ዝያረት፡ ሕልምዬ፡ ዲብ፡ ዐድ፡ ወርሕ። By Mussie Bekit

ዝያረት፡ ሕልምዬ፡ ዲብ፡ ዐድ፡ ወርሕ።

(My dream of pilgrimage to the moon)

እብ፡ ሙሴ፡ በኪት።

5/4/2020

እላ፡ ማሌ፡ ምን፡ ስብክ፤ ክም፡ ሳጋማ፡፡

ምንኮር ፡ቱ፤ ሕልምዬ፡

ዝያር፡ ዐድ፤ ወርሕ፡ ታሓልማ።

ረዪምዬ፡ ሀላ፡ እንዴ፤ ቤላ፡ ኢታኣጋማ፡፡

እግል፡ ልዛየሮ፤ በኑ፡ ጋ’ማ፡፡

ማሌ፡ ሊሊት፤ ስም፡ ወርሕ፡ ክም፡ ናቅማ፡፡

አዋንዬ፡ ምን፡ ከርሱ፤ እሉ፡ ሓ’ማ፡፡

ጀመል፡ እልካ፡ እበሎ፤ ወደከል፡፡

ምን፡ እላ፡ አስክ፡ ሎሄይ፤ ወርሕ፡

ፋይደት፡ አለቡ፤ ወሰርገል።

ማሳጥሩ፡ ምን፡ ተሐዜ፤ ሰርደት፡

ሀለው፡ እልና፡ ወሰብ፤ ሰገል።

ኢትርሄ፤ ወኢትትሰደድ፡

ኢቲበል፤ ሀንከል።

ህቱ፡ ረዪም፤ ሀላ፡

ወላ፡ እንታ፡ ምን፤ ትትዋቃል።

እብ፡ ገመል፤ ኢትባጽሖ፡

ወሳጋር፤ በቃል።

እሊ፡ ዐላ፡ ለምክርዬ፤ ቃል፡ እብ፡ ቃል፡፡

ጎማቼ፡ ኢሳምዐ፤ ሕልምዬ፡፡

ላሊ፡ ሳክብ፡ እት፤ እንቱ፡ ልብዬ፡፡

እዴ፡ ደባን፡ ዔዳባይ፤ ከልብዬ።

እት፡ ናብሕ፡ ዐቅብ፤ ከሌብዬ፡፡

ብርፍ፡ ቤላ፤ እባ፡ ንቅረት፡

ለኢሳብር፤ ሕልምዬ።

ግዬም፡ እት፤ ልከተሎ፡

ወባርቅ፡ እት፤ ማርሕ።

ባጽሓ፡ ለእሳታት፤ ሕልምዬ፡

ዛየረዩ፡ እግል፤ ወርሕ።

ወርሕ፡ ግሩም፤ ትከበትዩ፡

እት፤ ለጭሮርሕ።

ሕልምዬ፡ ምን፤ ሕነት፡

ለዐርፍ፤ ወለስታርሕ።

ገጹ፡ ተሓት፤ አተቃባላ፡

ንሹግ፡ እት፡ እንቱ፤ ወፋርሕ።

ራኣ፡ ክድረት፡ ለምለም፤ ምድር፡

ሚትመስል፡ ምን፡ ዐድ፤ ወርሕ።

ፈረሽክ፡ እብ፤ ጥዕስ፡

ክም፡ ሀበይ፤ ማርዕ።

ክንኪኒት፡ ጸብጣቶ፤ ወአይርሕ፡፡

ጀላግዕ፡ ኢለዐል፤ ወታሓት፡

ፈግር፡ ሀለት፤ ርሕ።

“ብለሰኒ፡ ብለሰኒ፡” ቤሎ፤ እግል፡ ወርሕ፡፡

ወርሕ፡ እት፤ ጻርሕ፡፡

“መን፡ ዛዬረኒ፤ ቤለካ፡

ሐቆ፡ ናገት፤ ኢትጻንሕ።

ወሓቆ፤ ኢትረዴ፡

ወግሩም፤ ኢትጋንሕ።

ጎሮብካ፡ ሐቆ፡ ረጅፍ፡

ወኤማንካ፤ ፋልሕ።

አቅብል፤ ጊስ፡

ፍናን፡ እንታ፤ ወጣልሕ።”

ሕልምዬ፡ እባ፡ አሰሩ፤ አቅባላ፡፡

እት፡ ረጅፍ፡ ወእንዴ፤ ትባሀደላ፡፡

“ሐቆ፡ አዜ፡ ሕልም፤ አና፡ ወሕልም፡

እገብእ፡ ቤላ፤ ከመሓላ።”

ወአና፡ ሕላዬ፡ እቤ፤ እሉ፡

ክእና፡ እት፤ እብል፡

“ሽንጉል! ሕልምዬ፤ ወሸንጋላ፡፡

ቤት፡ ፍናን፤ ኢበላካ፡

ማ፡ ፋዳቢት፡ ቤት፤ መዐላ?

ሀዳናይ፡ ኢበላካ፡ ማ፤ መዐር፡ ሸንካላ፡፡

ዕንቃት፡ አለቡ፡ ነፍሱ፤ ደንካላ፡፡”

ወእባ-እባ፡ ብር፤ እቤ፡

ለቃጭል፡ ክም፤ ቃጫላ።

“መንቱ፡ ለኢኣጋራማ፤ ሕልምዬ

ለሕልም፡ ሓልማ?

ማ፡ አና፡ ለሕልም፤ ሓልማ?”

እንዴ፡ እቤ፡ ሰአልኮ፤ አቡዬ፡ አብ“ዝላማ”

አለብ ፡ በሊስ፡ አፉሁ፤ ጸብጣ፡ አዝማ።

አቡዬ፡ አብ፡ “ዝላማ” በሊስ፡ ለኢሀበኒ፡ እቡ፡ ሰበብ፡ ለከር፡ ወከንተራ፡ ምስል፡ ሕልምዬ፡ ክርፍ፡ አተበለዩ፡ እብ፡ ሰሓቅ፡ ወእብ-እባ፡ ሕማም፡ “ኣዝማ” (Asthma) ቃንጻት፡ እቱ፡ ከኣፉሁ፡ ጻባጣ፡ ዎክ፡ አዝማ።

ፋረጎት፡ ገሌ፡ ቃላት፡

(1)”ለኢአገራማ”>> ዘኽፈኤ።

(2)”ከር፡ ዎ፡ ከንተራ”>>አከይ፡ ውፋቅ። ብትግርኛ> ዘይምቅድዳው።

(3)“ደንካላ”>>ትርጉሙ ብትግርኛ፡ ድንክል፡ ይበሃል።

እቲ በዳሊ ኾይኑ ዝርከብ ዳግም ከይብድል ወይስ፡ ዳግም ከይጋገ ኪኸፍሎ ዝግባእ ናይ ገንዘብ መቕጻዓቲ ዜረጋግጽ ውዕል ወይ ቀይዲ እዩ። ከገድም፡ እሊ፡ “ናይ፡ ሕልምዬ፡ ሕልም”ለፋርግ፡ እልዬ፡ ዮሴፍ፡ ማ፡ ዩስፍ፡ ሐዜ፡ ሀሌኮ። እላ፡ ሕለት፡እላ፡ እግል፡ በዐል፡ ኤርስ ዴይ፡(Earth day) መፍቃዲ፡ ትጋባእ።

አስክ፡ እብ፡ ብዕድ፡ ክቱብ፡ ንትራከብ፡ ረቢ፡ ምን፡ ቃባ፡ ዎ፡ ዐጸባ፡ ልነጀና።

አሜን!!!

Posted in Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *