ሕርም ጋዳ በቼ by Aziza Awate

ሕርም ጋዳ በቼ

by Aziza Awate

November 26, 2018

አምዳራት/ድዋራት ዓድና፡ኣድብር፡ ዓነክል፡ መሓዛት ዎአሳሚሁ፡
ክልና ክምላ እንፍህሞ ላአድብር ዎላ ማሐዛት ዓድና አስማይ ጻብጥ ቱ። ለገለ አስማይ ማራ እት ላ ለወክድ ቅዱም ለጃራ ጋራት ለዳጋግም ምንማ ገብእ ለገለሁ ደአም እግል አትፋገዖት ዎ ህርከክ ምኑ ላትባጋሳ አስማይ ቱ። ካእሊ እት እብል, ቃዳም ድግም እብዕቦታት እብላ ትብል ድግም እግል አትፋጋዓኩም እፈተ። ዎአርስ ናይ እላ ድግም “ሕርም ጋዳ በቼ” እብላ ልብል ቱ።
“ሕርም ጋዳ በቼ” እት ምድር መንሳዕ እት ምድር ቤት ሼሐቃን ትትረከብ። እላ ሕርም እላ ሐተ ምና ማራ ላ ትወቃላያ ሕርሞታት ዓድና ታ። ብዙሕ ላትረፋዓት ዎላ ትወቃለት ሐምለት ግልብ ዎጻዳፍ ታ። ዎፈጊራ ዎ ደኒና ማራ ስዱድ ዎ ድቁብ ቱ: ሰበቡ ሀየ እላ ሕርም ላለዓርግ ዎ ላ ልትከረ ላባዝሕ ዶል እብ ጽኑዕ ጸፍር ገኖ እንደ ግሩም አታድሐና ዎ አዳም እንደ አትሐዳራ ልትከረያ በሀለት ቱ። እት ብዕዳት ውቁላት ሕርሞታት ዓድና እት ተዓርግ ዎ ትትከረ እግል መድሐኖ ላትትንፋዕ ቦም ላ ትጻብጦም እመን ዎ ዕጨይ ሀለው “ሕርም ጋዳ በቼ” ደአም ክምሰላ መንጻፍ መአስ አሐ እብ ሐሊብ ዎ ትልህያ ሒርጊጎ አጄኒት ላጻግብ ማራ ሐምል ብላቅ እበን ቱ። ወክድ ዝላም ከረም, ናይ- “ሕርም ጋዳ በቼ” ማይ ከዔ/ወሐይዝ ዲብ ጋድሞታት ዎ ዳርቆታት ዲብ ገርበት በት ሼሐቃን ልውሕዝ ።ከክምሰላ ሰብ ድግም ላደጉሞ “Legend talk” ሐተ ምዕል ዎሮ እናስ እግል እሲቱ ዮም መዓር እግል ልሸንክል ቱ ካ አስክ ላ ሕርም ታለይኒ በላ ከክልኢቶም ላላትሐዝዮም ንዋያት እንደ ረፍዓው አስክ ላ ሕግስላ ሕርም አሰረረሮው ዎ እታ ክም በጽሐው ላ እናስ እግላ ኢሲቱ ገድም ኣና እብ እሊ ጸፍር ገኖ እንደ ተአሰርኮ ታሐት እት ላ ቅርዳ እግል እትከረቱ ደአም ለእበን ሰበት ማራ ሐምል ዎለተንጃልሕት ማ ቱ እንቲ ዲብ ለዓል እንደ ገብአኪ መትከራዬ ዎ ፈጊርዬ ዕቃቢ ደአም አማነትኪ እግል እሊ ጸፍር ገኖ ምን እደኪ እግል ኢትጠሊቆ እንደ በላ ተዐልጠጣያ ካክምሰላ ጎማቶም ላእናስ እብላ ጸፍር እንዶ ተአሰራ ዎ እብ ሳዳዬት ኖሱ ዎ እሲቱ እንደ ዋዳ ማራ ታሐት ላ ሕርም ትካራ ። ተሐት ክምሰል ትከራ ዎላ አድዋራት ላ ዕጨይ ክምሰል ቃናፋላ ህማም ናይ ንህብ ዎ ሹማ ሰምዓ ዎእንደ ቅርብ በላ ለአካን ላ ንህብ ክምሰል ከፍታ ብዙሕ ዕለቅ ዎ ጎጎታት መዓር ራክባ ዎ ሸንከላ ዎ ሀውቱ መልኣ ዎ እት ደንጎባ እግል ላ እሲቱ ምና  ቅርድ ላ ሕርም  እንደ ተሃርሃራ   እላ አና ገድም ትሰርገልኮ ዎ ንዋያቼ ምን ዕለቅ መዓር መልአኮ ከአዘ  ገድም  ፍርሒ ዎቅረዲ እንደ በላ ላ ዕላቅ ናይላ መዓር ክምሰል አርአያ ላእሲት ሀዬ ምን ሰበብ ብዙሕ ፈርሐት ላትባጋሳ መካይድ እግላ መድሐኖ ብእሳ ጋብእ ላዓላ ጸፍር ገኖ ተረግ እንደ አበለቶ “ገዳ በቼ” እንደ ትበ እብ ክልኤ እደሃ ነሐር ልባ ዛብጠት ልትበሀል ካልደገም። ከእት መከለሲ መስኪናይ ላ እናስ ምና ቅርድ ላ ሕርም ሰማ ኢፈግራ ዎላ እሲት ዛብጣይት ነሐራ ኢብእስ ዎኢ መዓር ገብአት ካ ተርፈት። ደኣም ድግም “ሕርም ገዳ በቼ” እግል  ዘበናት  ዎ  እግል  ውሉድ  ዋልዴ  ልትደገም  ሃላ።

Posted in Posts.

3 Comments

 1. ፍቲት፡ዓዚዛ።
  ድግም፡ጋዳ፡ቤቼ፡መሓዛት፡አድብር፡ዎዓነክል፡ዓድና፡አትፋቀደኒ፡ባህ፡ላለብል፡ክቱብ፡ዕምርኪ፡ልጣወል።
  ብዙሕ፡አስማይ፡ኣድብር፡ ዓነክል፡ዎ፡ማሐዛት፡እፋቅድ፡ደአም፡ትርጉሞም፡ሚ፡ክም፡ቱ፡ኢአምር፡
  ማሐዛት፡አባቁሰብ፡ጮማራት፡ጋፋዕ፡ላባ፡ማይኡሌ።
  ኣድብር፡አጃናዳ፡ኢባልሖ፡ገተን፡ድሙሀቦ።
  ዓነክል፡ቅን፡አርኤት፡ስላሰ፡ወርዕሰብ።
  ካሰበት፡እሊ፡አስማይ፡ዎ፡ትርጉም፡ናይ፡ኣድብር፡ዓነክል፡ዎ፡ማሐዛት፡ተአምሮ፡ምን፡ገቡእ፡ኣትካፍሉና።

 2. ወለቼ ዓዚዛ፥ ላድግምኪ ምሉእ ልብዬ እንዶ ከረኮ ቃርኣኮሆ ዎእባ መካሪቱ ዎጽሪት ሂጋ ትግራይትኪ ኣስተራሕኮ። ባሕ ምስል ኣናጺት ላልቡሎ እሊ መስል ቱ። እሲት ባሕ ተርፈት። ዮም ሳምን ሳምን ኣንስ ቱ መስለኒ። ኣና “እናስ ትገላ” እብል ዎእንቲ “ እናስ እት ሕርም ሻማማ” ትብሊ። ከሚ ኦመን እለን ኣንስ ኣዜ ኣብእሰን ሓግላያ? ለቀዳምዲ ገድም እብ እዴ ኖሱ ቱ። ለገኣት ትግባእ ላክቱብኪ እግል ተተላልዮ (continue) እትዓልጣጠኪ ፣ ብዙሕ ምህሮ ብዲቡ።

 3. 😂😂😂😂 ኣጋናዕ : ወለቼ: ዓዚዛ :: ወክድ : ወክድ : እምበል : ቅያስ : ፈርሓት : ጻገም: ታማጽእ :: መስኪነት : ለእሲት : ኢብእሳ : ዎኢርዝቁ :ገኣት::ማራ : ጥዑም :ድግም : በሃል!!!! ገድኪ :ልብዛሕ : እንሻላ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *