉ: አምር: ዘብጣይ: ንጋረት:ልብዬ: ክም:ሰልባ እሊ: ምርዱይቱ: ሸክ: አለቡ: ወሰአል ገሌ: እንደ: ኦሮ: እብ: ትሕትና: እሲቱ: ልትሰአል፤ 
               እልዬ ሚ: ክም: ወደዩ: ወሚ: ክም: ወዳ: እቡ: ለልብዬ  ወክ: ሀዬኒ: ሞዳይ: ለልብዬ: ሐብዐ: እቱ: ለስለኒ"
ንጋረት: እግል: ኢትህፈል: ክል: ወክድ: ሐፋነት: ጸሐይ: ለትሐዝያ። ለወልወል: ፍንገላ: ዓቢ: ጢሾ: ወፍንገላ: ቀርበት: እግል: ልሕፈን: ሀላ: እሉ። 
ሐፍና: ምን: ገብእ: እግላ: ቀርበት: ናፋሓ:ወሳድዳ። ንጋረት: እታ: ድርጻ: ዘበጣት: ምን: ገብእ: ዕክት: ወድቅብት: ክርን: ተፈግር ። 
ወእታ: ጀፉፊራ: ዘበጠት: ምን: ገብእ: ቀጣን: ክርን: ተሀይብ ። ዘብጣት: ንጋረት: ክልኦት ቶም። ለኦሮ: ምግብ: ዘብጥ: ወካልኣዩ: ለጀፋፊር: ዘብጥ ።
ወእብላ: እብ: ጅንስ: ጅንሱ: አክራን: ሰምዕ። ንጋረት: ለለሐብሎ: ሰብ: ድቁብ: ሐረትም: እግል: ልግቡእ: ሀላ: እሎም። ሐዋን: ሐረትም: ለቦም: ንጋረት: ኢሐብሎ: ወኢዛብጦ። ሸዳዳትላ: ንጋረት: ሰልፍ: ዓጭሞታት: ክልኤ: እገር: ቀደም: ናይ: ሐርማዝ: ዐላ: ወሐር: ለታ: ምን: ዕጨይ ልሻቄ: ዐላ። 
ሰልፍላ: ነጋጊር: ምን: ዕጨት: ድለበት: ልትሻቀ: ዐላ።
 ሐር: ደአም: ርፍዐቱ: ጸገም ሰበት: ገአ: ምን: ነሐስ: እግል: ልትሻቄ: አንበታ። 
ወምን: ቀርበት: ሐርማዝ: ወከን: ምን: ቅራብ: ጽዖታ፤ (Hippo) ሐሪሽ፤ (Rhino) ወዓገባ (Buffalo) እግል: ልትሻቀ: ኣንባታ።
 ንጋረት: 5: ጅንስ: ዝብጠትባ: ልብሎ:
          1/ ወክድ: ክተት
          2/ ወክድ:ራድኢት
          3/ ወክድ: በዐላት
          4/ ወክድ: ናዳ
          5/ ወክድ: ሞት: ዐቢ ።
ወክድ: ራድኢት:ዝብጠታ: ውቅል: ወሻፍገት ፤ ወክድ: ክተት: ዝብጠታ: ውቅል: ወዕክት ፤ ወክድ: በዐላት ንጽል:ትዛበጥ።
ክእና: በሀለትቱ ፦ ዲም: ድም። ወክድ: ናዳ ፦ ድርብ: ደአም: ቀጢን: ቃሎት: ለበልስ: ዲም: ዲም: ድም።
ወወክድ: ሞት: ዐቢ: ዝብጠታ ተሐናክሽ። እሊ: ሀዬኒ ክእናቱ፦ዲም: ናገት: ጸንሕ: ከዲም: ደግም: ናገት ጸንሕ ከሳልስ: ዲም: ትብል ።
ንጋረት: እብ: ዘበና: ሃድጋይት (Newspaper) ሬድዮ ፤ ተሌቪዥን፤ ሸሌቅ፤ (Website) ኢመይል፤ዎክ: ልእከት: በላም፤ቲዊተር፤ ዐለት: ምን: እንብል: ለለነሸዐና: ሀለ: ኢመስለኒ። 
አዜ: ሀዬኒ: እት: ደንጎባ: እብ: ፍትሕ: ቤት: አብ: እግል: ንትሃጌቱ ። ፍትሕ ቤት: አብ: ዲብ: ኤርትራ: ዲብ: ዘበን: ሃጸይ: እስክንድር: ናይ: እትዮጵያ: ተአንበታ።
ሕጊ: ሎጎን: ጭዋ: እት: ሰነት: 1492: እብ ክቱብ ፋግራ። ወመፈግረቱ: ወከትበቱ: ካኅናት: አብያት: ከሰትን ፤ ወሓይሳም: ዐባዪ: ዐድ: ዐለው።
ወካልእ: ዶል:ዲብ: ዘበን: ሃጸይ: ፋሲል: 1658: እንደ: ትበዳላ: እብ ፤ክቱብ: ፈግራ ።
ወሳልስ: ወክድ: ዲብ: ሰነት: 1899: ዲብ: ዘበን: ጥልያን: እንደ: ተሐደሳ: እብ: ክቱብ: ፈግራ።
ወራብዕ: ወክድ: ዲብ: ዘበን: እንጊሊዝ: 1943: እንደ: ትበዳላ: እብ: ክቱብ: ፈግራ።
ወሐቆሁ: ፍትሕ: መሐሪ: ዲብ: ዘበን: ሃጸይ: እያሱ: ለቃዳማይ: ዎክ: ዲብ: ዘበን: ሃጸይ: ፋሲል: 1632: እብ: ቃል: ለፈግራ: መስል።
ወከትባዩ: ኦሮ: ነፈር: ሌጣ ዐላ ። ወህቱ: መሐሪ: ልቡሎ።
ምን: ከኅናት: ወሓይሳም: ዐድ: ለፈግራ: ሐሽም ትከታባ: ለልብል: ሐብረ: ኢራካብና።
ፍትሕ: መሐሪ: እብ: ክቱብ: ለፈግራ: እት ሰነት:1913: እብ ከ ፥ ጂ፥ ሮዲን: ለልቡሎ: ወድ: ሽወደን: ቱ።
ወሐቆ: ፍትሕ: መሐሪ: እሊ: ለአዜ: እናቅሞ አፍታሓት ቤት አብ ፈግራ።
     1/ሕጊ: አደግና:: ተገለባ ፤አከሌጉዛይ ( አከለቆዛይ) ።
     2/ ሕጊ: አድከመ: ምልጋእ: (ሰራዬ)።
     3/ ሕጊ: ሰሐርትን ፤ ለምዛን፤ወቐርትን ፤ደንባን ።
     4/ ሕጊ: ሃብሥሉስ: ናይ: ገብረክስቶስ: ናይ ደቂ ተሽም ።
     5/ ሕጊ: ካርነሽም ።
     6/ ሕጊ: ሾብዐቴ: ዓንሰባ:ዘማት ታሕታይ። ሾብዐቴ ፤ዓንሰባ ፤እለን ፤ተን ፦ ደቂ ነኣምን ፤ ደቂ ሓንስ ፤ ምለዛናይ፤ ደቂ ዳሺም ፤ደርሰይ፤ ደቂ ሸሐይ
          (ሐው መንሳዕ ወማርያ፤) ወደቂ: ዐንዱ ቶም። ፍትሕ: መሐሪ: ምስላ ፣ብዕድ ፤አፍታሓት ፤ለእግሉ ፤ሰመና፤ አትሳነናሁ ፤ወፍርጋ ፣ረከብና፣ እቱ።
ፍትሕ ፣መሐሪ ፣ሐቆ ፣ፍትሕ ፣ለጎን ፣ጭዋ ፣ለፈግራ ምን ፣ለዐል ፣400 ፣ሰነት ፣ለወዳ ፣እብ ፣ቃል ፣ምን ፣ውሉድ ፣ዋልዴ ፣እት ለሐልፍ ፣ለጸንሐ ፣ወእትለን ፣ኣምኣት ፣ሰኖታት ፣ዲብ ፣ዘበን ፣ከንቴባይ ፣ብእምነት ፣ገለ ፣ሑድ ፣ለትበዳላ ፤እቱ ፣ፍትሕ ዐላ። 
ፍትሕ ፣መሐሪ ፣ግሩም ለትከምከማ ፤ ቅሉዕ፤ዲብላ ፤ወቃለትላታ ፤ለልትጋናሕ ፤ ንዬት ፣ወሸንሀት ሚናኣደሚ ፣ለኢጫፍን፤ ድያነት ፣ወእዳረት ፣ምን ፣ሕድ ፣እንደ ፣ፈንታ ፣ለርኤ ፍትሕ ፣መስል።
ምስል ፣ዒቢና ፣ንጉሥ ፣ዎክ ፣ሒሳን ፤ ቀሽ፤ ወሸክ ፣ለተኣሳሳራ ክም ፣ኢኮን ፣ደለንሁ ፣ከሀለና።
እሊ ፣ለእንቤ ፣እቡ ፣ሰበብ ፣ዲብ ፣ኣፍታሓት ሐውና ፣ውላድ ፣ከበሳ ፣ንጉሥ ፣ዎክ፣ ቀሽ ፣ሐልፍ ፣ረኤኩም ፣ምን ፣ገብእ ብጣሮ ፣ዎክ ፣ምንግሳይኩም ፣ቅናጾ ፤ ስገዶ፤ ዎክ ትሳለሞ። እሊ ፣ለኢወደ ልትቃጻዕ፣ ልብል። 
ዲብ ፣ንጉሥ ፣ዎክ ፣ቤት ክስታን ፣እግል ፣ልእቴ ፣ለለሐዜ ሰኒ ፣ቀሚሽ ፣ልልበስ ፣ልብል ፣እሊ ፣ዓንቀጽ ፣እሊ ፣ለታልዕ ፣ከስር ፣ማ ልትቃጻዕ ፣ልብል። 
እሊ ፣ለእሉ ፣እንቤ ፣ዲብ ፣ፍትሕ ፣መሐሪ ፣ኢሀላ።
ፍትሕ ፣መሐሪ ፣ዲብ ፣ፍንጌ ፣ሕሙም ፣ወዑፉይ ፤ ዲብ ፣ፍንጌ ፣ገብር ወመንባ ፤ ዲብ ፣ፍንጌ ፣ድያናት ፣ፍርጋ ፣ኢረኤና እቱ። 
ፍትሕ ፣መሓሪ ፣መንባ እግል ፣ገብሩ እብ፣ ሰነት ፣እግል ፣ልትቃርሖ ፣ክም ፣ሀላ ፣እሉ ፣እብ ፣ቅሉዕ ካሪሁ ፣ሀላ።
ዲብ ፣ሕጊ ፣እንዳ ፣አባ ፣ናይ ፣ከበሳ ፣ኦሮ ፣ሕማም ፣ሐንገል ፣ዎክ ሽሙል ፣ለገአ ፣ሰልፍ ፣አዳሙ ፣ልጀንጅሮ ፣ልብል ።
አዳሙ ፣ጾሩ ፣ከብዳ ፣እቶም ፣ምን ፣ገብእ ፣ንጉሥ ፣እንደ ፣አሰአለው ፣ምን ፣ዐዱ ፣ፈግር ፣ከዲብ ፣ዐድ ጻሩ ፣ፈሽ ፣ልብል። መንኣምር፤ ዲብ ፤ዐዱ ፤እግል ፤ለቅብል ፤ሐዛ ፤ምን ፤ገብእ ኢለቃብል ሙኑዕቱ። 
እሊ ፣እብ ፣ሐጪሩ ፣ለነቃምንሁ ፣ፍርጋቱ ፣ቱ ፤ድኢኮን ፣ብዕድ ፣ብዙሕ ሀላ።
እንደ ፣አዜ ፣ቀደም ፣አትመሮት ፤ወሕቃብ ፣ህጅክና ፣ለአራሻድና ፣እቡ ፣እንቃልዕ ፣አስማይ ፣ከነትብ ፣ክልኦት ፣ውላድ ፣ሃይገት ፣ንርኤ። 
     መንሳዕ ቤት አብረሄ ፦፦
               1/ ከንቴባይ ፣ዕቅባምኬል ።
               2/ ከንቴባይ ፣ብእምነት ።
               3/ ከንቴባይ ፣ደሲት ፤ወድ ፤የጊን ፤ምን፤ ናይብ፤ ለትከንታባ።
               4/ ከንቴባይ ፣ተድሮስ ፤ወድ ፤እዙዝ።
               5/ ከንቴባይ ፣ነጋሲ ።
               6/ ከንቴባይ ፣ተስፋምኬል።
               7/ ከንቴባይ ፣ዕቅባምኬል (ለካልእ)።
               8/ ከንቴባይ ፣በኪት።
 ከነትብ ፣መንሳዕ ፣ቤት ፣እሽሐቅ ( ሸሓቃን)
               1/ ሹም ፣ትንሰኤው።
               2/ ሹም ፣ገድ ።
               3/ ከንቴባይ ፣ዘርኢት።
               4/ ከንቴባይ ፣ከልብ (ምን ፤ናይብ ፤ለትከንታባ) ።
               5/ ከንቴባይ ፣ዕሪት (ምን ፣ናይብ ፣ለትከንታባ) ።
               6/ ከንቴባይ ፣አትከመ (ምን ፣ሃጸይ ፋሲል ለትከንታባ)
               7/ ከንቴባይ ፣ዳይር ።
               8/ ከንቴባይ ፣እድሪስ ።
               9/ ከንቴባይ ፣ትምኬኤል።
             10/ ከንቴባይ ፣ተስፋምኬል ፣ወድ ፣ከንቴባይ ፣ትምኬኤል
             11/ ከንቴባይ ፤ትማርያም ፣ወድ ፣ተስፋንኬኤል
             12/ ከንቴባይ ፤ተክልንኬኤል፣
             13/ ከንቴባይ ፤ዓምደስ ፣ወድ ፣ከንቴባይ ፣ዕቅባምኬኤል
             14/ ከንቴባይ ፣ ህብቴስ።
             15/ ከንቴባይ ፤ዕቅባምኬኤል ፤ወድ ፤ተክለሐንስ።
             16/ ከንተባይ ፤ዘርኢት ።ለካልእ (ምን ፤ሃጸይ ፤እያሱ ፤ቃዳም ፤ለትከንታባ) ።
             17/ ከንቴባይ ፤ በላዕ ፣አዳም (ክንትብና ፣ዓምደስ ፣ለአቀንጣጣ) ። 
             18/ ከንቴባይ ፣ዘርኢት ፣ለሳድስ ፣ወል (ምን ፣ሃጸይ ፣መከፋ ፣ለብድ ፣ሃጸይ ፋሲል) ።
             19/ ከንቴባይ ፣ ባይራይ።
             20/ ከንቴባይ ፣ መሐመድ።
             21/ ከንቴባይ ፣ ቡላ ።
             22/ ከንቴባይ ፣ አፍታይ።
             23/ ከንቴባይ ፤ መሐመድ።
ዲብ ፣ሃይገት ፣ብክር ፣ከነትብ ፣ከንቴባይ ዘርኢት ዐላ። 
መን ፣አምር ፣ምን ከነትብ ፣አብዕብና ፣አብረሄ ፣ከነትብ ፣አብዕብና ፣እሽሐቅ ፣በዙሕ ፣ዐለው ፣ለልብል ፣ሐሳብ ፣እግል ፣ለሀሌ ፣ቃድር ።
ክንትብና ፣ምን ፣ቤት ፣አብረሄ ፣እግል ፣ብዙሕ ፣ስኒን ፣ብጥልት ዐለት። (ድግም ፣ክልኤ ፣መንሳዕ ፣ገጽ፣ 34 ርኤ) ከገድም ፣ዝያዳ ፣ምንእና ፣ወከን ፣ለተአምሮ ፣ሰበት፣ሀለኩም፣እግል ፣ተርቱዑና ፣ንትዓልጣጣኩም።
አዪ ፣ክቱብ፤ እግል ፣እዘን ፣ለልትከተብ፣በሀለት፣እብ ፣ሬድዮ ፣ለፈግር ፣ዎክ፣ እግል ፣ዕንታት ፣ወእዘን ፣ለልትከተብ፣በሀለት ፣እብ ፤ ተሌቪዥን ፤ ለፈግር ፣ወእግል ፣ዕንታት ፣ለልትከተብ፣ በሀለት፣ዲብ፣ሃድጋይት፤ወዲብ ፣ሸሌቅ ፣ለፈግር፣ክሉ ፣ጋምም ፣ቱ ፣ታምም ኢኮን።ከሐምደ ፤ሕመት፤አንሸዖት፤አርተዖት፤ሐብረ፤ፍንገር፤ከሐድ ፤ወእሉ፣ለመስል ፣እግል ፣ለዐድም፣ቀስብቱ።አዪ፣ክቱብ፣ ዎክ፣ረኤይ፣ቀደም ፣ፍግረቱ፣ማል፣ በዐሉቱ።ወፈግራ ፣ምን፣ገብእ፣ማል፣ ቀርአቱ፤ ሰምዐቱ፤ወናይላ፣ልርእዎ ፣ቱ።
        አትአመሮት ፦፦፦፦
               እታ፣ክቱብና፣ “ከ (K) ለመስል ፍደል “ለ “(L) ክምቱ ፤ ነሐብር።
              "ወብሊን" እግልሚ "ብለን " ኢትበሀላ ፣ ለልብል፣ ረኤይ ፣ እግል ፣ለሀለ፣ቃድር ለራትዕ " ብለን " ኢኮን " ብሊን " ቱ። 
             (ክልኤ ፣ገቢለት ፣ብሊን ፣ እግል ፣ብዝሐም ) ወስም ፣ሂጋሆም " ብሊን"ታ ።ወኦሮ ፣ነፈር ፣ ተብዐት ፣ልግባእ፣ ማአንሰት ፣ " ቢሊና " ልትበሀል።
       ሕቃብ ፣ህጅክና ፦፦፦፦፦
               ሕቃብ ፣ ህጅክና ፣ ለአራሽድና ፣እቡ፣ምንድሊ፣ ወተሓት ለተሌቱ።
                              1/ አፍታሓት ፣ ውላድ፣ከበሳ። (ሕጊ ፣ እንዳ፣ አባ፣)
                              2/ ፍትሕ ፣ መሐሪ።
                              3/ ድግም ፣ ክልኤ፣ መንሳዕ ።
                              4/ ሰረት ፣ታሪክ ፣ጥንታዊት ፣ምድረ፣ ባሕረጋስ፣ ኤርትራ፣እብ ፣ ዶክቶር፣ አብረሃ ፣ጳውሎስ፣ ለትከታባ።
                              5/ ኢንሳይት ፣ቡክ (Insight Book)
                              6/ ትግራይ ፣ኦን፣ ላይን። (tigraionline.com) ክሱሰን፣ታሪክ፣ንጋረት።

  ።።A Tigre article; Hijk eit re's boon

 

Posted in Blog.

One Comment

  1. እብ ሰልፍ እግል እሊ ክቱብ ለቀደምኩም ሙሴ በኪት ወ ገረዝግሄር በኪት እሓምደኩም።ምን እሊ ክቱብኩም ብዙሕ ደረስኮ።ላኪን እላ ክዋና ለትብል website ለነኣምራ ውላድ ሃይገት ሑዳም ሕና።ወብዙሕ ምንኩም እግል ንትምሀር ሰበት ንሓዘ ዲብ fb ሃይገት ፋሚሊ(hayget family)ለትብል ግሩፕ ህሌት ዲባ ፖስት ምን ትቡሎ እት ኩሎም ሸባባት ውላድ ሃይገት ወበጽሓት።ወብዙሕ ኣታከ ምንኩም።ወእብ ድግምና ሓምደዬ ትብጽሓኩም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *