ደሓን፡ዓል፡ግላዝጊ by Dr. Yegin Habtes March 17, 2019

       ደሓን፡ዓል፡ግላዝጊ፡

ዮም፡ምዕል፡እግል፡ግላዝጊ፡ወድ፡ክፍሌ፡ወድ፡ባርህ፡ወድ፡ግብጣን፡እናስ፡ዓድ፡ገብሬስ፡ምን፡መንሳዕ፡ቤት፡አብረሄ፡ደሓን፡ዓል፡ዎአስክ፡እት፡መዓደይ፡ኬን፡ንትረኤ፡ረቢ፡ሓንቴ፡ደኔብሩ፡ልሕፊዛካ፡እት፡እብል፡ገሌ፡ሑድ፡እብ፡እሊ፡ቀደም፡ዶሉ፡ላጌሳ፡ምንእና፡ፍቱይ፡ወል፡ሑ፡ዎአብ፡ እብ፡ሑዳትቃላት፡እግል፡እሳረሖ፡ቃልብኩም፡ልግባእ።

ግላዝጊ፡ሓዉ፡ዎሓዋቱ፡ዎክሎም፡አዳሙ፡ላፌቴ፡ሽሉጥ፡ዎሕሹም፡ጽሩይ፡መንሳዓይ፡ዓላ።ዓቤ፡ላዳቅብ፡ሞላይ፡እት፡ሰር፡ዕምሩ፡አጊድ፡ነስአዩ፡ምንእና፡፡ ዓቢና፡ዎንኡሽና፡እሊ፡ሑና፡ዛማታ፡  ምንእና፡ሞት፡ሰርቃቶ፡ምን፡እምብል፡ኣትማራር፡ኢኮን። ደአም፡ሚ፡እግል፡ኒበል፤ረቢ፡ዛምታይ፡ኢኮን፡ማሉ፡ሀባ፡ዎአዜ፡ማሉ፡አካባ፡ክብር፡እግሉ፡ልግባእ።ካእት፡መከሌሲ፡እብ፡ግላዝጊ፡እግል፡ኢበሎ፡ላሐዜ፡እሊቱ።

እት፡እለን፡ሑዳት፡ዓሞታት፡ግላዝጊ፡ፍቲ፡አክበሮት፡ዎመዳሃር፡አምሃረና፡፡ክም፡አብ፡ብእስ፡ሑ፡ዎሓል፡ላአርኤና፡ቱ፡ፍቲ፡ካሃላት፡ዎማርሒት፡እግል፡ዓባዪና፡ሰኒ፡ምህሮ፡ሀቤና፡ ዎእግል፡ናአይሽና፡ሰኒ፡ሓብረ፡ገብአ።ዓቤ፡ምን፡ዕጫት፡መሓበር፡ክልኦት፡ውላዽ፡ሀይገት፡ጋምል፡ቅሽን፡ሻላዓ፡ዎወድቃ፡ምንእና።ሓዛንና፡ክቡድ፡ዎመሪር፡ቱ።

ካገድም፡ደሓን፡ዓል፡ዎምስል፡ክሎም፡ቃደሜካ፡ለሀለው፡አበችካ፡ሓውካ፡ዎ፡ሓዋትካ፡ታሓበር፡ዎምስሎም፡ሞላይካ፡እት፡ታሓምድ፡ፍራሕ፡ዎቅረድ።

እግል፡ጼዋ፡ቤቱ፡ዋልዳይቱ፡ሐው፡ዎሓዋቱ፡ዎክሎም፡መዉሉዱ፡ረቢ፡ጋጹ፡ልብለስ፡እትኩም፡ዎሰላሙ፡ለሀኩም፡እብል።

የጊን፡ወድ፡ህብቴስ።

 

Posted in Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *