Tigre poem by Mussie Bekit

ክል  ኦሮ ተረቱ
2/19/18
ምን ሙሴ በኪት

ክል ኦሮ ተረቱ  ቡ::

ለሄይ እግል  ሎሆይ  ልትኣዘዝ ተመሽ * አለቡ

ገለሁ ትልጭ ልብል  ልትጻበር  ዎ ገለሁ ተረቱ  ሓዜ  ለሽላማልም
ሐወጅቡ::

ከእብ  ጸሓይ አስተብደ  ጸሓይ ክም ስማ

በርሀት  ምድር  ዎ  ሳማ::

ጸሓይ ፍሽክ 🌞ትብል ፈግር ኣስቡሕ

ጽልመት አካና ተሓድግ  እንደይ ትብል ቡሕ ቡሕ :

ደአም  ላሊ  ታቃብል  ቅጽብት  እት እንታ

ጸሓይ  ላቱ  ዋድቅ  እባ ላውቃታ**🌜

ከዋክብ  ዓስተርማ  ልትረአው ኦሮ ባርህ ዎኦሮ ሓምቅ ✨✨✨

ለኦሮ ኣካኑ ሓድግ  እግላ  ምኑ ⭐ዳምቅ ::

ዎኣላፍ  ኬማ***ልትከለሎ  በርሀት እግል ልትሰለፎ

ህቶማ  እባሆም ሓልፎ

ብዕዳም  ማጹእ ብዙሕ  ዕጹፍ  እልፎ ::

ዎላማ  እሙን ሻሁድ  እንብሎ  ወርሕ

ህቱማ  እግል  ገለ  ኣምዔላት በርህ::

ዎ ሓቆ  ገለ  ኣምዔላት  በደ

ጽልመት እግል  ኢትፋርቅሞ****እግል

ኢቲበሎ  እንታ  ጸሓይ  ሰደ ::

ጸሓይ  ላቱ  ሐቴ  ኢትብሎ

ገልጋላያ*****ክምቱ  ተኣምር

ሰኒ ትፈትዮ እግል  ሎሄይ  ወርሕ ወድ ዐምር ::

ሓጋይማ  ኣካኑ ሓድግ እግል  ከረም

በርቅ  ልብል  በለም ⚡⚡⚡ ዎ ሀዱድ
ልትዛራከ******

ዎ ሐቆሁ  ዛላይም  እብ ተረቱ ጀው  ልብል  ዎ ጀለም ::🌧

ኣምዳር  ( ምድር)  ለሰዓር ሰዓሮ ልባሱ
ልትጋባሳዕ*******

ወለት ዒዶ********ትትረኤ  እት  ዛራታታት  ትትሳዕሳዕ

ሔዋን ዓድ  ዎ  ከደን ጻግብ  ሰፍራ ሓጋይ ልትራሳዕ::

ከረም  ታሓልፍ  ቃይም  ተለው ልብል

ኣዳማታት ጻግብ  🌽🌽🌽 ሀደ ለትሄደ  ዎጻናብል::

ቃይማ  ሓልፍ  ሓድግ  ኣካኑ እግል ሓጋይ

ሓጋይ  መክሩህቱ  ሰፍራቡ  ዎብካይ

ሔዋኑ ሻልሕ  ዎኣዳሙ  ልትሰለፍ  ለአቴ

ዲብ ዕዳይ ::

ዎ ክእና  ገድም  ክት ክል ኦሮ ልታራተ

ለሄይ እግል ለሄይ ሓሽም  ዎ ፈቴ::

ፍርጋ    ቃላት

* ተመሽ  በሀለት > ጋር  ኢወደ ( ጋር  ኣለቡ  ) በሀለት ቱ ::
** ላውቃት > መትናያት, ፋያገት, ፋርሕ ገጽ በሀለትቱ
***ኬማ  > ምን  እብራይስጢ ” ኪማህ ) ( Ki’mah )  ለፈግረት  መስል :: እብ ትግርኛ ” ኦርዮን”   ምን  ህግያ  ግሪክ  ለተረበት ( ዝተሸመተት እያ )  ኬማ  7 ዓባዪ  ከዋክብ  ዲብ  ሕድ  ላዓሽጋም ( enveloped ) ምን  ቃብል ባሓሻይ ( nebulous)   እንደ  ገአው ልትረአው :: ኬማ   ኣንሳይት  ናይ  ሕበር ስሞምታ ::  ዎምንላ  ብዕዳም  ከዋክብ  ዐስተር  ዝያዳ   ክብር  ቦም ::  ዎምን ጸሓይ 380  ኣላፍ  ዓሞታት (380 light years) እንደ   ረመው  ነብሮ ::
ዝያዳ  ክብር  ክም  ቦም  ኣቡና  ረቢ እግል እዮብ  ዎ  ነቢ  ኣሞጽ  እብ  መንፈስ ቅዱሱ  ዒቢና  ዎ  ርሕብ  ኬማ  ዎእማታ እሱኡሎምቱ ::  እዮብ  ምዕራፍ  38 ዕልብ  31  ርኤ  ዎክ  ረኤይ :: ዎ ትንቢት ኣምጽ  ምዕራፍ  5 ዕልብ 8 ርኤ / ረኤይ ::
ኬማ   ዲብላ  ናይ  ህዋ ( space)  ምን  ታሩስ  ሸንከት   ምፍጋር  ጸሓይ  ላልትረከብ   ዲብ  ካርታ  ከዋክብ  ሰይፍ  ለዕንዱቅ  ሄድናይ ( ሃዳናይ ) መስል ላራኣያታ ::  ገለሁ  ኣዳም  እግል  ኬማ  ቬኑስ  (ቪነስ ታ) ለልብሎ  ሀለው :: ቬኑስ  ዎክ  ቪነስ  ሓቴ  ምንላ  ፕላንትስ ታ :: እብ ህግያ  ትግሬ ” ጀሀረት ”  ዎ  እብ  ህግያ ትግርኛ  3 ስም ባ ” ጃህራይ  , ኮኸብ  ጽባሕ , ኮኸብ  ድራር  ትትበሀል :: ዎሰበቡ  እት በን  በኑ  እዋን  ሰበት ትትረኤ ቱ :: መሰለን ኣስቡሕ , ጽባብሕ  ዎምሴ  በሀለትቱ::
ምን  እሊ  ለሔሳ  ረኤይ  ሀላ  ምን
ገብእ  እግል  ልትከተብ  ለትሓዘ ::
**** ፋርቃሞት > ኣከዞት ( accusation)ዎ  ኣታፋሻርማ  ገብእ ( to investigate)
***** ገልጋላይ >  መስኒ ( friend)
******ልትዛረከ > ግየም   እምበል  ዕረፍ  ሀድድ  ( መትዘራካይ  stormy weather )
******* ልትጋባሳዕ > ግሩም  እንደ  ለባስካ  ጣጥ  ዎ  ሓፈፍ  ትብል  በሀለት ቱ ::
******** ወለት  ዒዶ > ለስም  ምንሚ ክም  መጸት  እሙር  ኢኮን :: እሊ  ልግባእ ዲኢኮን  እት  ማያትላ  ምዕጥን ህምቢሊሾ  ትብል :: ዘናባ  ረዪም  ዎክሉ ክሉ   ለኢትጻባጥ  ሓምጫቲት ( ደቃቅ ) ፍጥረትታ::  

አትአመሮት ::

እደየ  ለቃልዐዩ  ዎ ዕንታቸ  ለቀርኣዩ ኣክትበት;  Insight book ,Old Testament or the Hebrew Scriptures (እሊ ለእብ  ለመድ ” ባሊ  ገለድ”  ለእንብሎቱ )  እብ  ልሳነ  ኣግኣዚ ዘእምግርማ  ለትካታባ  መህደረ  ቃላት ትግርኛ    ዎ  እብ  ተከኤ  ተስፋይ   ለትካታባ  ዘመናዊ   መዝገበ   ቓላት  ትግርኛ  ቶም::

Posted in Posts.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *