ረቢ ኣርኤኒ ኣዳም ምን ሕድ ሀርብ By Gherezgher Bekit

ረቢ ኣርኤኒ ኣዳም ምን ሕድ ሀርብ

By Gherezgher Bekit

04/17/2020

ክምላ ተአሙሮ፡ እት እሊ ለሀለና እቱ ወክድ፡ እብ ሰበብ ኮሮና ቫይረስ፡ መብዝሑ ኣዳም ዲብ ቤቱ ድቡእ ሀላ።  ክላወቅት እግል ልትናፋዕ እቡ፡ ገለሁ አክትበት ቀርእ ዎ ገለሁ ክል ጅንስ በሀለት ኢከራ ሕላይ መስል ከትብ ትርኤ። ገለሁማ እግል ላቫይረስ እብ እንግሊዘኛ እንዶ ሐሌ ትርኤ። ከኣናማ እብላ ሓጫር ሕለት እግል ኣትፋጋዕኩም ሐሰብኮ።

ሚ ዘበን ቱ እሊ ዘበን ለእቡ ዐረና

ዘበን ቦዛይ ቫይረስ ኮሮና

ኢትእተው ዎኢተፍገሮ መጸታና

ዲብ ኣብያት ቀነቢት ዎዳረት ትደበኣና

ክም ሀወት ዎሐርብ ዲብ ሻግዒት ትዋሻቕና

ዎክም ሕሙም ዲብ ዐራት ቃርቃርና

ዎክም አግርበት ዲብ ሓብ ተዐሻብና

ምን ስርዕ ፈጋርና ስርዕ መናበረትና

ሕድ  እትንዘነን በዳ መሀነንና

ኢእንገይስ ዎኢእንባጽሕ እት ብርክና ዐመስና።

ጭልቅ እንደ እቤ ፈገርኮ ምን ከልካላ እግል ኣኪድ

ምን ክል ጅንስ ጫርቕ ኣብጀዲድ

ረኤኮ ኣዳማታት ኣፈቹ ዑሹብ እብ ዕማም

ዕፉያም እት እንቶም መስሎ ሕሙማም

ዕማም እት ኣፉሆም ክም ረባዕ ገመል

ዎመሻክ ነዊድ ለበዐል ኣመል

ረቢ አርኤኒ ኣዳም ምን ሕድ ሀርብ

ክም ንዋይ ለምን አካሪት ገልብ

እብ ድማን ምን መጸኦ ለዋልጥ ድገለብ

ዎሕጣሽ ክም ጀሪመት ልትዐለብ

ክም “ርሳሰት” እቡርቅት ኣዳም እብ ድንጋጽ ልትዋለብ።

እግል ኢንዕደድ ሐማይምና

እግል ኢንክረ ንጻፍና

ዎእግል ኢንቅበር ገናይዝና

ረቢ ለርሄ እልና

ምን ክሉ ተዐጣልና።

እንታ ኮሮና ቫረስ ለልብሉካ ምና እታ መጻካ አቅብል

ወድ ምንክብ ገኣካ እትና ቅርድንል

እት መሸንገልና ከፍ ትቤ ባእ ዎ ታእ ኢእንብል

በዐል ሽቅል ዲብ ሽቅሉ እግል ለቅብል

በዐል እንሱስ እንሱሱ እግል ለታቃብል

በዐል ህዳይ እግል ልህዴ ዎልገንድል

ዎኣዳሙ እግል ልጻናብል

ባረክ ብተኮ ምንና ለሓብል

ዐፎ ኢነሓዘ ምንካ ዎብሕል

እቴ እትላ ግብካ ክም ግዕል

ኢታቅብል ምን እላ ዮም ምዕል።

Posted in Posts.

5 Comments

 1. Thank you, Resta, for the kind & encouraging words. As for the “human dictionary”, you cited, indeed, itye Metemet is a walking dictionary. Her diction in speaking the Tigre language is pure and classy. I still remember our chat with her last year in Denver calmly steering us in using the appropriate Tigre words in the middle of our conversation. For example, there was one instance that I never forgot. When one of us said” ፍላን ዎፍላን እንደይ ልርኤና ሓልፋ”. She corrected us with “ፍላን ዎፍላን እንደይ ልር ኤና ቀደማ””። She substituted the word ” ሓልፋ” with “ቀደማ”, because the word “ሓልፋ” has other negative implications. While I am at it, I would like to suggest that you should take this opportunity to record her soothing and magical stories full of wisdom to archive it. I too join you in calling on all members to contribute whatever they can to share with the rest of us.
  Best Regards

 2. ክቡር ሑ ሙሴ፥
  ለሕላይካ ክም ጪፎት ኣማሳልክሁ/ዐለብካሁ፡ ደኣም ለጪፎት ጪፎት ሳክት ኢኮን። ጪፎት ማርያም ግንቦት ለእብ ክል ጅንስ ዕሩር በሀለት፡ ኣደንገል፣ ማሼላ፣ ዕፉን ባልዳንጋ፣ ዎሽርናይ ምስል እንዶ ተሓባራ እት ዎሮ ከልዕ/ድስ ለባሽል ዎ እንዶ በልዓካሁ ለኢትጽግብ ምኑ ቱ። ለናዬ ሕላይ ደኣም ክም “fast food” “ንስእ ዎብርፍ” ( ሒዝካ ዕዝር) ቱ።

  ለቃል ለእላ ትቤ “እት ብርካ ዐመስካ” ኣናማ ኣቡዬ እት ልብላ እፋቅድ። ክምላ እሉ ተኣምር፣ ዐምሳት እት ከብዳ ተዐምስ ደኣም ምን ሓቴ ጋሪት ለከረዐ ኣለባ። ህኩይ እት ብርኩ ዐምስ እግልሚ፣ እታ ምግሳዩ እንዶ እንቱ፡ ምን ሕነት ቀንጽ “እላ ኣንጥጠኒ (ሀበኒ)” ልብል ከእብ ግሳዩ ኣዳም ልልእክ ዎ ህታ ለሓአጀት እት ስምጡ ዲብ እንታ። ለናይ እንግሊዝ ለተልካሁ ፊና ሀዬ ለናዬ እንግሊዝ ምን ኣዳማ ዎለዐል ኢኮን፡ ደኣም ሰበት ኣትናየትከኒ ሰኒ ወድ ኣማን ከርካ ዎገድካ ልብዛሕ/ልውሳዕ። ወክድ ረካባ ክም ገብእ ሀዬ ገለ ፈይ እግል ኣብል ቱ፡

  ረቢ ምን እሊ ልእሉ እንሳመዖ ለሀለና ልነጅበና

 3. Thank you Gerezgher, what a nice treat we had this week! Between you and Mussie I learned so many new Tigre vocabularies. On many occasions I had to refer to my human dictionary (my mother) for explanation. I applaud all the efforts to keep the Tigre language strong in both written and spoken form. I get amazed, and perhaps secretly jealous in a healthy admirable way, by the proficiency of many of our contributing members. Aziza, Yassin, Kubrom, Dr. Yegin to name a few. I am sure there are many more talented members, and would like to call on all to contribute.

 4. ” ከሑዬ ሓቆ ትባጋስካ ኢታቅብል ” ትትቃራእ:: ሓቆ ኣንብትካ ኢተትካርም በሀለቼቱ::

 5. ክቡር:ዎ: ሑ :ፕሮፈሰር : ገረ:ክልዶል: ጪፎት: ምን: ቃርስ: ምን: ትጻበሕ: ዎ: ምን: ትደረር: ወንኖ :: ከእንደ አመግበካ: ለከተብካሀ: ሕለት: ምን: ጪፎት: ስጋ: ሰበት ኣቅራብካ: እልና: ሓምዳካ:: ክል: ዶል: ናዬ: ሕላይ ሌጣ ፋግራ: ምን: ገብእ: ለመሰላ: ጪፎት: እግል: ልግባእ: ቃድር:: እታ: ጥዕም : ሕለትካ: ሩሱዓ: ለዐልኮ: ጽሪት:ቃል: አፍቀድከኒ ” እት:ብርክና :ዓማስና” ንኡሽ: እንደ: ሀለኮ ልኡክ: አቤኮ: ምን: ገብእ: ኣቡዬ ” እሊ: ጅና: እት: ብርኩ ዐምሳ” ኣብ:ብርኩ ጠኒሱ ልብለኒ ዐላ🤣🤣🤣 ካ ” ሑዬ: ሓቆ: ትበጋካ: ኢታቅብል” ዎ: ክሱሰን: ለጽሪት ናሕዊ: እንጊሊዝካ: እብ: ግሩም: ግራመር: ለትቃመመት:ተምሀሮካ: ምን: ገብእ: ዎ: ሕና: ክምሰል ብዕዘት: አደሓ : ማይ: ለትትሰፋለል:: ንትሰፋላላ: ሀለና ከፈይ: ኣብል እትና::
  ሑካ ሙሴ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *