“ቃባ ቃላ ትቤ ብእሳ ትገላ” ላትብል መሰል እግልሚ ትበሃለት By Gherezgher Bekit

ቃባ ቃላ ትቤ ብእሳ ትገላላትብል መሰል እግልሚ ትበሃለት

By Gherezgher Bekit

November 24, 2018

ኣምሳል ሂጋ ትግሬ ብዙሕ ቱ። ላናይ ዶር የጊን ኣምሳላት ክም ቀርኣኮ ሐቴ መሰል ትቅብ ተለኒ። ላኣምሳል እግልሚ ሰበብ ትበሃላ ዎክ ሚክም ጀራቱ ላመሰል ትበሃለት እንዶ ትቤ ምን ትሰኣል እብ ክል ሕብር ዎጅንስ በሊስ ትረክብ። ከኣና ዮም እላ ቃባ ቃላ ትቤ ብእሳ ትጋላ ልትብል መሰል እግልሚ ትበሃለት ቀደም ኣዜ ላሳምዓኮ እግል ሓኬ እግልኩም ኣፍሱሕ እግልየ። መን ኣምር እንቱም እብ ብዕድ ድግም ሳምዓማ ትገቡእ።

እት ዎሮ ድጌ ዓድ ኣብ ህያብ ላልትበሀሎ ዓድ ነብሮ ዓለው። ማራ ጻጋያም ሰበት ዓለው እላ ሰም እላ ተሀየበቶም።  ደኣም ዎሮ ውሕር እናስ ዲብ ፍንገሆም ነብር ዓላ። እብ ክትር ውሕር ላዓለዩ ምን ኩሉ ላርዝቁ እግል እሲቱ ዎዕያሉ ሓት ሓቴ ዮም ሙነት ምዕል መነዖም ዓላ ልትበሃል። እምበል ሃበኒ እንካ ኣምር ኢዓላ። ሃባ ተልካሁ ምን ገብእ ላረኣሱ ካሕ ተብል ዎውጃዕ ረኣስ ጸብጦ። እላ ሃባ ኢተስምዑኒ ልብል ዓላ። ሓቴ ዮም ዓስተር ጋያመት፣ ኣሓ ምን ኣድህር ዎጋድሞታት ዲብ ረወሪት ሻፋለት፣ ዓጣል ሸንከት ብዓች ሻኣጋ ዎሰራይር ክል ሓቴ ካኣካን መጽሃያ ዔረት። ዎሓቆ ሑድ ወክድ ምድር ሃዳይድ ዎኣብርቅ ገብኣ ዎድቅብት ዝላም ዘልመት። ኣዋድግ ዎዎመሓይዝ ሃማ ፣ኣሽራም ማልኣ ዎቀዋርዕ ዲብ ዕላል ሰላጣ።

እላ ምዕል እላ ለውሕር እናስ ምስል መሊሂቱ እት መዓደይ ላድጌ እግል ላሃርሞ ፍሩራም ጸንሓው። ዎምድር ክም ጻሓ እሎም ሸንከት ዓድ እግል ልትዓደው ብርትልግ በለው። ደኣም ለዓቢ መሓዝ ልሳዕ ዛሪ ሰበት ኢዓላ ላመሊሂቱ ሽውያ ኣስክ ዛረ እልና ከሃላት ኒደ በለው። እሊ ውሕር እናስ ደኣም ዓቅል እግል ሊደ ኢቃድራ ወሃምገም ሽክ በላ እታ ውሒዝ። ላጸሩ እናስ ዲብ ዓሎልበት ክሩይ ክም ሀላ ክም ረኣው  ኣግል ለንጉፎ ኣብ ፍላን እዴካ ሃበና እት ልብሎ ተሃርሃረዎ። ህቱ ላኪን ላ “ሃባ” ቃል ክም ሰምዓ ረኣሱ ካሕ ኣበሌት ዲቡ ኣና ነፍሼ ዲብ ፍንጌ ቅራር ሀለት ዎእሎም ርምቅ ትረኣዮም ካሃባ ልብሉኒ ሃለው፣ እትእላማ ዓረው እብዬ” በላ ካላእደሁ ሂበቶም ኣባ። ከብረድ ዲባ በሎዎ ፣ዎእናስ እት ልርእዎ ውሒዝ ገለዩ።  መሓዝ ክም ዘራ ለመሊሂቱ እብ ሰላም እታ ድጌ ተዓደው ዎክሉ ለጀራ እግል እሲቱ ሓከዎ እላ። ለዶል ላጻጋይት እሲቱ ቃባ ቃላሊጊስ እግልኩም ሕደጎ፣ እሊ ቃባ ምን ገይስ ሓቴ ተርፈኒ ኣለቡ ተሎም ልትበሃል።  ዎምና ዎሓር ቃባ ቃላ ትቤ ብእሳ ትገላ ልትበሃል ልብሎ።

 

Posted in Posts.

2 Comments

  1. 😂😂😂 ኣስክ :እዝንዬ :ካዕ :ካዕ :እቤ :እብ : ሰሓቅ :: እሊ : ለእሉ : ትቤ : እናስ :ሰልፍ : ማሉ : ባቅቅ : ዓላ : ዎ : እግል: ዲሒን: ኖሱ : ” ሀባ :ለእደካ: ክም: በለዎ ” ምንላ : ሀባ : ላትብል : ቃል: ፋራጻ : ካውሒዝ : ምን ብቅና ዎክ : ውሕረት : ግሩም : ባላሓዩ : ሕሻካ : ዎ : እሲቱ : ማ : ቃባሀ: ማ :ሕማም : ቃዳባ : ትባላሓያ:: ዎ : እንሻላ : እናስ : ጻጋይ : ክም :ብእስ: ሩከት: ወለት : ድወዳ : ፋጥር : እላ : ገብእ :ላካልቅ:: እብ: ስም :ሰሓቅዬ: ዎ: ኖሸ: ሓምዳካ::

  2. ኬርካ፡ልብዛሕ፡ገርዝጌሄር፡“ቃባ፡ ቃላ፡ ትቤ፡ ብእሳ፡ ትገላ”፡ ብዙሕ፡ምህሮ፡ላታስእል፡ድግም፡ታ።ኣብዕቦታትና፡ላአምሳላት፡ዎድግም፡ላእሉ፡ሓዘው፡ጋር፡እግል፡ለምህሮ፡እብ፡ብዙሕ፡አግቡይ፡ለሱኡሎ፡ዓለው።እላ፡ድግም፡ላእላ፡አሰአልካና፡አና፡ማ፡ንኡሽ፡እት፡አና፡እት፡ትደገም፡ሳምዓ፡አና፡፡ላናዬ፡ደአም፡ቅሩብ፡ፍንቲ፡ብህልት፡ታ።ላእሲት፡ ብእሳ፡እት፡ልትገለ፡ምስሎም፡ዓለት፡ልትበሀል፡ዎሐር፡“ኣብ፡ ፍላን፡ እዴካ፡ሃበና፡ክም፡ቤሎዎ፡ላእሲቱ፡ያዕ፡ያዕ፡ሃባ፡ኢቲቦሎ፡እንካ፡ቦሎ፡ትቤ፡ልትበሀል፡ላዶል፡ላሰብ፡’’ኣብ፡ ፍላን፡ኣብ፡ ፍላን፡እንካ፡እንካ”፡ቤለዎ፡ዎዉልብ፡ክም፡ቤላ፡ላሓብል፡ለክፌው፡እቱ፡ዎ፡እብ፡ላሓብል፡እንዴ፡ሰሓበው፡አፋገረዎ፡ልትበሀል።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *