ቃላት፡ሓምዴ by Dr. Yegin Habtes

ቃላት፡ሓምዴ።

ትብጻሕ፡ዲብ፡ክቡራም፡ሽማገሌ፡ክልኦት፡ዉላድ፡ሀይገት።

መሓበርና፡እግል፡ልዕቤ፡ዎእግል፡ልትዓወት፡አምዕል፡ዎላሊ፡እንዴ፡ኢትትሀከው፡እት፡ክል፡ወርሕ፡ ዎ፡ሰለስ፡ወርሕ፡ላተአክቡና፡ዎ፡ክምሰሌሁማ፡ወክድ፡ሓዘን፡ላተትጻናኑዑና፡ወክድ፡በዓል፡ልደት፡በዓል፡ሓዳስ፡ዓመት፡ዒድ፡ኣልፋጥር፡ዎ፡አልአድሓ፡በኪት፡በዓል፡እት፡ትብሎ፡ሰኒ፡ትምኔቶኩም፡ላተትካፍሉና፡ዶል፡እሊ፡ኣዋርሕ፡በዓላት፡ልደት፡ዎሓዳስ፡ዓመት፡እብ፡ሙሉእ፡ልብዬ፡እብ፡ስም፡ኩሎም፡ውላድ፡መሓበር፡እንዴ፡ገብአኮ፡ኬርኩም፡ዎ፡ገድኩም፡ልብዛሕ፡በኪት፡በዓል፡ልደት፡ዎ፡ሓዳስ፡ዓመት፡እግልኩም፡ዎ፡ጼዋ፡ቤትኩም፡ሊደዮ፡እልኩም፡እግል፡ኢበል፡እፈቴ።

የጊን፡ወድ፡ህብቴስ፡

እናስ፡መንሳዓይ።

Posted in Posts.

One Comment

  1. ክቡር መምህርዬ ዶር የጊን፣
    ሰልፍ ኩሉ ሰኒ ትትመዬ ምስል ክሎም ጼዋ ቤትካ ኣግል ኢበል እፈቴ። በኪት በዓል ልደት ዎበኪተት ሓዳስ ዓመት እግል ክልና ሊድዮ። ዲብ ኣውቃት እሊ መስል ዎላዘይድ ዶል በዓል ልደት ላነፍስ ናይ በዲር ፋቅድ ካትትራፋዕ። ላቅርቃስ ፉል፣ተመር፣ብስኮቲ፣ ዎሓላዋት ላኣብ ምድገት ዓይላይ ዲብ ምሰት ልደት ላካፍላናቱ ላዓላ እፋቅድ። ምድር ዕበኔ ወደ፣ ኣሓ ምን ቃንጪ ቀይም ትትፋጸ፣ ዓጣል ምን ኣቃጥፍ ባልጋ ጻግብ፣ ዎሓሺል ዓጣል ጋድሞታት ልትቃጸ።

    ላናይ ሓምዴ ልእከትካ ቃርኣኮሃ ካእት እዛም እላ ኣዜ ለሃለት ሽማግለ ምንገብእ ውክምሰልሁማ እት እዛም ክለን እግል እሊ ማሕበር ምን ተኣሳሳ ክድመተን እንዶ ኣትማማያ ላትከራያ ሽማገለታት ላሓምዴካ ኣብ ሓምዴ እግል ኣብለስ እቱ ኣፍስሕ እግልዬ። ክምላ እሉ ተኣምር ሽማገለ እምበል ኣትመሓበሮት ዎመዓውንታ ወላድ ማሕበር ሓቴ እግል ታስልጥ ኢትቃድር ካእብ ሰበብ ሸንከትኩም ወድዎ ላሃለኩም ክድመት፣ዓወኖት ዎኣትናዬቶት እንቱም-ማ ሰኒ ሓምዴ ላስትህለኩም። እት እላ ላትማጽእ ሓዳስ ሰነት ክልና ግሩም እንዶ ካምካምና፣ ሓቴ እዴ እንዶ ገብኣና ማሕበርና ሰኒ ወድ ኣማን ቃደም እግል ሊጊስ ብዙሕ ሰኣዬት ብና። ከሰበትላ ኣትናዬቶትካ ዎፈያገትካ እንታማ ከርካ ዎገድካ ልብዛሕ ዶክቶር።

    ገረዝግሄር በኪት

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *