ልእከት፡ሓመዶት፡ዎአትናሽጎት። By ደ/ር የጊን፡ህብቴስ

       

ልእከት፡ሓመዶት፡ዎአትናሽጎት።

ክቡራም፡ዎ፡ኩቡራት፡ዉላድ፡ዎ፡ኣዋልድ፡መሓበር፡ክልኦት፡ዉላድ፡ሀይገት

ሰልፍ፡ክሉ፡ሰኒ፡እግል፡ተሀሉ፡እት፡እተምኔ፡ናይ፡ልብዬ፡ሰላም፡ከበቶ።ዮም፡ምዕል፡እግል፡ኣትሀጅገኩም፡እቡ፡ለሓዜ፡ሰለስ፡ጋር፡ሀላ።

፩፨ እት፡ እሊ፡ለሓልፋ፡ሰነብት፡ዎሮ፡ባህ፡ላለብል፡ህግያ፡በሀለት(Talk show)፡ረኤኮ፡፡እት፡እሊ፡ህግያ አርባዕ፡ነፈር፡ዓለው፡ክልኦት፡ኢአምሮም፡ወላ፡ክልኦት፡ዲ፡ላእፈትዮም፡ዎአከብሮም፡ወሌቼ፡ዓዚዛ፡ዓዉቴ፡ ከንተባይ፡ዕቅባምኬል፡ ዎ፡አክሊሉ፡ልጃም፡እቭሓቅ፡ቶም።ላህግያ፡ ኩሉ፡አት፡ዎሮት፡መንሳዓይ፡ቀደም፡ዶሉ፡ላጌሳ፡ናፋዕ፡ወዽ፡ዕጄል፡ቱ፡ለዓላ።ዓዚዛ፡ዎ፡አክሊሉ፡ላእሉ፡ወደዉ፡አብ፡ሓቴ፡ሓቴ፡እት፡ላቃርቦ፡ክም፡ሰምዓኮ፡ብዙሕ፡ባህ፡በሌኒ፡ካእግል፡እሎም፡ናአይሽ፡ምሁራም፡(Scholars)ውላድ፡መሓበርና፡ሽቅል፡ሳፊ፡ወደኩም፡ኣሳናይኩም፡እግል፡ኢበሎም፡እፈቴ።ዎ፡እግል፡ታኣሙሮ፡ላሓዜ፡ጋር፡ምን፡ለሀሌ፡እሊቱ፣ብዙሕ፡ንጸበር፡ምንኩም፡ክም፡ሀሌና፡እግል፡ተኣምሮ፡እፈቴ።ዎእት፡ረአሱ፡እግል፡ዉላድ፡ዎ፡ኣዋልድ፡መሓበርና፡እሊፕሮግራም፡ሳምዓሙ፡ምን፡ኢተሀሉ፡እግል፡ትስምዕዎ፡ኣትፋቅደኩም፡፡

፪፨አዜ፡እት፡ላካልአይ፡ጭብጢዬ፡እግል፡ሒለፍ። ኩልኩም፡እት፡ላቫቨትና(Website)፡ለተአቱ፡ዉላድ፡መሓበር፡እብ፡ሰፈር፡ፍቱይ፡ናይ፡ክብር፡ፕረሲደነት፡ሙሳ፡በኪት፡ምን፡ድጌ፡ሳንዲኤጎ፡አስክ፡ኒዮክ፡ዎሐር፡አስክ፡ድጌ፡ሳመርቪል(መሳቹሰጽ)ቃርኣሙ፡እግል፡ተሀሉ፡እምነቼ፡ቱ፡ዎቃርኣሙ፡ምን፡ኢተሀሉ፡እግል፡ትቅርእዎ፡እትፋቅደኩም፡፡ አዜ፡እግል፡ህጅክ፡ዎሰሓቅ( for lough)፡ገሌ፡እግል፡ኢበል፡እፈቴ።ሰልፍ፡ኩሉ፡ ሙሳ፡እሊ፡ኩሉ፡ዓዶታት፡አብ፡ማኪነት፡እግል፡ልብጸሖ፡ላቃድራ፡ኖሱ፡እንዴ፡ዘዋራ፡ኢኮን፡ደአም፡ኖሱ፡ክም፡ላበሎ፡ጋናሒት፡ወይ፡አዉቲስታ፡ለዓለት፡ወለቱ፡ታ።ደአም፡ስማ፡ኢሄቤና፡፡ክምሰልሁማ፡ህቱ፡ዎሀብቴ፡ቃኘው፡እት፡ልሰአሎ፡እትላ፡ስእሊ፡ኢኣታዋ፡እትላ፡ስእሊ፡ኡቱያማ፡ምንዲገቡእ፡ላስእሊሆም፡ብዙሕ፡ዎገራማ፡ከዓላ፡እግልሚ፡ለወለት፡ወለት፡እማታ፡ምን፡ገብእ፡ሕብራ፡ግሩም፡ዕንታታ፡ክሑል፡ዎጭጋራ፡ረዪም፡ ክምቱ፡ምርዱይ፡ቱ።ካእላ፡ለትመስል፡ወለት፡ሽምብሬብ፡ዎብዝሓም፡ወሬዛታት፡ለሀለው፡እቱ፡መሓበር፡ስእሊሃ፡እግል፡ልትረኤ፡ዋጅብ፡ዓላ።ደአም፡እሊ፡አቡሃ፡የሀው፡እላ፡ወለት፡ባልዕ፡ዎሳቲ፡እታ፡አና፡ዎህይብት፡ታ፡ ከሰበት፡እሊ፡ስእሊሃ፡ዮም፡ኢአርኤ፡ዎፈዽር፡ምን፡ልብል፡እት፡ህዳያ፡ላብላዓና፡ዎለስተና፡ እት፡እምብል፡እንድሕር(smile)።

፫፨  ሙሳ፡እትላ፡ልእከቱ፡እሊ፡ስእሊ፡ እት፡ታሓት፡ላሀላ፡እንዴ፡አፍጋራ፡ክእና፡ቤላ፡ካዓላ

“ድሕሪኡ ናይ ቀደም ስእሊ ኣርኢዩኒ፡ መነመን ከም ዚዝክር ሓቲቱኑ ገለ ዘከርኩሉ። ሕጂ ድማ ኣነ እውን ብወገናይ ሓደ ኣዚና እንፈትዎን እነኽብሮን ቦኽሪ ተቐባሊ ዶክትረት ድግሪ ካብ ደቅ(ደቂ) ሃይገት፡ ብዙሓት ሙሁራትን  ፕሮፈሰራትን ኣመሓደርትን ሓካይምን ዜፍረየ መን ሙኻኑ ኣብዛ ስእሊ ባዕልኹም ኣለሊኹም ኣብቲ ርእይቶ (ጮምመንጽ)ዚብል”፡፡

እሊ፡ስእሊ፡ብዝሓም፡ዉላድ፡ዎኣዋልድ፡መሓበር፡ርእያሙ፡ገብእ፡ደአም፡ዎሮ፡እግል፡ሙሳ፡በሊስ፡ለሀበዮ፡ምስግና፡ወድ፡ሑዬ፡እዛዝ፡ቱ፡ካዕምርካ፡ረዪም፡ዎርዝቃ፡ብዙሕ፡ልግባእ፡ዉላድ፡አቡሁ፡ምለበዴ፡ጣይ፡አቡካ፡፡ደአም፡ስእሊ፡እሊ፡ሮማይ፡እናስ፡ ክም፡ዕጨት፡ዐርኮከባይ፡ምን፡ለዓል፡ኩሎም፡ልትሀንዘዝ፡ለሀላ፡ምንና፡ደዓወት፡ምእት፡ላጋባኣ፡አዋልድ፡መሓበር፡ከአፎ፡ሓቴ፡እሲት፡አለሎየቼ፡ሰአነት፤እላ፡ነፍስ፡ላታቃብጽ፡ታ(smile, it is a joke)።

ወድ፡ሰብ፡ወድ፡ሰብ፡ወደካ፡ዎከልብ፡ዕንክር፡በልስካ፡ልብሎ፡ሰብ፡ዓድና፡እትመስሎ፡ካኬርካ፡ልብዛሕ፡ሙሳ፡ወድ፡በኪት፡ሰኒ፡ወድ፡ሰኒ፡እንታ፡ዎሰኒ፡እግል፡ቲበል፡ሓዜካ፡፡አማን፡ቱ፡አና፡ንኡሽ፡እት፡አና፡መምህር፡ገብአኮ፡ካላ፡ክብር፡ዎ፡ሓበን፡ናዬ፡መሰረቱ፡እንታ፡ዎእልካ፡ለመስሎ፡ሓዮት፡ሰበት፡ላአፍረኮ፡ቱ።

አዜ፡እብ፡እላ፡ስእሊተት፡ቅሩብ፡እግል፡እትሀጌ፡አፍሱሕ፡እልዬ።

እላ፡ስእሊተት፡እላ፡እት፡መስከረም፡1962፡ላሰኣልናሀ፡ታ።አና፡ሰልፍ፡መምህር፡እንዴ፡ገብአኮ፡በለዛ፡ላመጽአኮ፡እታ፡ሰነት፡ታ።ላዶል፡ወድ፡ዓስር፡ስዕ፡ሰነት፡ዓልኮ፡ዎእት፡እት፡ሳብዓይ፡ዎሳምናይ፡ክፈል፡ተምሃሮዬ፡ለዓለው፡እብ፡ዕምር፡ስነቼ፡ወይ፡ምንዬ፡ለዓቡ፡ዓለው።ገሌሆም፡እት፡እሊ፡ስእሊ፡ሀለዉ፡፡አዜ፡እሎም፡ላተኣምሮ፡እግል፡እግል፡እሳሜ፡እልኩምቱ።

ምን፡ድገለብ፡አስክ፡ድማን፡ባጥራም፡ለሀለው፡ካልኣይ፡የጊን፡ወድ፡ህብቴስ፡ዎስምጡ፡ለሀላ፡መርሑም፡መምህር፡ሀበቴ፡ወድ፡ተስፌልዑል፡ዎስምጡ፡ላሀላ፡መርሑም፡ሐምደረቢ፡ወድ፡ባሻይ፡ትማርያም፡ቱ ፡ዎእት፡መከለሲ፡ባጥር፡ላሀላ፡ሀብቴ፡ ቃኘው፡ዮሀንስ፡ቱ።

ምን፡ለዓል፡ጉሱያምለሀለዉ፡ምን፡ድገለብ፡አስክ፡ድማን፡ካልአይ፡መርሑም፡ወርዕሰብ፡ወድ፡ህብቴስ፡ዎስምጡ፡ላሀላ፡መርሑም፡ዑቅባዝጊ፡ገብሩ፡ቱ፡ላዶል፡ናይ፡አብያት፡ምህሮ፡ምስዮን፡በዓል፡መዝ፡ዓላ።ዎስምጡ፡ላሀላ፡መርሑም፡መምህር፡ተስፋይ፡ደበሽ፡መብረሀቱ፡ዎስምጡ፡ላሀላ፡መርሑም፡መምህር፡ኒቆዲሞስ፡እድሪስ፡ቱ፡ላዶል፡ርእሲ፡መምህራን፡ወንገላዊት፡ቤት፡ምህሮ፡በለዛ፡ዓላ።

እት፡ላሳልሳይ፡መስርዕ፡ለሀለው፡ቀሽ፡ዮሴፍ፡ብላታ፡አርአያ፡ዎ፡ይርዳዉ፡ለማ፡ቶም።ቀሽ፡ዮሴፍ፡ናይ፡ወንገላዊት፡ቤት፡ክስታን፡ኤርትራ፡ፕረስደነት፡እንዴ፡ጋብኣ፡እግል፡ብዙሕ፡ዓመታት፡ላአጋልጋላ፡ካድማይ፡ቤት፡ክስታን፡ቱ።

ገድም፡ናይ፡ዮም፡ምፅል፡ልእከቼ፡እት፡እሊ፡እከልስ፡ዎእግል፡ክሎም፡ውላድ፡መሓበር፡ዓቢ፡ዎንኡሽ፡እትላ፡ሻሸትና (Website) ፡እንዴ፡አቴኩም፡ክቱብ፡ለሀላ፡እግል፡ትቅሩዕ፡ዎክምሰሌሁማ፡እብ፡ባህ፡ለበለኩም፡ጋር፡እግል፡ትክተቦ፡እትዓልጠጤኩም፡ዎደሓንኩም።

ደ/ር የጊን፡ወድ፡ህብቴስ፡

እናስ፡መንሳዓይ።

                             

Posted in Posts.

4 Comments

 1. “ሕጂ ድማ ኣነ እውን ብወገናይ ሓደ ኣዚና እንፈትዎን እነኽብሮን ቦኽሪ ተቐባሊ ዶክትረት ድግሪ ካብ ደቅ(ደቂ) ሃይገት፡ ብዙሓት ሙሁራትን ፕሮፈሰራትን ኣመሓደርትን ሓካይምን ዜፍረየ”:
  “ኣውኪር ወኣውኪራት እምበል ቅያስ ለነከብሮ ወላእንፈትዯ ንኡሽ እንደ ሃላ ናይ መምህርነት መዓርግ ለትጋባሳዓ ወህቱ እትላ ስእሊ ምን ድገለብ ኣስክ ሸንከት ድማን ዶክቶርር የጊን ህብተስቱ እብ ዕምሩ ንኡሽ መምህር እንደሃላ።ሓዬት: ሓዬት: ኣምሃረዩ :ምን :ገብእ :ሓዬት: ገብእ :ከላ :ዶክቶር: የጊን :ኣምሃረዮም :ዲብ: ሳብዓይ :ወሳምናይ: ኦሮሞ: ማልጫ: ምኖም :ኣለቡ :እት :ዋቃይ :ዎውቅልት:ላታ:ትጋናሓው :ክሎም :: ዶክተር :የጊን : :ዝያዳ :መሰል: ሰነት: ቱ:: እብ :ፍክር :ወንሕ :ሓቴ: እደሁ: ኣቡሁ :ወእሙ :እት :ተዐውን : ወሓቴ :እደሁ :ሓው: እት :ለምህር :ወሓቴ: እዴሁ: እት :ሻቄ: ዎ: ምህሮ: እት: ወስክ: ንእሽነቱ :ዲብ ወቃይ :ወናይ :ወቁም: ነገር: ሓለፈዩ :: ክምላ ብዕዳም: ሆየ :ሆየ :ናይ :ንእሽነት: ኢራኣ :: ምን: ስነኑ: ውጁህ: ዎሮማይ :ቱ:: እሊ ልግባእ: ዲኢኮን: ቀናዕ :እንዴ: ወዳ :ለዕንቱ :እትላ :ማጽእ :ኣንዓም :ካሪሃ :ዐላ :: ወኣክል :ኣድ :ሕድ :ክምላ :ስታቲቡ: ኩሉ: ለእግሉ :ተምና :ረክበዩ :: ህቱ: ዶክትረት: ድግሪ :ብክር: ሃይገት :ገኣ:: ወማሻላህ :በዓል: ቤቱ :ዶክቶር: ወለቱ:መዲካል :ዶክቶር :ወወልዱ :ዶክቶር :ቶም :: “ሰነት:ምን: ጽባባሓታ” እንብል :እት :መሰል :: ስነኑ :ኢገለዎ :ወእድንያያም ኢኣትገለለዎ:: እብ :ፋስሕ: ልብ :ሰዓረዮም :: ከዲብላ: ሓዝያ :ዐላ :ደረጀት: ምህሮ: ዕንክብ: ቤላ:: ከእብሊ: መሰል :ሰነት:ጋብኣ : እልና” ::
  Uncle Musa Bekit, I wholeheartedly agree of what you wrote about Doctor Yegin Habtes Wereseb (እናስ፡መንሳዓይ)።ስምካ ትዕቤ ዎትትወቃል ዎናይካ ለሃቡካ። እንታማ ክምላ ሑካ ዎመምህርካ ሰርጎ መሐበር ዎክብት ሃይገት እንታ።ብጣር ዎሃለ።
  Dr.Yegin Habtes, one of our own with an outstanding resume and proud achievements in all aspects of life: education, knowledge, experience, skills and first and foremost a good family man. We couldn’t be prouder of this native son, brother, father, and uncle.
  In every community or in every society there are a group of people who were born to be self-starters, they are progressive and productive. These types of people are very hard workers and overachievers, and they exceed any expectations that society burdens them with. They go the extra mile to complete the tasks with responsibility and accountability. Through their proven credentials these kinds of people produce good productive outcomes that have a profound effect for the greater good; they are good assets to their roots. They are well loved and respected and are well trusted by their families, friends, students as well as by their communities and societies. With this notion, I want to mention, acknowledge/recognize, and applaud one of our very own: Dr.Yegin Habtes. He is one of the down to earth people that we know, a highly educated scholar from the heart of Hiayget/Gheleb. He is a very devoted father, a loving husband, a proud grandfather, and an outstanding lecturer with so many outstanding credentials. He’s a researcher, humanitarian, and a well trusted and respected human being. He is one of our national and internationally known icons, our mentor, and yes, he is one of Eritrea’s highly respected intellectuals. His people and his community count on him for productivity and progress. It is my fervent hope that our young generations will follow the footsteps of extraordinary people such as Dr.Yegin Habtes (እናስ፡መንሳዓይ), and be an equal asset to their community. We are so privileged to have such an asset of intellectuals within our own community. http://www.mensa-betabrehe.com/#!bio/c1ktj

  Aziza Awate. K Ogbamicheal

 2. ሀለው ሐሎ/ዳክቶር ዬጊን ህብቴስ ወርዕሰብ, ላእግል “ልእከት፡ሓመዶት፡ዎአትናሽጎት” ላልብል አርእስ ክቱብካ ዎልእከቱ ማለ ረኤክዎ ዎቀርዓክዎ ። አብ ዎሐል ክልዶል ላትናሽጎ ዎለዓንግሎ: ካረቢ እንዴ አዘዳ ልባርከካ ዎብጠር ዎሀለ እግልና። እብላ “Nafae wed Etman ነፈዕ ወድ ዕትማን፡ (1882-1909), መዋድቕኡ ዘይተፈልጠ ሊቕ ቋንቋ ትግረ” እብላ ላ ልብል አርእስ ዎክትዕ ዲብላ ናይ ኤሪ ኤክስ-ፕረስ /Eri X Press media: This nobleman did contribute a lot for the enhancement of the Tigre language, but his hard work and all of his credentials were/are highjacked by some elites of then and took credit for it,(indeed miscarriages of justice) and only not that, he did lost his young life at the cold sea of Sicilia island in the Mediterranean Sea and still we don’t know the whereabouts of him. We believe that the blood of innocent person never be in vain. Justice will prevail one day we hope. With that said, now days we are very comfortable to say and claim that we have so many Menash/Hayget born intellectuals and Doctor Yegin, you are one of them who can pursue and write a lot about this I-con. In all, the Mansah people are the first case owners and are not 3rd party case holders in his case. In his case, we all have the obligation and ought to be the collective voices to bring this case to upfront to find convincing answers and first and for most, his family and then the Mansah people deserve the answers of what happened to Yeaba Nafae wed Etman ነፈዕ ወድ ዕትማን-{the native son). R.I.P.
  Aziza Awate 9/15/21

 3. ኣና ክምሰልላ ዓምሳት እሲት ምዶል ሕጻን ወልድ ዋላ ወለት እብ መስኢት ላትታከ፡ እብ ብዙሕ መስኢት በሊስ ናይላ ስእሊ እብ ክቡር ዎሕሹም ሑና ዎመምህርና ሙሳ በኪት ላትሰቃሊ ስእሊ ሽቅል በት(ዕዮ ገዛ) (Home Work) ህዩብና ለዓላ ሰኣል፡ እብ ሕሹም ዎሓይስ ዶክተር የጊን ህብተስ በሊስ እብ ሃብካና ማራ ሓምዳካ። ሹክረን፡ ፈተልከረክ።ዕምርካ ሊሪም፡ ዎርዝቅካ ልብዛሕ።

  ዳዊት ኢብራሂም

 4. 🤣🤣🤣 መርሓባ ዶክተር የጊን :: ተውሳክ: ወመብሪሂ :ወህጅግ :ወኣትናያት : ወሰሓቅ: ለቡ : ክቱብቱ :: ኣፎ ለስእሊ :ናይ :ወለቼ :እግል :ልፍገር: ዐላ :እሉ :::እሊ :ልግባእ: ዲኢኮን :እግል: ኢኣፍግሮ: ፋስሕ: ከልኣተኒ ካገድም: ደሓን: እበላ :: ማራ: ከጃሊታ: ደኣም :ፈዳቢት ነርስታ :ክም : ወለቼ :ዓዚዛ: ወወለት :ሕትና :ጸጋ:: ሓዬት: ሓዬት: ኣምሃረዩ :ምን :ገብእ :ሓዬት: ገብእ :ከላ :ዶክቶር: የጊን :ኣምሃረዮም :ዲብ: ሳብዓይ :ወሳምናይ: ኦሮሞ: ማልጫ: ምኖም :ኣለቡ :እት :ዋቃይ :ዎውቅልት:ላታ:ትጋናሓው :ክሎም :: ዶክተር :የጊን : :ዝያዳ :መሰል: ሰነት: ቱ:: እብ :ፍክር :ወንሕ :ሓቴ: እደሁ: ኣቡሁ :ወእሙ :እት :ተዐውን : ወሓቴ :እደሁ :ሓው: እት :ለምህር :ወሓቴ: እዴሁ: እት :ሻቄ: ዎ: ምህሮ: እት: ወስክ: ንእሽነቱ :ዲብ ወቃይ :ወናይ :ወቁም: ነገር: ሓለፈዩ :: ክምላ ብዕዳም: ሆየ :ሆየ :ናይ :ንእሽነት: ኢራኣ :: ምን: ስነኑ: ውጁህ: ዎሮማይ :ቱ:: እሊ ልግባእ: ዲኢኮን: ቀናዕ :እንዴ: ወዳ :ለዕንቱ :እትላ :ማጽእ :ኣንዓም :ካሪሃ :ዐላ :: ወኣክል :ኣድ :ሕድ :ክምላ :ስታቲቡ: ኩሉ: ለእግሉ :ተምና :ረክበዩ :: ህቱ: ዶክትረት: ድግሪ :ብክር: ሃይገት :ገኣ:: ወማሻላህ :በዓል: ቤቱ :ዶክቶር: ወለቱ:መዲካል :ዶክቶር :ወወልዱ :ዶክቶር :ቶም :: “ሰነት:ምን: ጽባባሓታ” እንብል :እት :መሰል :: ስነኑ :ኢገለዎ :ወእድንያያም ኢኣትገለለዎ:: እብ :ፋስሕ: ልብ :ሰዓረዮም :: ከዲብላ: ሓዝያ :ዐላ :ደረጀት: ምህሮ: ዕንክብ: ቤላ:: ከእብሊ: መሰል :ሰነት:ጋብኣ : እልና :: ምን ገዲም :ተምሃራይካ :; ሙሳ ” ከራይ እብ ዓሩሳ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *