እብር ከኣፎ መጽእ? By Habte Fazega

እብር ከኣፎ መጽእ?

 By Habte Fazega

Guest contributor from Germany

June 11, 2019

ወልወል ኣይርዓት ፡ ናፍሕ ፡ ወዋላውል ፡ ኣይራዓትማ ፡ ልትከለስ ፡ እት ደነግቡ ፡ መለሕተይ ፡
ሀርስ ፡ ሌሐታ ፡ ግዬም፡ ተትሻብብ ፡ ሰኣዬት ፡ ዘርእ ፡ ብቅል ፡ ወፍሬ ፡ ኣፍያት ፡ ተኣቴ ። ለሔታማ ፡ ናያ ትወደ፡ ወትዘልም ፡ ከእንደ ፡ ኢተዘለም ፡ ተሓልፍ ፡ ወትጸገ ፡ ከእንደ ፡ ኣዝለመት ፡ ቀናጥብ ፡ ተጀርብብ ። ለለሔታ ፡ ወእብ ፡ ድኪ፡ ልግባእ ፡ ወእብ ፡ ጤባይ ፡ ተሓልፍ ። ኢታሓልፍ ፡ ተሀብና ፡ ማርያም ጽዮን ። ከረም ፡ ሀዬ ትማጽእ ፡ ለለሔታ ፡ ታለመቶ ፡ እግል ፡ ተተምም ። ለሔታ ፡ ጽጊት ዓለት ምንዲ ገብእ ፡ ምድር ፡ እዱዩሕ ፡ ወገለማ ፡ ለዝሩእ ለቱ ፡ ሸዓጉ ዳብእ ፡ ጻንሕ ። ወጸጎት ፡ ከረምማ፡ ብዙሕ ትትሓዘ ፡ ማርያም ፡ ብሪሪ ካራማታ ፡ ተሀበና ። ከረም ማ ህዬ ፡ ዶሉ ፡ ክም ወዳ ፡ ደውር ፡ ከጽብሓት ፡ ልትፋነቡ ፡ ለሞዳይ ። ከረም ፡ ጻጋይ ዐላ ምንዲ ፡ ገብእ ፡ እግል ጽብሓት ፡ ዕፉን ሓቅፍ፡ ማሼላ ዋልድ ፡ ወሽዒር ፡ ወሽርናይ ፡ ለብቅ ፡ ለትዐይባ ፡ ካከረምማ ፡ ገድም ፡ ገርብ ፡ ኢትገርብ ፡ ልሀበና ፤ ለካልቅ ፡ ኣርድ ፡ ወሰማእ ።
ጽብሓት ፡ ዶል ፡ መተካይ ፡ ወመስኣዮብ ታ ፡ ክሉ ፡ ሓቅፍ ፡ ወዋልድ ፡ ለዐለ ፡ ሸውት ። እሊ ዶል ፡ እሊ ለታ ፡ መቃርብ ፡ ንዋይ ፡ ለኣንስ ፡ ወለተብዕ ፡ ወዳርቃ ፡ ለብዲቡ ፡ ለቱ ፡ ምንማ ፡ ምግብ ፡ ኢበይእ ፡ ኣግሩዙ ፡ ሰምድ ።
እዲና ፡ ዳይመት ኢኮን ፡ ረቢ ኖሱ ፡ ዐመልና ፡ ለስነ ፡ ከዳይመት ፡ ኣኪራ ፡ ኢልክለኣና ።
ጽብሓትመ ፤ ኢትደይም ፡ ዶላ ፡ ተሓልፍ ፤ ከእግል ፡ ቃይም ፡ ትትፋነቡ ፡ ለሞዳይ ፡ ክምስል ፤ ቃሎት ፡ ለመወጥዕ ፡ እደያ ፡ ጠቅዕ ፡ ወእራራታት ፡ እት ፡ ልትቃሰ ተሓድጎ ፡ ደሓን ፡ ትእተ ።
ቃይም ፡ ተለው፡ ክም ፡ በለ ፡ ገድም ፡ ክሉ አተ ፡ ምድገት ትትለቅለቅ ፡ ወማዋቅ ፡ ፈግር ፡ ኣብዕረትመ ፡ ለከይድ ፡ ሓቆ ፡ ሊታን ፡ ገብኣ ፡ መሓገዮሁ ።
ቃይም ፡ እሉ ፡ ዘርአካ ፡ ዕጻድ ታ ፡ ሰኔት ፡ ለዝርኣና ፡ ለመፋርጃይ ፡ በሎ ።
ቃይምማ፡ ገድም ፡ እቡ ፡ ሚተአንበታ ፡ ቃደሙ ዓለዉ ፡ ዐረ ፡ ሓውና ፡ እብ ሰኔት ፡ ለትዐሬና ፡
በሎ ። ቃይም ለቱ ፡ እንደ፡ ኣክያሱ፡ ቅራሮታቱ ፡ ዕቤላታቱ ፡ መሰውዱ ፡ ወሓክሸሉ ፡ እንደ ፡ መልኣ ፡ ሓጋይ፡ ሓገይቶ ፡ እታ ተረግ ፡ እንደ ፡ ኣበለዩ ፡ ለሞዳይ ፡ ሚ ርኤካ ፡ ርኣሱ ፡ ገብእ ፡ ምን እላ ፡ ወሓር ፡ አኖካይ ፡ ኣስክ ፡ ለሔታ ሌጣ ታ ።

”ሖል ፡ ማጽእ ፡ ወሖል ፡ ሓልፍ ። ወእሊ ፡ ሀዬ፡ እብር ለመጽእ” ።

እሊ ፡ ሄድጋይ ፡ እርባና ፡ ጻብጥ ፡ ኢኮን ፡ ወሞጥዕ ፡ ዉሩይ ።
ክሉ ፡ እብ ፡ ረአዬት ፡ ወእብ ፡ ሑድ ፡ ተማተሞት ቱ ፡ ለአምሩ ፡
ከጽውጺት ፡ ለሀለት ፡ ወለኢትመስል ፡ ኣርቱዕ ፡ ከቅሩእ።
ወእብር ፡ ሀዬ ፡ ሚ መስል?
ለመወፍቃይ ፡ ምን ወፍቅ ፡ እብርማ ፡ ሚ ክም መስል ሓተ ምዕል ፡ እንተውሮ ።
አስኩ ፡ ደሐን ሐደግኮ ፡ ምስልኩም ።

ወርሕ ሰነ 2019
ሃብተ ፋዘጋ

Posted in Posts.

2 Comments

  1. መርሓባ ኣቡዬ ሙሴ ፡ ለንኢሸቶ ለእላ ሓንገግኮ እብ መትኣያስ ወእብ ልብ ክሩይ እንደ ቃርኣካ ፡ ለለትናሽግ ማባልስ ሰበት ሀብክኒ ብዙሕ ሓምዳካ ። ወኣና ላኣትፋቃድኮካቱ ቃላት እብ ጽንሓቱ ሀዬ፡ ለእላ ሓንገግኮ ፡ ካማ ፡ ምጋራ እቤ ። ክምላ እትለ ቃድሚት ለሰሬረቼ ትብል ጥዕም ሕላያትካ ባላስካሁ እቼ ፡ ኣማንቱ ዋልዲን ክልና ህግያ ትግረ ግሩም መሉካ ፡ ወለመሉካ ዓለው ፡ ገድም ኣዜ ለመዝ እት ኢካራ እቼ ትካራ ፡ ”ወኢጸንሓ ሚሀዴኒ ትቤ ሓዋን ታላክማ” ልትበሀል ፡ ህግያ ትግረ ገድም ሕልባ ዎ ንጹፋ ኢካራ ኣና ኢንግባእ። ለሰኣዬት ላዓባይ እትኩም ለሓውና ለዓባዪ እብ ልባብ ፡ ሀሌት ።
    ምስል ብዙሕ ኣክበሮት
    ሃብተ ፋዘጋ

  2. ፍቱይ ሀብተ ” እብር ከኣፎ ማጽእ” እትላ ልብል ክቱብካ እግል ብዙሕ ወክድ ርሱዑ ለዐልኮ ቃላት ትግሬ ኣፍቃድከኒ :: ዎ ህተን እለን ላታልያ ተን :: ” ሸዐግ ” ጽብሓት ” ኣይራዓት” ካገድም ” ላጻፍዓ ደግም ” ልብሎ:: ድግም ድግም ኣብል እልና ዎእግል ኩሎም ውላድ ዎኣዋልድ ሃይገት እት ኤሮጳ ለሀለው ምስላ ሸሌቅና (website) ኣትኣምሮም ኣማንትካ :: ዎእብላ ጽሩይ ትግረካ ንዩት ዎንሹግ ክም ኣና እሻርሕ እልካ ::
    ሑ ኣቡካ ዎሓልካ
    ሙሴ በኪት

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *