ሽንገላት By Dr. Yegin Habtes

                                                                      ሽንገላት።

By Dr Yegin Habtes

May 24, 2019

እት፡ምድር፡መንሳዕ፡ሕጻን፡ስነት፡ሰብ፡ክም፡በጽሓ፡ክም፡እናስ፡እግል፡ልትዓለብ፡ወእት፡መሕበር፡እንዴ፡ፋግራ፡ምስል፡አበችቱ፡ዎ፡ዓባዪ፡ሓው፡ከፍ፡እንዴ፡ቤላ፡እግል፡ለተንሴ፡ዎልበለስ፡ዎክምሰልሁማ፡ክም፡ሰምዓት፡እግል፡ልሰመ፡ካእግል፡ልሽሀድ፡ዎለሽህድ፡ዎእግል፡ልሕጼ፡ዎልህዴ፡ሰልፍ፡እግል፡ልሽንግል፡ሀላ፡እሉ።

ካ፡ሽንገላት፡ሚቱ፡ዎውላድ፡ተብዕን፡ከአፎ፡ሸንግሎ፣

እት፡ምድር፡መንሳዕ፡ሕጻን፡እብ፡ኖሱ፡አብዕረት፡እንዴ፡ጻምዳ፡ምን፡ሓርስ፡ዎሀዬ፡ሓበረ፡ሼከም፡ምን፡ለርኤ፡ዎዕምሩ፡ፍንጌ፡፲፮ (16)ዎ፡፳ (20)ምን፡ገብእ፡እብ፡ፍትሕ፡መሓሪ፡እግል፡ልሸንግል፡ዋጅቡ፡ቱ

ሕጻን፡እግል፡ልሽንግል፡ዎክድ፡ሓዜ፡እት፡ላፈትዮ፡ዎላለከብሮ፡ሓሉ፡ዎይ፡ሑ፡አቡሁ፡እንዴ፡ጌሳ፡ሓንቴሁ፡እንዶ፡ትገሳ፡አቨንግለኒ፡ልብሎ።ላዶል፡ላለሸንግሎ፡ላሀላ፡እናስ፡ክም፡ፍትሕ፡መንሳዕና፡እት፡ማይ፡ብቅል፡ዎሓሊብ፡ላሓብር፡ዎእቡ፡ጽጋድላ፡መንዳላይ፡ላጣልል፡ዎእብ፡መላጼ፡ዎይ፡ላመት፡እንዴ፡ወዳ፡ዓርድ፡ላመንዳለይ፡ላጼ፡ዎለቨንግሎ፡ላዶል፡ላመንዳላይ፡ከርተለፍ፡ልብል፡ዎእደሁ፡ነስእ፡ዎደሓረኒ፡ልብሎ።ዎህቱ፡ዕምር፡ረዪም፡ርዝቅ፡ብዙሕ፡ሰቡዕ፡ላኢልትሀለቦ፡ዎኢልትከሶ፡ላሀባካ፡ዎእሊ፡ላመስል፡እትልብል፡ልድሕሮ።

ሓቆሃ፡ላመንዳላይ፡(ሕጻን)ጸምብለኒ፡ልብሎ።ላዶል፡ላእናስ፡ራክብ፡ምንገብእ፡ተምኔ፡ልብሎ።ገድም፡ክም፡ላዓዶታት፡ዓድና፡ዎርካብ፡ላእናስ፡ዎሓዚላ፡መንዳላይ፡ሰይፍ፡ልግባእ፡ማኮናት፡ማፍሊት፡ዎይ፡ላጋ፡ሀይቦ፡ዎገሌሆም፡አስክ፡ፈረስ፡ማገርሀት፡ለሀይቦ፡ሀለው።

ክም፡ቫንጋላ፡ላመንዳላይ፡ሓዲስ፡ልባስ፡ጸዓዳ፡እንዶ፡ለብሳ፡እትቅልጭም፡ማኑ፡ፋከት፡ማትከት፡እት፡ጽጋዱ፡ሽካል፡ዎእት፡ጭምብርዖ፡ገለቡ፡ካትም፡ወዴ።ገሌሆም፡ሀዬ፡እት፡እዝኖም፡ታላል፡ደሀብ፡(አዜ፡ኩትቫ፡ወይ፡ሱቅሬን፡እብል፡ኢሀለኮ)ወዴ፦ሽማጋላይ፡ምንገብእ፡እት፡እደሁ፡ክርባች፡ዎትግራይ፡ምን፡ገብእ፡ሞራ፡ዐጋና፡ጸብጥ፡ዎክእና፡እንደ፡ላባሳ፡እግል፡አርበዓ፡ምዕል፡ምስል፡ማዛዩ፡(መስኒሁ)እት፡መወልዱ፡ብዕዳም፡ላእሎም፡ላቃርብ፡እግል፡ልትጻናበል፡ምን፡ዓድ፡እትዓድ፡ገይስ፡ዎእትላ፡ኣታ፡እታ፡ቤት፡ላማዛዩ፡ደሐሮ፡ዎጸምብሎ፡ልብል።ዎሰብ፡ላቤት፡ረቢ፡ላቃሳማያ፡እሉ፡ሀዩቦ።ዎሓቆ፡አርባዓ፡ምዕል፡እት፡ሽቅሉ፡ዎዳሩ፡ላቃብል።

አዜ፡መንሳዕ፡ስብ፡ህግያ፡እንቱም፡ካሰበት፡እሊ፡ደክቶር፡የጊን፡እንታ፡ሀዬ፡ ሽንጉል፡እንታ፡እንዴ፡ትበዉ፡ቃደም፡መሳአልኩም፡በሊስ፡እግል፡ሀበኩም፡እፈቴ።

ሩዴን፡ላልትበሀል፡ሽወዳናይ፡ገለብ፡ክም፡አታ፡ ገሌ፡ምንላ፡ሰብ፡መንሳዕ፡ከኒሰት፡በሀለት፡( protestant)ገብአው። ዶል፡እግል፡ሽንገላት፡እብ፡ሕዳሴ፡በደሎዎ፡ሕዳሴ፡ሚበሀለትቱ፡ምን፡ትብሎ፣እብ፡ጥምቀት፡ዋልደትካ፡ለሀበዉካ፡ቱ፡ዲን፡ስነት፡ሰብ፡ክም፡በጽሓካ፡እብ፡ቅሉዕ፡ገጽ፡ክሎም፡ላመሓበር፡መትካባቱ፡ቱ።ካሰበት፡እሊ፡ዎሮት፡ከኒሰታይ፡ስነት፡ክም፡ባጽሓ፡ልትሐደስ፡ዎእሊ፡ክም፡ሽንገላት፡ልትዓለብ፡ዎእግል፡ልሕጼ፡ዎእግል፡ልህዴ፡ቃድር፡ዎእት፡ዓዱ፡ዎድገሁ፡ምስል፡አበችቱ፡ዎ፡ዓባዪ፡ሓው፡ከፍ፡እንዴ፡ቤላ፡እግል፡ልፍረድ፡ዎልፈረድ፡ስነት፡ሰብ፡በጽሓ፡በሀለት፡ቱ።ካኣና፡ሕዱስ፡አና፡ደኢኮን፡ሽንጉል፡ኢኣና።

ሕዳሴ፡ሚበሀለትቱ፡ምን፡ትብሎ፣እብ፡ጥምቀት፡ዋልደትካ፡ለሀበዉካ፡ቱ፡ዲን፡ስነት፡ሰብ፡ክም፡በጽሓካ፡እብ፡ቅሉዕ፡ገጽ፡ክሎም፡ላመሓበር፡መትካባቱ፡ቱ።

አና፡እብ፡ሽንገላት፡ላእፉቅዶ፡እሊ፡ቱ።ካ፡ናቅስ፡ላሀላ፡እግል፡ትወስኮ፡እቱ፡ዎጌጋ፡ላሀላ፡እግል፡ታርቱዕ፡እትሓሰበኩም፡ዎእትዓልጣጠኩም።

አዜ፡እት፡መከለሲ፡እግል፡ኢበሎ፡ላሐዜ፡ጋር፡ሀላ። ዎህቱ፡እሊ፡ቱ።እት፡እሊ፡ዓድ፡ካርጅ፡ላሀሌኩም፡ኢሽንጉላም፡ዎኢሑዱሳም፡ምን፡ተሀሉ፡አና፡ክም፡አቡኩም፡ዎሓልኩም፡እንዴ፡ገብአኮ፡ዓርድኩም፡እንዴ፡ላጼኮ፡ እግል፡አሸንግለኩም፡እትባራዕ፡ሀሌኮ።ደአም፡ኢትቃጻራ፡ቁጹብ፡ክምላ፡ልትበሀል፡አና፡አሸንግለኩም፡እብል፡ሀሌኮ፡ዲኢኮን፡እጻምብለኩም፡እብል፡ኢሀሌኮ። ካሰበት፡እሊ፡ሰይፍ፡ልግባእ፡ማኮናት፡ማፍሊት፡ዎይ፡ላጋ፡ኢትጻበሮ፡ምንዬ፡፡ (smile, እሊ፡ህጅክ፡ቱ)

ደሓን፡ዎሰላም፡

የጊን፡ወድ፡ህብቴስ፡

እናስ፡መንሳዓይ።

 

Posted in Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *