ምድር፡እግል፡በዓል፡ሰብር፡ጻብሕ by Dr. Yegin Hibtes

ምድር፡እግል፡በዓል፡ሰብር፡ጻብሕ

(Dawn comes to those who are patient).

By Dr Yegin Hibtes

4/26/2020

 አቡዕቦታትና፡እት፡መስሎ፡ምድር፡እግል፡በዓል፡ሰብር፡ጻብሕ፡ልብሎ፡ዓለው።ዓቤ፡እላ፡መሰል፡እላ፡እት፡እሊ፡ላሀሌና፡እቱ፡ኣውካድ፡ ምን፡ቤትኩም፡ኢትፍገሮ፡ዎክም፡ሓርብ፡ማይ፡እት፡ሻግዒት፡ላልትዋሸቅ፡እት፡ዉሻጤኩም፡ዋቫቆ፡ላልብል፡ዘበን፡ሰበት፡ላዓረና፡እብ፡ምርዱይ፡ዓቢና፡ዎንኡሽና፡ሰብር፡ዎከሃላት፡እግል፡ንትላመድ፡ሀላ፡እልና።

ሕስብ፡ምን፡ነብል፡እሉ፡እሊ፡ሕማም፡ ኮሮና፡ኡኩይ፡ሕማም፡ቱ።ውሉድ፡ዋልደቱ፡ላኢባጽሕ፡እቱ፡እሲት፡ዎእናስ፡እትዎሮት፡ዓርቀይ፡ ላኢሰክቦ፡እቱ፡ጽብሓት፡ምድር፡እንዴ፡ፉራርካ፡ ኣማቃርብ፡እብ፡ድራርካ፡ላኢታዓይር፡እቱ፡ዎቤት፡ክም፡ዕርካ፡ጅናካ፡እት፡ልስዔ፡ምን፡ልትከባታካ፧ያዕ፡ያዕ፡ አስክ፡እትሓጻብ፡ዎልባቬ፡እቃይር፡ኢሓቅፋካ፡ዎኢእስዕማካ፡ላትብል፡እቱ፡ዋቅት፡እብ፡ምርዱይ፡ምስል፡ጾም፡ዎጸሎት፡

ሰብር፡ዓቅል፡ዎካሃላት፡ላትሓዝዮ፡ዘበን፡ቱ።ካሰብር፡ዓቅል፡ዎካሃላት፡እግል፡ንትመሀሮ፡ዎናኣምሮ፡ሀላ፡እልና፡፡ካሰብት፡እሊ፡ሰብር፡ዓቅል፡ዎካሃላት፡ላለታባብዕ፡ገሌ፡ሓሳባት፡እግል፡ኣትካፍሌኩም፡አፍስሑ፡እልዬ።

1፡ጭንቀት፡ዎሓሩቀት፡አውግዞ።

ጭንቀት፡ዎሓሩቀት፡ዎአንጰርጰሮት፡ምን፡ተዉሕዶ፡እሊ፡ኣዉካድ፡ጸገም፡እብ፡ሰላም፡እግል፡ትሕሎፎ፡ቃድሮ።ካ፡ጭንቀት፡ዎሓሩቀት፡ዎአንጰርጰሮት፡ ከአፎ፡እግል፡ነወግዶ፡እንቃድር፡ምን፡ትብሎ፧ኩሉ፡ላእሉ፡ወዱ፡ጋራት፡ወይ፡ዕማማት(Goals)፡እብ፡ሰብር፡ዎካሀላት፡እግል፡ትከሉሶ፡ሀላ፡እልኩም።ላገኣ፡ዕማም፡ቀደም፡አምበቶትኩም፡ከአፎ፡ክም፡ታታልዉ፡ቃደም፡አምበቶትኩም፡እግል፡ትሕሰቦ፡ዎእግል፡ታትዋይኖ፡ እቱ፡ላትሓዜ።እብ፡ሻፋግ፡ላገብእ፡ጋር፡ብዙሕ፡ፋይድት፡አለቡ፡ዸአም፡እንዴ፡ሓሰብካ፡ዎአስታንታንታካ፡ላትወድዮ፡ጋር፡ኣክሩ፡ሰኒ፡ዎዕሙር፡ገብእ።

እት፡መናበረትና፡ሰብር፡ዎካሃላት፡ምን፡ነዘውትር፡ምስል፡ጼዋ፡ቤትና፡ፋትችና፡ዎማሻቂትና፡እብ፡ቀሊል፡እግል፡ንትፋሆሞም፡ዎእግል፡ንቅረቦም፡ዎሰኒ፡ርክብ፡መናበረት፡እግል፡ለሀሌ፡እልና፡ሙርዱይ፡ቱ።

2፡ምንቅስቃስ (Exercise)አዘውትሮ.

እብ፡እሊ፡ዘበን፡እት፡ቤትካ፡ዋሻቆት፡በሊዕ፡ዎስካብ፡ክል፡ሓቴ፡እብ፡ዋክዳ፡ዎዓቀን፡እግል፡ልግባእ፡ ለስትህል።አምበል፡ቅያስ፡እንዴ፡በላዕና፡ምን፡እሰክብ፡ዎክም፡ቀናጽና፡እባእባ፡እንዴ፡ኣብዛሓና፡ምን፡እንወስክ፡እቱ፡ዴርሆ፡ማይ፡እግል፡ንምሰል፡ቱ።ካሰበት፡እሊ፡እት፡ቤት፡ዉቩቃም፡እት፡ሀሌና፡ላእንወድዮ፡ጋራት፡እግል፡አትሀጅገኩም፡አተንሱኒ፧

፨ሰልፍ፡ኩሉ፡ምንቅስቃስ (Exercise)፡ናብዝሕ።እሊ፡ቀሊል፡ጋር፡ቱ።እት፡ጅዋ፡ቤትና፡ወይ፡እት፡አፌትና፡እግል፡ኒደዮ፡ላእንቃድር፡ሀላ።እት፡ምዕል፡ፍንጌ፡5ሽሕ፡ዎክ፡10 ሽሕ፡ስድር፡ምን፡እንገይስ፡ ላእሉ፡በልዓና፡ሓቅቅ፡ዎአልባብና፡ግሩም፡እግል፡ልዝበጥ፡ቃድር።ሓካይም፡አልባብ፡እት፡ምዕል፡10 ሽሕ፡ስድር፡ደው፡እት፡ልብሎ፡መክሮ።

፨ክምሰልሁማ፡ እት፡ እሊ፡ኣዉካድ፡ኮሮና፡እት፡ቤት፡እግል፡ኒደዮ፡ላእንቃድር፡ ሓዲስ፡ጋር፡እግል፡ንፈትን፡ሀላ፡እልና።ክሱሴን፡ዉላድ፡ታብዕን፡ምስል፡ሞኦቫት(Kitchen)፡ቤትኩም፡ሌለዉ።ዎዎሮ፡ሓዲስ፡ሕንክል (Meal)፡እግል፡፡ኖስኩም፡ልግባእ፡ማ፡እግል፡ጼዋ፡ቤትኩም፡አብሽሎ፡፡ሰልፍ፡መረት፡ምን፡ኢትናጁሕ፡ሰአየት፡ኢትቅራጮ፡ካልእ፡ዶል፡ፈትኖ።አና፡ሕልበት፡ላልትበሀል፡አት፡ምድር፡ትግራይ፡ላታአመርኩዎ፡ናብራ፡እግል፡ኢዴ፡ፈተንኮ፡ዎክልኤ፡ዶል፡ጫሕ፡አብልኮ፡ደአም፡ልሳዕ፡እደዬ፡ሀይብ፡ኢሀሌኮ፡ሳልስ፡ዶል፡እግል፡እፈትን፡ቱ።

፨ጌጋ፡ልክለአኒ፡ደኢኮን፡ምን፡አድሕድ፡ሪሞ፡አድሕድ፡አሪሞ፡ኢኮን፡ካሰበት፡ እሊ፡ እግላ፡ረዪምኩም፡ለሀለው፡ዋልደትኩም፡ዎዓባዪ፡ሐዉኩም፡ዎሓዋትኩም፡እብ፡ቴሌፎን፡ሚ፡ሀሌኩም፡ቦሎም።እት፡እሊ፡ዘበን፡ምን፡ቤትካ፡ኢትፍገር፡ህግያ፡እብ፡ቴሌፎን፡ምስል፡ዋልደትካ፡ውላድካ፡ዎፈተችካ፡ዕረፍ፡ዎሰላም፡ሀይበካ፡ካኢትሕማቆ፡ሀለው፡ሀለው፡በሎ።

፨ክምሰልሁማ፡ደሩስ፡ላትፈቱ፡ደሩስ፡ጽዮን፡ወይ፡መዝሙር፡ሰላም፡እንዴ፡አፍገርኩም፡ዎ፡ረቢዬ፡ሰሀል፡ዉዴ፡ድረሶ።ሕላይ፡ላትፈቱ፡ሀዬ፡ሕላይ፡ወድ፡ሼክ፡ወይ፡ሕላይ፡ሄሌን፡መለስ፡እንዴ፡ከፈትኩም፡ከሽ፡በሎ።

እት፡መከለሲ፡እግል፡ኢበለኩም፡ቱ፡ላሓዜ፡እግል፡ኩሎም፡ሓውና፡ዎሓዋትና፡ዉላድና፡ዎአዋልድና፡እት፡ሞያ፡ሕክምና፡ክም፡ሓካይም፡ነረስስ፡ዎእሉ፡ለመስል፡ሽቅል፡ሻቁ፡ለሀለው፡እብ፡ጸሎት፡ፍቆዶም።

ገድም፡ምን፡ኩሉ፡መለገት፡ምስላ፡ፋግራ፡ለፍግራና፡እት፡እብል፡ናይ፡ዮም፡ምዕል፡ክቱብዬ፡አከትም።

የጊን፡ወድ፡ህብቴስ፡

እናስ፡መንሳዓይ።

Posted in Posts.

3 Comments

  1. Thank you, Doctor Yegin Hibtes-ዳክቶር የጊን፡ወድ፡ህብቴስ፡ (እናስ፡ መንሳዓይ},
    This is a timely given golden advice by Doctor Yegin, during this unsettling and overwhelming crisis with a quarantine fatigue, a home confinement, a ( lock-down behind the door kind of living) and a very sudden and a stubborn rule and order to be comply with. This is a no boundary restricted pandemic but affecting all of humanity both communally and globally. Your timely & touchy advice pretty much taken at hearts and minds by so many and let it be known to you sir, that it is much appreciated. Indeed, life is not without stress, but the key is, trying to control it. We can do this by maintaining a positive attitude, lifestyle changes- walking, stretching, consuming well balanced nutritious food, push fluids,set up limits, know our priorities; and first and for most spending quality time with our love ones keeping in minds maintaining the social distance order in effect. Thank you, Doctor Yegin, for all your contributions and reaching out; and as it has been well and eloquently said, by you and by our other incredibly talented/wise i-cons, ረቢ “ምን፡ ኩሉ፡ መለገት፡ ምስላ፡ ፋግራ፡ ለፍግራና” ። ረቢ፡ “ምን፡ ቃባ፡ ወዐጸባ፡ ልነጀና” ። ዎ ልባልሐና። Hopefully, time heals many things.

  2. Dr. Yegin, it’s good see you back on the website with your timely advice. Thank you! “እዝን ላብዲቡ ልስማዕ” ክምሰልላ ልትበሃል ገድም እንታ ለላትሓዘ ኩሉ ለሓብረ ሃይብና ቱ ሃለካ። ዎሕና ገድም ኣንስና ኣፍሰሓያ እልና ምን ገብእ ሞከስና እንደ ጽርና እታ “ሞኦሻት” እግል ልንዋሻቅ ቱ። ለጻገም ላውሻጠ ጻባ እትና ዎለኣንስ ዋናያና ምስለን ኑግኑግ ዲብ እምብል ቅርንድል ገኣና እተን። እንታ ተሓይስ ኣስክ ሕልበት ዓድዋ በጽሓካ። ሕና ለእሉ ነኣምር ጪፎት ማ እግል ኢንትከ ገጽ ዎግራ ከልኣያና። ረቢኖሱ ምን እሊ ከለብ ኣጊድ ለፍግረና። ለ “ሞኦሻት” ላትብል ቃል ርሱዓ ዓልኮ ከሰበት ኣፍቀድከኒ ታ ከርካ ዎገድካ ልብዛሕ እብል።

  3. Thank you Dr. Yegin for this very essential advice on how to deal with the COVID-19 caused unpleasant health and social issues. Your recommendations on how to cope with it mentally, emotionally and physically is very much appreciated. Reading it in Tigre, however, it was a pleasurable bonus to me.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *