ኣያ ዓልና፡ ወ ኣያ ሃለና by Yassin Abrahim

ኣያ ዓልና፡ ወ ኣያ ሃለና

ያሲን ( ግረነት) ኣብራሂም

6/13/2022

መንሳዕ ኣያ ዓልና፡ ኣዜ ኣያ ሃለና

ኣፎቱ፡ ዛዓትና ቃወና– ራሳዓና

ኣፎቱ ክቱብና / ትግራይት ኣብደና

ክቱብ ፍደል ትግራይት / ትግርኛ

እት መንሳዕ ወለደት፡ ዲብ ገለብ ድገና

ዲብ እሊ ዘበን ሓር ታራፍና።

ኣፎ ኢእንከትብ ታሪክና፡ ታሪክ መንሳዓና

ወቃይ ሸያምና፡ መሻይክና፡ ወ ኣቅሸት ኣባችና

ታሪኮም ንፋንቅል ድግም ዓድና

ብዙሕ ዓውል ክፉል ቱ፡ ዲብ እሊ ምድርና

ኣጅል ሕርየት ሑድ ኢኮን ላዳፍዓና

ሰብ ዕዳይ ሕና ቃይሕ ኣድማይ ላኬዐና

ነሓሶሴ ምን ስካብ ክንሽራሕ ዓመልና።

ንዳግሞ እብ ክቱብ ታሪክ ጽኑዓም ዓብዕቦታትና

ታሪክ ከ. ተድሮስ፡ ከ. ብእምነት ዓድ ገብረስና

ከ. ተስፋምኬል ፡ ከ. ዕቅባምከል ፡ ከ. በኪት ዓድ ሓፈሮምና

ወ ህብተስ በዓል ላባ፡ ብዙሕ ሳትር ቱ ላማሓዝና።

ከ. ዳይር ወድ ሕሻል፡ ከ. መሓመድ ወድ ሓሳማ

ከ.ቡላ ወድ መሓመድ፡ ከ.ኣፍታይ ወድ ቡላ

ጀነራል ዘርእማርያም፡ ወ ፊተውራሪ ምኪአል ሰብ ጋጽና

እሎም’ቶም፡ ኣዳም ላኢልትሓውረሮም፡ ምኖም ላትዋላድና።

ምን ምህሮ ወ ዕልም ድቡራም ኢሕና

ኢኮን እግል ኖስና፡ እግል ብዕድ ወ ጋብኣና

ብዙሓም ሃለኩም ውላድና ኣዋልድና

ከተፍ ኒበል ቢሮ እንደጻባጥና ዲብ እደና

እደየ እደካ/ኪ ኒበል ንዋርቅ ለክቡር ታሪክና

እሊ ምን ኢእንወድ፡ ኣስቃሮት “ ወላድ ሃይገት” ትትራፋና።

Posted in Posts.

8 Comments

 1. ቃላት፡ሓመዶት፡ዎህጅክ።
  ፍቱይ፡ዎክቡር፡ያሲን፡ኣብራሂም።
  ላሕላያትካ፡እንዴ፡ደንጎርኮ፡ቃርዓኩሃ፡እግልሚ፡ምን፡ትብል፡ምንና፡መስከብዬ፡ፋግር፡ዓልኮ። በሀለት፡ክም፡ላእሉ፡ተኣምር፡ሰብ፡ዓድና፡ቃይም፡ቃይም(Fall)፡ምን፡ድጌ፡ገለብ፡ገርሄቶም፡ላሀሌት፡እቱ፡ዓድ፡ፈግሮ፡ነብረው፡ገሌሁም፡ቤልታ፡ዎገሌሁም፡ገርበት፡ዎገሌሁም፡ታብልንዺ፡ፈግሮ፡ዓለው።ዓድ፡ህብቴስ፡ወድ፡ወርዕስብ፡ናኣይሽ፡እት፡ሕና፡ቃፊት፡እንፈግር፡ዓልና፡ዎ፡ምን፡ገጽሓር፡ዲ፡ገርበት፡ፈግሮ፡ዓለው።ዓድ፡በኪት፡ወድ፡መሓመድ፡ ገርሀት፡ወድ፡ምቅልም፡ፈግሮ፡ዓለው።እሊ፡ኩሉ፡እብሎ፡ለሀሌኮ፡ክም፡ሓዉዬ፡ዎአበቼ፡ኣናማ፡ምንላ፡መስከብዬ፡በሀለት፡ሰይንት፡ቶማስ (Saint Thomas)፡ኣትላንታ(Atlanta)፡እፈግር፡፡ሰብ፡ዓድና፡ቃይም፡ቃይም፡ቱ፡ፈግሮ፡ለዓለው፡አና፡ደኣም፡ከረም፡ከረም፡(Summer)ቱ፡ላእፈግር፡፡ሰብ፡ዓድና፡ሸዌት፡እግል፡ልብሉዕ፡ፈግሮ፡ዓለው።ኣናዲ፡ሕሻካ፡ምን፡ሞጅ፡ ሃሪኬን (Hurricane)፡ዲብ፡እሰኬ፡ቱ፡ላእፈግር። ካእት፡ኣትላንታ፡እት፡ኣና፡እንተርነት (Internet)፡ሰበት፡ኢዓላ፡እልዬ፡እብ፡ዶሉ፡በሊስ፡እግል፡ሀብ፡ኢቃደርኮ፡አዜዲ፡ምንላ፡አብሎ (hut)፡ቃይምዬ፡እት፡መስከብዬ፡እቅቡል፡ሰበት፡ለሀለኮ፡ምስል፡ሓውዬ፡ዎሓዋቼ፡እብ፡ክቱብ፡እግል፡እትሀጀክ፡ቀድር፡ዎቀልብ፡ብዬ።
  አዜ፡ወድ፡ሕሩጥ፡ሰይፉ፡እት፡ላሕላያትካ፡ “ኣያ፡ዓልና፡ወኣ፡ያሃለና”፡እግል፡ኣቅብል። ኣማንካቱ፡መንሳዕ፡ምን፡በዲር፡ዓለት፡ዎአዜማ፡ሀሌት፡ዎእግል፡ተሀሌቱ።ደአም፡ሀሌዮታ፡እት፡ፎቃይና፡ክሩይ፡ሀላ፡ካሰበት፡እሊ፡ህግያና፡ዎዓዶታትና፡እግል፡ንዕቀብ፡እትገለ፡ጋራት፡እግል፡ንትፋሀም፡ለስትህለና።
  1. ሰልፍ፡ኩሉ፡ህግያና፡ትግረ፡ታ፡ደኢኮን፡ትግራይት፡ኢኮን።እት፡እላ፡ኣና፡ (ኣና፡ሊበል፡ላመና) ፡ምስልካ፡ምእት፡ምን፡ምእት፡ሀለኮ፡ሀላ፡ረቢ።
  2. ካልአይ፡ጋር፡እግል፡ኢበሎ፡ለሓዜ፡ሀላ።እሊ፡ሀዬ፡ሚቱ፡ምን፡ትብሎ፡አተንሱኒ።
  ህግያ፡ትግረ፡ህግያ፡ክስታን፡ሌጣ፡ኢኮን፡እብ፡ምርዱይ፡ትግረ፡ህግያ፡ክስታን፡ዎእስላም፡ታ።ዓቤ፡ገሌ፡ሓውና፡እት፡ኤርትራ፡መንገስ፡ኖሳ፡ክም፡ወዴት፡ህግያ፡ዓረብ፡ምስል፡ትግርንኛ፡፡ህግያ፡መንገስ፡ (Official language) እግል፡ትግባእ፡ተሓሬት፡፡ላተሓሪት፡እቡ፡ምስምሳ፡ ብዝሓም፡ሓውና፡እስላም፡እብ፡ህግያ፡ዓረብ፡እግል፡ልቅሩዕ፡ዎእግል፡ልክተቦ፡ቀድሮ፡ሰበት፡ለዓለው፡ቱ።ካልኣይ፡ጋር፡ህግያ፡ዓረብ፡ህግያ፡ መንገስ፡ለገብአት፡እቡ፡ምስምሳ፡ሚቱ፡ምን፡ትብሎ፡ምን፡ፈቅዶ፡መንገስ፡እንግሊዝ፡ዎላዐባዪ፡መናግስ፡እዲና፡ኤርትራ፡ሚትግባእ፡እት፡ልብሎ፡ዲብ፡ሀድጎ፡መንገስ፡እንግሊዝ፡ኤርትራ፡እትክልኤ፡ትከፈል፡ከበሳ፡ምስል፡ኢትዮጵያ፡ዎመታሕት፡ምስል፡ሱዳን፡ልግባእ፡ልበሎ፡ሰበትለዓለው፡ህግያ፡ዓረብ፡እት፡ኤርትራ፡እግል፡ ትዕቤ፡ሰበት፡ለሓዘው፡ቱ።
  እት፡መከለሲ፡እግል፡ኢበሎ፡ለሓዜ፡ምን ፡ለሀሌ፡እሊ፡ቱ።ህግያ፡ትግረ፡እግል፡ትዕቤ፡ምን፡ነሓዜ፡እስላም፡ዎክስታን፡እብ፡ሕብር፡እግል፡ልክደሞ፡ሀላ፡እሎም። ፡
  ክምሰልሁማ፡ህግያ፡እግል፡ቲሙት፡ምን፡ተሓዝያ፡ሓጽራ (guard) ፡ዎእግል፡ትዕቤ፡ምንተሓዜ፡ካፍታ (0pen) ፡ልትበሀል።ካሰበት፡እሊ፡ላእሉ፡ኣላብና፡ቃላት፡ሰልፍ፡ምን፡ህግያ፡ሰማውያን (Semitic languages) ፡ካራ፡ህግያ፡ዓረብ፡ ዎህግያ ግእዝ፡እንዴ፡ሰላፍና፡እግልናዓብያ፡ዋጅብና፡ቱ። ዎአትሓዛ፡ምንገብእ፡ምን፡ሀገጊት፡ኤሮጳ፡መሰላፍ፡ጌጋ፡ኢኮን።
  እት፡መከለሲ፡እብ፡ህግያ፡ ትግረ፡እግል፡ኢበሎ፡ለሓዜ፡እሊ፡ቱ።ዓዚዛ፡ወለት፡ዓውቴ፡ወድ፡ከንተባይ፡እብ፡ድግም፡ህግያ፡ትግረ፡ብዙሕ፡ትትመራመር፡ክም፡ሀሌት፡ሐበረ፡ብዬ፡ካያሲን፡ወድኣብራሂም፡ዎሙሳ፡ወድ፡በኪት፡(ምስል፡ነኣይሽ፡ውላጄ፡ጸምድከኒ፡ኢቲበለኒ፡ደኢኮን)፡ ዎብዕዳም፡እት፡እሊ፡ንየት፡ለብኩም፡እሊ፡ሳኣል፡”ኣያ፡ዓልና፡ወኣ፡ያሃለና”፡ምስል፡እንደ፡ገበአኩም፡ምን፡ተሓስቦ፡እቱ፡ሰኒ፡ዎዓላ፡መስለኒ።እንታ፡ሀዬ፡ምን፡ትብሉኒ፡እናዲ፡ ክል፡ምዕል፡እስቡሕ፡እንዴ፡ቃነጽኮ፡ጸሓይ፡እጻሌ፡ሀሌኮ፡ሓብረ፡እብር፡ቱ፡መስለኒ።
  እት፡መከለሲ፡እብ ፡ድግማን፡እት፡ላሕላይትካ፡እግል፡አቅብል፡አፍስሕ፡እልዬ፡፡ኬርካ፡ልብዛሕ፡ግረነት፡ወድ፡ኣብራሂም፡ወድ፡መሓመድ፡ሳልሕ፡ወድ፡ግረነት፡ሸየምና፡ሰብ፡ገጽና፡ዎማርሓትና፡ኣትፋቀትካና። ኩሱሰን፡እግልዬ፡የጊን፡ወድ፡ህብቴስ፡ወድ፡ወርዕሰብ፡ላእት፡ላባ፡ቅቡር፡ላሀላ፡ፋርስ፡ላተልካሁ፡አብዕብዬ፡ወርዕሰብ፡ወድ፡ህብቴስ፡ቱ።ህቱ፡ዶል፡ዶል፡ክም፡ቃዳምያይ፡ወርዕሰብ፡ዎዶል፡ዶል፡ክም፡ወርዕሰብ፡በዓል፡ላባ፡ልትፋቃድ።ህቱ፡ምስል፡ውቤ፡እት፡ልሻፈፍ፡እታሽሀዻ።እት፡ለመጽእ፡እዋን፡እንዴ፡አርሓብኮ፡እግል፡እክተብ፡እቡ፡ትምነቼ፡ቱ፡፡
  እግል፡ዮም፡እት፡እሊ፡እከልስ።
  ወደሓንኩም ፡
  ደ/ር፡የጊን፡ወድ፡ህብቴስ፡
  እናስ፡መንሳዓይ።

 2. Yassin well done. The poem had a constractive message as well as advice. Thank you.

  To leap on the discussion of Tigre and Tigrait, the two words have had used synonemously. Most of the litleture says Tigre. However, most of the people who live in the Barka region refer to the language as Tigrait. After independence the government addressed the 9 ethinic groups by their language such as Tigre, Tigrina, Belen…. so on. The word Tigre is exclusive for all people who speak Tigre. Most of the Tigre people live in the low land. So, if Tigre is a name belong to the ethnic group then to differensiate the ethinic name from the language, Tigraiat is the approprate name for the languag and Tigre is the name of the ethnic group who speak Tigrait.

 3. ኣያ ዓልና፣ ኣያ ሄለና: I may add, ዎኣያ እንገይስ ሄለና፤
  A profound poem.
  thanks Yassin

 4. Hello,
  First and foremost, I’m a student and product of Tigre… thanks to my favorite 1st & 2nd grade teacher Memhir Mebrahatu Bekit. if one glean back and see /read my previous writing I always use the word Tigre not Tigrait. However, lately; I heard and listen to this new phrase { Tigrait} to describe and or call our language in some symposium and gathering back at home or in diaspora as Higya Tigrait. So, purposely insert this new word to provoke discussion, but I’m surprised by the lack of interest by our members to not share their reflection and opinion to this piece. I thank though to these who already shared their opinion.

 5. Yassinom as always, your poems are captivating and educational. However, to refer to our language Tigre as Tigrait it begs the question of clarification again. In the past we discussed the usage of Tigrait and I remember Mussie indicating that it was more of a habitual usage, but not a correct one. To me it feels odd or unsuitable to say Tigrait. I never heard my parents refer to Tigre as Tigrait, yes, I consider my parents very knowledgeable and fluent in the language. Nor I remember it being used in the Tigre literature, by Utman Nafae, by Michael Hasama, by Memhir Musa Aron and others. That said, I would like to engage our members into another round of discussion as I would like to hear your opinions and learn more.

 6. ሰላም ያሲን ጹሑፍካ ብትግረ ኮይኑ ኣንቢበዮ ቡዙሕ እኳ እንተ ዘይተረድኣኒ ነቶም ኣስማቶም ዝረቓሕካይዮም ጀጋኑ ኣቦሓጎታትና ብምልዓልካ Thank you ይብል። ቀጽሎ ያሲነይ

 7. Marhaba Yasinom! Welcome back. We have been missing your posting. Don’t stop!!.
  I enjoyed reading your beautiful Tigre Poem, and the intriguing contents. Indeed we have to preserve and respect our culture, our language and our forefathers.
  Resta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *