እግል፡ሰሓቅ፡ሕጅክ፡ዎ ምህሮ። by Dr. Yeghin Hibtes

እግል፡ሰሓቅ፡ሕጅክ፡ዎ ምህሮ።

መአተዪ።

እሊ፡ናይ፡ዮም፡ክቱብዬ፡kaleidoscpe በሀለት፡ሕበርበሮ ቱ፡ካእግል፡ ሕጅክ፡ሳሓቅ፡ዎትልህያ፡ዎክምሰልሁማ፡ገሌ፡ቃላት፡ትግረ፡እግል፡ንትመሀር፡እቡ፡ ለወደኩዎ፡ገበይ፡ቱ።ካሰበት፡እሊ፡ክም፡እሊ፡እንደ፡ወደኩም፡ወይ፡እሉ፡ለመስል፡ገበይ፡እንዴ፡መሀዝኩም፡ምን፡ከትቦ፡ሰኒ፡ዎዓላ።ዓመል፡ከቲብ፡ቱ።ከኣዜ፡አተንሱኒ።

ኣና፡እት፡ በላዛ፡ክም፡መምህር፡ እት፡እሻቄ፡ እግል፡ተምሃሮዬ፡ሓዳይስ ፡ቃላት፡ ወክድ፡አምህሮም፡ሰልፍ፡ትርጉም፡ላቃላት፡አስእሎም  ፡    ዎሓር ፡ እግል ፡ልፍሆመን፡እት፡ዓሪፍቴ፡ነገር፡እንዴ፡ኣቴኮ፡ኣርእዮም፡ተን፡ዓልኮ። እት፡ላሓልፋ፡ሳምን፡ሙሳ፡ወድ፡በኪት ሓዳይስ ፡     ቃላት፡ ትግረ፡ኣምሄሬና። ኣዜ ፡ኣና፡ “ኣና፡ሊበል፡ላማና”፡እለን፡ሓዳይስ፡ቃላት፡ክም፡መምህር፡ኢኮን፡ ደኣም፡ክም ፡ታምሃራይ፡ናይ   ፡    መምህር ፡ ሙሳ፡ እት ፡ ዓሪፍቴ፡ነገር፡እግል፡ኣትየን ቱ። ገሌ፡ምንኩም፡ ዬ፡ሚ፡ትብል፡ሀሌካ፡ሙሳ፡ተምሃራይካ፡ዓላ፡ማሚ፧ ከኣፎ፡እንታ  ዮም ፡ተምሃራይ ፡ዎሙሳ፡ዮም፡መምህርካ፡ገብኣ፡ም፡ትብሎ፡በሊሼ፡እሊ ቱ።እሎም፡ጎዋራና፡ሰብ፡ትግራይ፡እት፡መስሎ፡ክእና፡ልብሎ፡”ዘቤኔ፡ግርንቢጥ፡ማይ፡ለዓቀብ”፡ (ፍቭክ፡በሎ-smile)።

ገድም፡ኣዜ፡ክል፡ሓዳስ፡ቃል፡ምን ፡ሙሳ፡ላትመሃርናሄን፡እት፡ሙሉእ፡ሓሳባት፡እግል፡ኣትየን፡ቱ።

ወረዛ፡     ሕጻን፡ በጽሕ፡እት ፡ኣና፡ሓቴ ፡ምዕል፡ መሓበር ፡ካምል ፡እት፡እፈግር፡ ሓቴ፡ወለት፡እብ፡ሰከሎሃ፡ማይ፡እትወርድ፡        ተሀደፈተኒ። ዎሰኒ፡ውዕል፡የጊን፡እንዴ፡ትቤ፡ክም፡ሓልፈተኒ፡እግል፡እርኣያ፡ ውልብ፡ክም፡እቤ፡ህታማ፡እግል፡ትርኤኒ፡ውልብ፡ትቤ፡         ዎ እት፡ኣድሕድ ፡ፉዛዝና። ላዶል ፡ህታ፡እግልሚ፡ትርኤኒ ፡ሀሌካ ትቤ፡ ዎኣና፡ከኣፎ ኢእርኤኪ፡ እንቲ፡ወለት፡ሽንብሬብ፡ዎኣና፡ሕጻን፡         ወረዛ ፡ እቤላ። ለዶል ፡ፍሽክ፡እንዴ፡ትቤ፡አቡካ፡አቡዬ ፡አምር፡ዎእት፡ መስካብና፡ሓድራም ፡ሀሌና፡እት፡ትበል፡በልሰት፡እቼ። እሊ፡ሚበሃላታ፡ቱ፡መስለኩም፧

ዛልም፡    ወድ፡ቬክ፡እትላ፡ገመል፡ግሩን፡ላትብል፡ሕላየቱ፡እት፡ለሓሌ፡ክእና፡ልብል፡”ዋላ፡እግሉ፡ላሓሜ፡ዛልም፡ቱ፡ዎካይን”።

ብርክ፡     ሕጻን፡ስነት፡ሰብ፡ክም፡በጽሓ፡ ሓጹ፡እሉ፡ዎ፡ሀዱ። ላዶል፡አቡሁ፡ሓቴ፡ገርሀት፡እት፡ኣውለት፡ ዎሓቴ፡ገርሀት፡እት፡ቃላቅል፡         ሀይቦ፡ዎራክብ፡ምን፡ገብእ፡ክልኦት፡ብዕራይ፡(ጽምድ)፡ሀይቦ፡ዎብርካ፡ፍገር፡ ልብሎ።

ፋለኒ፡      ክልኦት፡እናስ ፡እት፡ ልትሀገው ፡ላወቱ( statter)እት፡ገበይ፡ተሃደፈው። ካዎሮት፡እናስ፡እግል፡ላካልኣይ፡እናስ፡ ሰ- ሰ- ሰላም ዎ -ዎ- ዓ -ዓ- ዓሌኩም፡ቤሎ። ላካልኣይ፡እናስ፡ክብት፡እንዴ፡ኣባላ፡ “ዎ- ዎ- ዎ -ዓ ዓሌሌኩም ዎ-ሰ -ሰ -ላ ም” ፡እት፡ ልብል፡በልሳ እቱ፡ላቃዳም፡እናስ፡እንዴ ፡ጫዋጋ፡“ፋ- ፉ- ፉለኒ” ሀሌካ፡ በሎ።ላካልኣይ፡እናስ፡ “ያ- ያ- ያ ዕ፡ስ -ስ- ስጄ ቱ”ቤሎ፡ልትበሀል።

 ሰዓራ፡     ሓጸይ፡ሀይለ ስላሴ፡እብ፡ደርጊ፡ክም፡ሰዓራ፡ዎሮት፡እናስ፡እንዴ፡ለአከው፡እቱ፡አት፡ካርጅ፡ካርሁ፡ለሀሌካ፡ማል፡ሀባና፡        መንገስ፡ማል፡ለትሓዝያ፡ሀላ፡በሎዎ።ዎህቱ፡ሰኒ፡ካማ፡እግል፡ንትሀጌ፡ሰለስ፡ማዮም፡ለሰተው፡ብሹላም፡ንድኡ፡እቼ፡በሎም።ህቶም  ፡         እብ፡ፋርሓት፡መንግስቱ፡ሀይለማርያም፡ምስል፡ክልኦት፡ብዕዳም፡ጸላይም፡እናስ፡ነድኣው፡እቱ። ዎሓጸይ፡ሀይለ፡ስላሴ፡ሰለስ፡ጸላይም፡ክም፡ራኣ ፡ኣና፡ላበሽለው፡እበለኩም፡ደኢኮን፡ምዶል፡ላሓረው፡እበለኩም፡በሎም፡ልትበሀል፡(ፍሽክ በሎ-smile)።

ሓላል፡ተሓላላ፦   እት፡ምድር፡መንሳዕ፡እብ፡ቅሉዕ፡እግል፡ንብለዖ፡ ላተሓላላ ፡ሕያየት፡ዓድ፡ዎከደን፡ብዙሕ፡ቱ። ገለ፡ስሜ፡ምን፡       ትብሉኒ፡ሰልፍ፡ኩሉ፡ላእሰምዮም፡ኣሓ፡በሀለት፡ወአት፡ዎብዕራይ፡ጣሊት፡ዎብግዕት፡ቶም።ምን ፡ሕያየት፡ከደን፡ጋርዋ፡ዎነለት፡ኣራብ ዎአምበርሀገት ፡እፋቅድ። ሰብ፡ክልኤ፡እግር፡ካራ፡ደርሆ፡ሓገል፡ዎክርክሬ፡ማ ፡ሕሉላም ቱ። ታርፍ ምን ለሀሌ ገድም እንቱም ወሱኮ ።ምን፡ በሓር፡ላመጽእ፡ብዙሕ፡ሕያየት፡ሀላ፡ሑድ፡ምን፡እሰሜ፡ካራ፡ዓሳ፡ቭሬምፖ (shrimp) ፡ላብስተር (lobster) ፡ካንክ (conch) ፡ ዎክራብስ ፡ (crabs) እት፡ ብዙሕ ፡ዓዶታት፡ሕሉል፡ቱ።እት፡ምድር፡መንሳዕ፡ሀዬ፡ኣዪ፡ምኖም፡ሕሉል፡ቱ፤

ገሌኩም፡ንሳልኩም፡መትሮ፡ገብእ፡ዎእንታ፡እት፡ገዚረት፡ነበር፡ከአፎ፡እንታ፡ኢተስእለና፡ትብሎ፡ገብእ። ከገድም፡ናዘዝ፡ሓቆ፡ተልኩኒ፡ከበቶ፡ምንዬ።ኣና፡ሰልፍ፡እት፡እሊ፡ዓድ፡ክም፡ገዓዝኮ፡እሊ፡ነበሬት፡ጥዕም፡ኣብሎ፡ኢዓልኮ።አዜዲ፡ሓቴ፡ሓድግ፡ኢሀለኮ።

እት፡መከለሲ፡፡ዎሮት፡ሳኣል፡ብዬ፡ሓራውያ፡ግራቫ፡ዎ መንቴሌ፡ሕሉላም፡ቶሞ፡ማኢፋሎሞ፤

ሰርታ፦       ኣና ሕጻን፡ንኡሽ፡እት፡ኣና፡ዕጨይ፡እግል፡ንእሬ፡ወክድ፡ንትፈረር፡ብዙሕ፡እንዴ፡ኢነረይም፡ምን፡ገርበት፡ኣጃናዳ፡ግንዳይ፡   ወግረ፡እንዴ፡ጹርኮ፡ዓድ፡ዓይር፡ዓልኮ።ዮም፡አርድ፡ሰርታ።ስታ፡እንዴ፡ሓለፍካ፡አወልዋላ፡ክም፡በጽሓካ፡ግሩም፡ዕጨይ፡ወግረ፡ምን፡ረክቦ ፡       ሰብ፡ቅስም፡እንቱም።

ደፋር፦     ደፋር፡ዕረት፡ታ። ገበና፡ጣቅጣቅ፡ወይ፡ኣባቁሰብ፡እንዴ፡ወርድካ፡ምን፡ኢትትሓጸብ፡ ጼኔ፡ ዎኣዳም፡ሓቆ፡ጸናካሆዮም፡ዳፋር ልብሉካ።

ዙዕ፡     ዲብ ፡ብዙሕ ፡ዓዶታት፡ኣፍሬቃ፡ጅና፡ እግል፡ልትረኤ ፡ደኢኮን፡እግል፡ልትሳማዕ፡አለቡ፡ልብሎ።  ክምሰልሁማ፡ብዙሕ፡ላልትሀጌ፡ጅና፡ዙዕ፡ቱ ፡ልብሎ፡ዎዙዕ፡ጅና ሕግላን ቱ ልብሎ። ኣና፡ክእና፡ለመስል፡ሀገጊት፡ብዙሕ፡እጻረሮ፡እንቱም፡ሀዬ፡እብ፡እሊ፡በሀል፡ሚ፡ትብሎ፤

ተሓላላ፦    እግል፡እላ፡ቃል፡ ካምል፡ወድ፡ገበይ፡ ከኦፎ፡ክም፡ናፋዓ፡እባ፡ንርኤ።

ስሌቼ፡ከሬኮ፡ለውላድ፡ ፊግራ፡ፈተና።

ሐርሾይ፡ወጀጊን፡ሺት፡ቶም፡ወከልብ፡ሀደና።

ጻብር፡ዘማት፡እብ፡ላዓሊት፡ንዋይ፡በርዕድ፡ጻገራ።

ገብሻ፡ኣጊት፡ቱ፡ድቦት፡በጥርእ፡ነሐራ።

ወሸግራይ፡ጨላሞ፡ቱ፡ግሰት፡ገሌ፡እብ፡በዓላ።

በተት፡አለቡ፡ሮማይ፡እንደይ፡ተሐለላ

ቅዲት፡ መሕለብ፡ ሕና፡ ዎተነት፦  እለን፡ሰለስ፡ጋራት፡አንስና፡ነፍሰን፡ ላልትካናካና፡ዎላጋርማ ፡እቡ፡ ተን።ክሱስን ፡ተነት፡ ዓፍየት፡    ዎግርመት፡ ላተሀይበን ታ። ዎሮት፡ጃህል ፡እናስ፡ጀነት፡ተሓረ፡ሚ እሲት፡እንደ፡ቤለው፡ክም፡ሰአሎዎ፡ክእና፡እት፡ልብል፡በልሳ፡እቶም።

እሲት፡ተሓረ ፡ሚ ፡ጀነት፡ እሲት፡ተሓረ፡ ሚ ፡ጀነት፤

ኣና፡እሲት፡ሓረኮ፡ለዶል፡ፋግረት፡ምን፡ተነት። (ፍሽክ በሎ-smile).

መንደፍ፦  መንደፍ ኣዱግ ላቀትል ሕማም ቱ።  ኣብዕብዬ ወርዕሰብ ወድ ህብቴስ እግል ሓቴ  ሓራስ፡ ሞላዱ፡ እሊ፡ ወልኪ፡መን ሰሜክዮ፡ቤላ፡ካሰኣላያ፡ዎህታ ፡ ተመይት ፡ ሰበት  ፡ ለዓለት፡ይባ፡እግል፡ልዕቤ፡እልዬ፡አድግ፡ሰመኩዎ፡እት፡ትብል፡ በልሰት እቱ። ዎህቱ፡”ወድ፡ህብቴስ፡መንደፍ፡አድግ፡ኢቃርብ”፡ቤላ፡ልትበሀል።

ሃላ፦  ሙሳ፡ወድ፡በኪት፡አድግዬ፡ሓመልሚል፡ኣትፋቀደኒ።ሓመልሚል፡ሃላል፡አድግ፡ሌጣ፡ኢዓላ፡በዐል፡አከይ፡አድብ፡ማ፡ዓላ።ክል፡ምዕል፡እትላ፡ጋድም፡ሸዓር፡እት፡በልዕ፡ልውዕል፡ዓላ። ጸሓይ፡ክም፡ወድቀት፡አቡዬ፡እግል፡ሓመልሚል፡ዓዩሮ፡ካራይ፡እግል፡ኢትብሎዖ፡ልብለና፡ዎእግል፡ናዓይሮ፡ ክም፡እንገይስ፡ርኢ፡ክም፡አበሌና፡ትግርጣጥ፡እት፡ወዴ፡ሰኬ፡ምንእና፡ዓላ። ሐቴ፡ምዕል፡ዎሮት፡እናስ፡ ምስል፡ወለቱ፡አድግቱ፡እንዴ፡ጸብጣ፡እግል፡ላትቃዴ፡ድካን፡አቡዬ፡እንድርያስ፡መጽኣ፡እግላ፡እድግት፡እት፡አፌት፡ላድካን፡አስራያ፡ ዎእግል፡ወለቱ፡እንቲ፡እላ፡እድገት፡ዕቃቢ፡ዎኣና፡እግል፡ኣትቃዴ፡ቱ፡ቤላ፡ካእት፡ላድካን፡ኣታ።ላዶል፡ሓመልሚል፡ጠበሽ፡ቤላ፡ዎእት፡ላእድገት፡እግል ልዕረግ፡አምባታ።ላወለት፡ኦብላ፡ሞራሃ፡ሻእ፡እት፡ትብል፡እግል፡ታብጥሮ፡ፈተነት፡ዎሓመልሚል፡ላወለት፡እት፡ዛብጦ፡ሽቅሉ፡ኣምባታ።ላወለት፡ማ፡ኢሓምቃት፡እንደ፡ገልበበት፡ዎዕንታታ፡እንደ፡አቃመጨት፡እስክ፡ልትከረ፡ምና፡ምን፡ዘቢጥ፡ኢበጥረት።ሓመልሚል፡ክም፡ከላሳ፡ዳናዕ፡እት፡ልብል፡እግል፡ላ፡እት፡ላጬዔተት፡ጉሱያም፡ለዓለው፡መሓበር፡እት፡ላቀደሞም፡እንደ፡በጥራ፡ high guys በሎም።ዎህቶም፡ሸሩ ከለኣና፡ሓመልሚል፡አዜ፡ሀዬ፡አስክ፡አያ፡እንታ፡እት፡ልብሎ፡በልሰዉ፡እቱ(ፍሽክ በሎ-smile)።

ደ/ር፡የጊን፡ወድ፡ህብቴስ፡

እናስ፡መንሳዓይ።

November 5, 2023

Posted in Posts.

6 Comments

 1. አክሊሉ፡ወድ፡ሊጃም፡ ዎዳዊት፡ወድ፡ዳይን፡ላክቱብዬ፡ሰበት፡እዋን፡እንዴ፡ነስአኩም፡ሰበት፡ላቀርኣኩሙ፡ኬርኩም፡ልብዛሕ፡ዎፈኩም፡እት፡ኣፍርቫቅ፡ፈድዎ።
  አክሊሉ፡ወድ፡ሊጃም፡ወድ፡እሽሐቅ፡ትግረ፡ህግያ፡አቡካ፡ዎኣቡዕቦታትካ፡ታ፡ዎእት፡ደምካ፡ ሀሌት፡፡ዎእት፡ሓጪር፡ እዋን፡ግሩም፡ክም፡መልካ፡በዓል፡ዓባይ፡ሰአየት፡ኣና።
  ዳዊት፡ወድ፡ዳይን፡ናይላ፡ወለት፡ሽምብረብ፡አክል፡ኣድሕድ፡አምጻአካሀ።ለወለት፡መራ፡ሻጥረት፡ዎሁጅክት፡ዓለት፡ዎክም፡ላእሉ፡ትቤ፡፡እት፡ገበይ፡ኢተብጥረኒ፡ዎእግል፡እትሃጀክ፡ምስልካ፡ኢትቃስበኒ፡እብ፡ግቡእ፡ሕዜኒ፡ዎናይካ፡ደኒ፡በሃላታ፡ቱ።እብ፡ላዘበን፡ለሀይ፡ወለት፡አንስ፡ምን፡ቤት፡አቡሃ፡ቤት፡ዓድ፡ሓሙሃ፡ተዓር፡ዓለት።
  ደኣም፡ሓቴ፡ጋሪት፡እንታ፡ልግባእ፡ማብዕዳም፡ላኢበለስኩም፡እታ፡ሳኣል፡ ሀሌት።እላ፡ኣያ፡ምንትብል፡ሓራውያ፡ግራቫ፡ዎ መንቴሌ፡ሕሉላም፡ቶሞ፡ማኢፋሎሞ፤ ዎደሓንካ።

 2. ሓይስ፡ ዎሕሹም፡ ዶክቶር፡ የጊን፡ ብዙሕ፡ ሓምዳካ፡ ምህሮ፡ ላብዲቡ፡ ክቱብ፡ ነድ ኣካ፡ ዲብና። ምን፡ እላማ፡ ዎሓር፡ ብዙሕ፡ እንሰኤ፡ ምንካ።
  1.ወረዛ፡- ላሽንብረብ፡ ወለት፡ ሰበት፡ ፈተታካ፡ ዎእግል፡ ህዳይ፡ ሰበት፡ ተምነታካ፡ ኣቡካ፡ ኣስክ፡ ኣቡሃ፡ እንዶ፡ ገሳ፡ ሞላድኩም፡ ዎከርኩም ሰበት፡ ተምነኮ፡ ወላትካ፡ እግል፡ ወልዬ፡ እግል፡ ሂዳያ፡ እቡ፡ ማጽእካ፡ ሃለኮ፡ እግል፡ ሊብሎቱ።

  2. ዙዕ፡- ክምሰልላ፡ መለኒ፡ ነፈር፡ ብዙሕ፡ ላልትሃገ/ላትትሃገ። መሰለን፡ ዙዕ፡ ኢቲደይ፡ እቼ፡ እንቲ፡ እሲት፡ እግል፡ ዓርፍ፡ ሕደጊኒ።
  (ምውዓልዬ፡ እት፡ዓድ-እበን፡ ዎምዕያርዬ፡ ዲብ፡ እም፡ ዕመር)
  ብዕድ፡ እግል፡ ኢበሎ፡ ለዘኮ፡- ላዓረፍቴ፡ ነገር፡ እብ፡ ትግርኛ፡ ሰበት፡ ክትብት፡ሃለት፡- ኣብ፡ ትግረ፡ ሚክምሰል ልትበሃል፡
  ላተኣምሮ፡ ሓይሳም፡ሓው፡ ዎሓዋት?

 3. Dear Dr, Yegin, I want to express how much I appreciated your clearly written, educational, entertaining and thought-provoking article. So far I have read it twice and need to take my time to read it again. I need to comprehend it well as my Tigre is limited. However, I have gained a lot by learning new words. I bow and congratulate መምህር የጊን፡ወድ፡ህብቴስ for contributing such a great article. I am personally benefiting a lot from both Dr. Yegin and Governor Mussa.

 4. Thank you Tsega and Fickak for your kind words. I am glad that you saw the humor I tried to inject into the article. Ficak, you indicated that I forgot to put a question mark. Memmher Gebru Wad Dayer taught me to put this sign (፤) after a question in his melamedi class.
  Yegin

 5. Dear Yeghin,
  Thank you for taking your time to make our learning easy and the vocabularies retainable. Indeed, language in general and vocabulary specifically are learned and remembered easily when they are used in sentences, and even better funny sentences. Hats off to the teacher in you.
  In life we always have interchangeable roles, we are teachers and we are students, we are mentors and we are mentees. We are either gaining knowledge or sharing knowledge and that’s how we broaden our understanding. I am grateful to be amongst the best teachers and mentors, and hope one day to give back by becoming one of them.

  • Professor Yegin, I found your article to be educational, entertaining, funny, and nestolgic. I tried to edit your Tigre regardless, you been my mentor. I couldn’t find any mistake except you forgot to put question-marks (??) When you asked questions. Smile!!.

   I enjoyed it very much.
   Your baby brother.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *