ርፋዕ፡ንሳል፡ዲብ፡መስኒ፡፡ዎ፡ፋታይ by Dr. Yegin Habtes

ርፋዕ፡ንሳል፡ዲብ፡መስኒ፡፡ዎ፡ፋታይ።

እብ፡ / የጊን፡ህብቴስ፡

እት፡ ምድር፡ መንሳዕ፡ አቡዕቦታትና፡ ዎአባችና፡ ቡዙሕ፡ ስርዓት፡ አፍታሓት፡ ዎ፡ዓዶታት፡ ዓላ፡እሎም፡ ገሌሁ፡ አስክ፡ ዮም፡ ናብዕሎ፡ ዎነከብሮ፡ ሀሌና። ዎገሌሁ፡ዲ፡ ምድር፡ ዐ ለዮ፡ ዎመዓየሸት፧ ምድን፡ ቀትሎ፡ ሀላ። ዎሮት፡ ምንና፡ መይት፡ ለሀላ፡ ዓዶታትና፡ ርፋዕ፡ን ሳል፡ቱ። እሊ፡ሚቱ፧ ምን፧ ትብሎ፡ አተንሱኒ፤

እት፡ ላሓልፋ፡ ኣዝቡን፡ እናስ፡ ወአት፡ማ፡ ብዕራይ፡ አክላ፡ ሓርዳ፡ ላንሳል፡ ላ፡ ወአት፡ ዎይ፡ላ፡ ብዕራይ፡ሕ ኔት ኖሱ፡ በሎዖ፡እት፡ ዎሮት፡ ላእሉ፧ ለከብር፡ዎ፡ ላለሓሽም፡ እናስ፧ ረፎዖ፡ ዎፍላን፡ ወድ፡ፍላን፡ በዓል፡ ንሳልዬ፡ ቱ፡ ልብል፡ ዎላሓኬ። እሊ፡ ርፋዕ፡ ንሳል፡ እርሕብ፡ እንዴ፡ አባልና፧ ምን፡ እምመርምሮ፡ ላንትመሀሮ፡ ጋራት፡ ሀላ፦

1: ሰልፍ፡ኩሉ፡ንሳል፡ላልትራፍዕ፡እቱ፡እናስ፡እሙር፡ዎሕቩም፡ዎምብላሱ፡ጣርቀት፡እግል፡ልግባእ፡ሀላ፡እሉ።እት፡ምንካ፡ላ፡ላሓምቅ፡እናስ፡ንሳልካ፡ኢትራፍዕ፡ዎምስምሳሁ፡ሀዬ፡እሊ፡ቱ። ገድየት፡ምን፡ብካ፡ዎ፡እት፡መሓበር፡ምን፡ፌግር፡በዓል፡ንሳልካ፡ምስልካ፡ፈግር፡ዎ፡እብ፡ቅሉዕ፡ወይ፡ሕቡዕ፡እግል፡ትትዓወት፡እብ፡ሰኒ፡መባልስ፡ሰዴካ፡ዎ፡ኣትሓዛ፡ማ፡ምን፡ገብእ፡ሓለፍኮ፡እንዴ፡ቤላ፡በዓል፡ጸጋትካ፡ገብእ።

ካሰበት፡እሊ፡ሀዪብ፡ንሳል፡ክል፡ዎሮትእግል፡ላእሉ፡ሓራ፡ቱ፡ላሀይቦ፡ዎ፡ምስል፡በዓል፡ንሳሉ፡ተሓማ፡ምን፡ገብእ፡ሀዪብ፡ላንሳል፡እት፡ዎሮት፡ብዕድ፡በድሎ።

2፡ ንሳል፡እት፡ሑካ፡ማ፡ቅሩብ፡ሞላድካ፡ኢልትራፋዕ፡እግልሚ፡ሑካ፡ዎክድ፡ሰኔት፡ዎእኪት፡ክል፡ዶል፡ምስልካ፡ቱ፡ዎ፡እት፡ስምጥካ፡በጥር። ካ፡ርፍዓዕ፡ንሳል፡እት፡ሑካ፡ወይ፡ቅሩብ፡ሞላድካ፡ልሙድ፡ኢኮን።

3፡ እብ፡ዘበን፡ገዲም፡እናስ፡ንሳሉ፡እት፡እሲት፡ኢራፍዕ፡ዎ፡እሲት፡ማ፡እት፡እናስ፡ንሳል፡ራፍዓት፡ታ፡እት፡ልብሎ፡ሳምዕ፡ኢአና፡እግልሚ፡እማትና፡ዎሓዋትና፡ሓንቴ፡አብእስተን፡ናብራ፡ሰበት፡ላዓላያ፡ቱ።

4፡ ክምሰለሁማ፡ክስተናይ፡እት፡ክስተናይ፡ዎ፡እስሌማይ፡እት፡እስሌማይ፡ንሳሉ፡ራፍዕ።እግልሚ፡ምን፡ትብሎ፡ክስተናይ፡ላሓርዳያ፡እስሌማይ፡ኢባላዓ፡ዎ፡ክምሰለሁማ፡እስሌማይ፡ላሓርዳያ፡ክስተናይ፡ኢባላዓ፡፡ደአም፡ዋላ፡ሕራድ፡አድሕድ፡ማ፡ምን፡ኢባሉዕ፡እብ፡እሊ፡ጋር፡እሊ፡ብዙሕ፡ላለትዓጅብ፡ ላሰምዓክዎ፡ጋር፡ሀላ።እናስ፡ክስተናይ፡ዎ፡እስሌማይ፡ክልኤ፡ሕያየት፡ምን፡ሓርዶ፡ዎ፡ዎሮ፡፡ካልዕ፡ምን፡ለሀሌ፡እሎም፡ላክልኦት፡ስጋ፡ እት፡ዎሮቶም፡ግድ፡እንዴ፡አስረው፡እትላ፡ዎሮት፡ካልዕ፡ለበቩሎም፡ዎክም፡በሽላ፡ክል፡ዎሮት፡ናዮ፡በልዕ፡ዎ፡እግል፡ላ፡መረቅ፡ምስል፡ሰትዎ፡ልትበሀል።እሊ፡ዋላ፡እስላም፡ዎ፡ክስታን፡ምንማ፡ገቡእ፡ሰልፍ፡ሐዉ፡ክም፡ቶም፡ለርኤና።

እሊ፡ኩሉሕስብ፡ምን፡ነብል፡እቱ፡ሀዪብ፡ንሳል፡ለበዝሕ፡አውካድ፡ክም፡ስርዐት፡ሌጣ፡ቱ፡ላናዓቅቦ፡ለዓልና፡ዎ፡ወላ፡ሀይባይ፡ላ፡ንሳል፡ሓጥር፡ባጥር፡ምንማ፡ገብእ፡ዎ፡ወላ፡ሰዳየት፡ማ፡ምን፡ኢላትሓዝዮ፡እሊ፡ውዳይ፡ክም፡ክትል፡ማ፡መትካታል፡ልትዓለብ፡፡

ካኢሊ፡ቱ፡ድግም፡ርፋዕ፡ንሳል፡፡አዜ፡ምን፡እሊ፡ዎሓር፡ላእብሎ፡ዋዛ፡ምስ፡ቁም፡ክምላ፡ልትበሀል፡ገሌሁ፡ክም፡ምህሮ፡ዎ፡ገሌሁ፡ክም፡ህጅክ፡ሰሓቅ፡ዎትልህያ፡ንስእዎ።

አዜ፡እት፡ዓድ፡ዐሌዮ፡ለሀሌና፡ውላድ፡ዎአዋልድ፡ሀይገት፡እሊ፡ዓድትና፡ሚ፡ኒደዮ፤ኣልፋታሓ፡ዎ፡አቡና፡ሰማያት፡ንቅራዕ፡እሉ፡ካንቅበሮ፥ማ፡እት፡ዐሌዮ፡ከአፎ፡ክም፡ነከብሮ፡ገለ፡ሓዳስ፡ገበይ፡ንሕዜ፡ኣና፡እላ፡ዓደት፡ርፋዕ፡ንሳል፡ከኣፎ፡ክም፡ነዓቅቦ፡ዎሮ፡ሓሳብ፡መጽኤኒ፡ዎከአፎ፡ክም፡ናብዕሎ፡እግል፡እትሃጀክኩም፡እፌቴ።

እት፡እሊ፡ምድር፡ዐለዮ፡ወአት፡ማ፡ብዕራይ፡እግል፡ንሕረድ፡ቀሊል፡ጋር፡ኢመሰኒለ፡ዎምን፡ነሓርድ፡ ንሳል፡ጥሉል፡ደሙ፡እት፡ልትቃጠር፡ምን፡ሐቴ፡አካን፡አስክ፡ብዕደት፡አካን፡ ለኢክ፡ላኢልትሐሰብ፡ጾር፡ቱ።ከሰበት፡እሊ፡ሰልፍ፡ኩሉ፡ሕኔት፡ንሳል፡አማን፡ነሀይብ፡ዎእነስእ፡ቨርችዋል (Virtual) ንሳል፡እት፡አድሕድ፡ምን፡ንርፋዕ፡ዎአስክ፡እት፡ምድር፡ዐሌዮ፡ሀሌና፡ዓዶታትና፡እግል፡ን፡ፍቀድ፡ዎ፡እግል፡ነክብር፡እንቃድር፡፡እሊ፡ሓሳብ፡ሰኒ፡ቱ፡ምን፡ትብሎ፡እብ፡ክቱብ፡ወይ፡እብ፡ክርንኩም፡አትአምሩኒ ።

ካልአይ፡ጋር፡እግል፡ኢበሎ፡ላሓዜ፡ምን፡ለሀሌ፡እሊ፡ቱ።እት፡እሊ፡ዘበን፡እሊ፡ዎኩሱሰን፡እት፡ዐለዮ፡ለሀላያ፡አዋልድና፡ዎሓዋትና፡ምን፡እናስ፡ዎተሓት፡ላልትራኣያ፡ቡ፡ዋላ፡ዎሮ፡ምስምሳ፡ ሰበት፡ኢሀላ፡ዓቤ፡ክም፡አበችተን፡ዎሓወን፡ፋርሶታት፡ተን፡ካ፡ክም፡አበችተን፡ዎሓወን፡ ቨርችዋል፡ንሳል፡ (Virtual) እግል፡ለሀባ፡ዎእግል፡ልትሀያባ፡ደሓን፡ምጽኣ፡ዎ፡እብ፡ኬር፡ዎበርከት፡ምጽኣና፡እት፡እንብል፡እት፡ራኣስና፡ጥልት፡ ፡ቃጥፈት፡ንክረ፡ዎንትከበተን።

ካአዜ፡እት፡መከለሲ፡እግል፡ኢበሎ፡ ለሓዜ፡ጋር፡ሀላ።እት፡ዓድና፡ምን፡ሀሌ፡ካ፡ብዕራይ፡ወይ፡ወአት፡ምን፡ሓርድ፡ንሳልዬ፡እት፡ሙሳ፡ወድ፡በኪት፡እሽሓቅ፡ወድ፡ኖር፡ወድ፡ገንደር፡ገብሩ፡ወድ፡ዓይላይ፡ወድ፡ገብሩ፡ወይ፡ምስል፡ቤት፡ቨሓቃን፡ዓድ፡እምዬ፡መአመረቼ፡እግል፡ሓድስ፡ምን፡ሓዜ፡ንሳልዬ፡ዲብ፡ክብሮም፡ወድ፡ግሬነት፡ወይ፡ሀብታይ፡ወድ፡ዕቅባዝጊ፡ ወይ፡አክሊሉ፡ወድ፡ልጃም፡ዎራፍዓኮ፡ከዓልኮ፡ደአም፡እት፡ምድር፡ዐሌዮ፡ሰበት፡ለሀሌኮ፡ሕኔት፡ንሳል፡ሕያየት፡እነድእ፡ንሳል፡ቨርችዋል (virtual) ፡እግል፡እንዳእ፡ገሜኮ።ክምሰለሁማ፡ሕኔት፡ቨርችዋል፡ (virtual) ንሳልዬ፡ እት፡ወድ፡ታብዓት፡እርፈዖ፡እት፡ወለት፡አንስ፡እግል፡እርፈዖ፡ገመኮ። እግልሚ፡ምን፡ትብሎ፡ እት፡እሊመሓበርና፡ላሀላያ፡አዋልድ፡አንስ፡ምን፡እንረኤ፡ብዝሓት፡ፋርሶታት፡አክል፡እናስ፡ዎምን፡እናስ፡ወላዐል፡ማ፡ላባጥራ፡ሀላያ፡፡ካአና፡ምን፡እለን፡ፋርሶታት፡አዋልድ፡መሓበርና፡ሓቴ፡እብ፡ዕምር፡ላትትቃረበኒ፡ ማዓቢቼ፡ዎእት፡ኢትዮጵያ፡እት፡ዩኒቨርስቲ፡ወለት፡ቤት፡ምህሮዬ፡ላዓለት፡ቨርችዋል(፡ንሳልዬ፡እርፋዕ፡እታ፡ሀሌኮ።ዎህታ፡ መን፡ታ፡ምን፡ትብሎ፡ሓቴ፡ምንላ፡ታክያት፡ክልኦት፡ዉላድ፡ሀይገት፡ለገብአት፡ ርስታ፡ወለት፡ዘርእማርያም፡ታ።

ገደም፡ውላድ፡ዎአዋልድ፡ሀይገት፡ወለት፡ዎሕጻን፡እንዴ፡ኢትብሎ፡ቨርችዋል (Virtual) ፡ንሳልኩም፡እት፡አድሕድ፡እግል፡ትርፍዕ፡ዎሐር፡እትላ፡ዌብ፡ሳይትና፡ (website) እንዴ፡አቴኩም፡ ቨርችዋል፡ (Virtual) ንሳልኩም፡እት፡መን፡ክም፡ረፍዓኩሞ፡ምን፡ተሓብሩና፡ብዝሓም፡ውላድ፡መሓበርና፡እትላ፡ ዌብ፡ሳይትና፡ (Website) እግል፡ልእተው፡ሰኒ፡ላውቀት፡ ዎገኣ፡እሎም፡መስለኒ፡፡

ገደም፡እሊ፡ናይ፡ዮም፡ልእከቼ፡ክም፡ምህሮ፡ዎህጅክ፡እግል፡ትርኮቦ፡ በዓል፡ዓባይ፡ሰአየት፡አና፡ዎደሓንኩም።

/ የጊን፡ወድ፡ህብቴስ፡እናስ፡መንሳዓይ። 

Posted in Posts.

7 Comments

 1. Thank you, Dr. Yegin, for the response. No worries. I fully understand that it was totally an honest oversight on your part. I appreciate it greatly.

 2. ፍቱይ፡ዎ፡ክቡር፡ሑዬ፡ዎ፡እምብሱጥ፡ዎ፡ሕቡን፡እቡ፡ላአና፡ተምሃራዬ፡ፕረፌሶር፡ገረዝገሄር፡በኪት፡፡አትላ፡ ሓልፋ፡ሳምን፡ሓምዴ፡ሰለስ፡ውላድ፡መሓበርና፡እት፡እድረስ፡እንታ፡እብ፡”ርፋዕ፡ንሳል፡ዲብ፡መስኒ፡፡ዎ፡ፋታይ”ላካታብካሁ፡ሰኒ፡ዎ፡ጥዑም፡ህግያ፡ርኢሁ፡ኢዓልኮ፡ካአዜ፡ኬርካ፡ልብዛሕ፡ወድ፡አብ፡
  ክላ፡ጸዓዳ፡እግል፡ኢበላካ፡እፈቴ፡
  ክምሰለሁማ፡ላልእከት፡ምን፡ፍቲት፡ሕትና፡ዎ፡ወለት፡መሓበርና፡ተካ፡ንጉሴ፡ልጃም፡ረኤኩዋ፡ዎ፡እብላ፡እሉ፡ትበይ፡ህግያ፡ብዙሕ፡ልውቃም፡ዎ፡ንዩታም፡ሕና፡እግልኢባላ፡እፈቴ።
  ዎደሓንካ፡
  ደ/ር የጊን፡ወድ፡ህብቴስ፡እናስ፡መንሳዓይ።

 3. አና፡ዮም፡ምዕል፡ሓምዴ፡ሰለስ፡ውላድ፡መሓበርና፡እግል፡እድረስ፡ኣቲ፡ሀሌኮ።እሎም፡ሰለስ፡ርስታ፡ዎ፡ጸጋ፡ዘርእማርያም፡ዎሙሳ፡በኪት፡ቶም።እሎም፡ሰለስ፡”ርፋዕ፡ንሳል፡ዲብ፡መስኒ፡፡ዎ፡ፋታይ”፡ላልብል፡ልእከቼ፡እንዴ፡ቀርአው፡ረአዮም፡ሰበት፡ለሀበውኒ፡ኬርኩም፡ልብዛሕ፡እግል፡ኢበሎም፡እፊቴ፡፡ ክምሰለሁማ፡አዜማ፡ሰኒ፡አርኣያ፡እግል፡ትግብኡ፡ቨርችዋል፡ንሳልኩም፡እት፡ዎሮት፡ወድ፡መሓበር፡ወይ፡ሓቴ፡ወለት፡ ፡መሓበር፡እግል፡ትርፍዕ፡በዓል፡ዓባይ፡ሰአየት፡አና። እንዴ፡ወስኮ፡እግል፡ኢበሎ፡ላሐዜ፡ክልኩም፡ውላድ፡መሓበር፡ወለት፡ዎሕጻን፡እንዴ፡ኢትብሎ፡ቨርችዋል (Virtual) ፡ንሳልኩም፡እት፡አድሕድ፡እግል፡ትርፍዕ፡ዎሐር፡እትላ፡ዌብ፡ሳይትና፡ (Website) እንዴ፡አቴኩም፡ ቨርችዋል፡ (Virtual) ንሳልኩም፡እት፡መን፡ክም፡ረፍዓኩሞ፡ምን፡ተሓብሩና፡ብዝሓም፡ውላድ፡መሓበርና፡እትላ፡ ዌብ፡ሳይትና፡ (Website) እግል፡ልእተው፡ሰኒ፡ላውቀት፡ ዎገኣ፡ሎም፡መስለኒ፡፡
  ዎደሓንኩም።
  ደ/ር የጊን፡ወድ፡ህብቴስ፡እናስ፡መንሳዓይ።

 4. ሰላም ክቡር ዶር የጊን፡ ልክቱብካ ኣብ ምሉእ ልብየ ቃርኣኮሆ ዎእብ ዓዶታትና ሰበት ኣምሃርካና ብዙሕ ሓምዳካ። እብ ዘበን ኣባችና ዎኣብዕቦታትና ምስንዮት ዎሕውትነት ማራ ጽንዕት ዓለት። ላዛይድ “ፍላን ዎፍላን ጋልጋላየ ቱ” ትቤ ምን ገብእ ጋጽ ሓር እቅባለት ኣለቡ ዎእብ ቃሊል ልትርኤ ኢዓላ። ኣዜ እንታ ኣዋልድ ኣንስ እት ርፋዕ ንሳል ምስል ሓወን ሰበት ሓበርካሄን ኣና ኣኪድ ኣና ብዝሓት ኣዋልድ ሀይገት እግል ላምብስጣ ዎልሰተራሓ ቱ። ክለገበይ ሰበት ካፋትካ እልና ከርካ ልብዛሕ እብለካ።

 5. Dear Dr. Yegin, I accept this title of becoming your Nisal holder with great honor. I feel privileged to be the first woman receiving this long-time rich tradition of my forefathers. I will carry this responsibility and follow the example of my wise predecessors on delivering the patronage expected of me as a Nisal Holder. I will not let you down.

 6. Dearest Dr. Yegin, what a lesson! Thank you for this valuable teachings. Fitih Mehari Indicates the seriousness of Nisal holder. Yes you always pick the strongest and bravest to be your Nisal holder. To be Nisal holder is a great honor and privilege as you are considered a capable defender who does not let your man and now woman down. You are considered a brave and strong debater and protector. Dr. Yegin I will take this opportunity to thank you on behalf of all the KWH and all Mensae women for acknowledging our bravery to hold what was considered a “man” only task. That takes a very wise and intelligent man like you.

 7. መርሓባ: ደክቶር: የጊን: ገድም: ለንሳል: በጽሔኒ:: ክብር: ወሓምደ: ልብጻሓካ 🤣🤣😂🤣 ወኩሱሰን ተስህል: ኣዋልድ: ኣንስ: እግል: ልትዓቃብ: ሓዲስ: ፍትሕ: ሰበት: ታንባሃ: እለን: ከርካ: ልብዛሕ: እብል::🤣🤣🤣 : ምን: እሊ: ክቱብ: ኣና: እግላ: ኖሼ: ለትመሃርክዎ: ዐደድ: ክእና: ዲብ: ሀይገት: ፍቲ: ሕድ : ክም : ዐላ: ወድያነት: ናይ : ብሕት: ወሕውትነት: ናይ: ሕድ: ክም: ዐላ: ወኣስክ: ኣዜ: ክም: ሀላ: ወከኣፎ: ጸገም: እንደይ: ማጽእ: በሀለት: ኦሮ: ጸገት: ኖሱ: እግል: ልጽባጥ: ለኢቃድር: ምንቃዳዲሞስ : መርሃዪ: ልትዳሌ: እሉ: ክም: ዐላ: መሃርኮ :: ኣተላለ: እልና: ቤስ::
  ምን: ሑካ: ወተምሃራይካ
  ሙሳ: በኪት: መሐመድ ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *