ሻካ፡ ዎ፡ መትሻካይ፡እት፡ምድር፡መንሳዕ by Dr. Yegin Habtes

ሻካ፡ ዎ፡ መትሻካይ፡እት፡ምድር፡መንሳዕ። November 12, 2018 ቀደም፡ ቤት፡ ፍርድ፡ዎ፡ ቃራዉየት፡ማትፉጣሩ፡ሰብ፡ዓድና፡እት፡ዓዶም፡ዎ፡መስኮቦም፡ልዳነዉ፡ፊርዶ፡ዎ፡ልትፊረዶ፡ዓለዉ።አና፡እት፡ምድር፡መንሳዕ፡ቤት፡አብረሄ፡ሰበት፡ላዓቤኮ፡ኑኡሽ እት፡አና፡ምስል፡ማሳኒቼ፡እግል፡ንስማዕ፡ዎ፡እግል፡ንርኤ፡እት፡መሓበር፡ካምል፡ማሕበር፡ዓድ፡ዓይላይ፡ ዎ፡ዶል፡ዶል፡መሕበር፡ዓድ፡ገብረስ፡ዎደዓሮተት፡ዓድ፡ቡላ፡እንፈገር፡ዓልና፡ዎላ፡እቱ፡ላረኤክዎ፡እግል፡ሓኬ፡እልኩም ኣፍስሑ፡እልዬ። ሰልፍ፡ኩሉ፡እግል፡ኢበሎ፡ላሓዜ፡መንሳዕ፡ቤት፡አብረሄ፡እት፡ሓምስ፡ቤት፡ክፍልት፡ታ።ዎ፡ህቶም፡ ዓድ፡ሓፈሮም፡ ዓድ፡ገብረስ፡ ዓድ፡ዓይላይ፡ ዓድ፡ቡላ፡ ቤት፡አባዛ፡ቶም። ክል፡ፋራዕ፡ናይ፡ኖሱ፡ማርሓይ፡ቢዲቡ፡ዎ፡ህቱ፡ጭቃ፡ልትበሀል።ምን፡ለዓል፡እሎም፡ሓምስ፡ጭቃ፡ከንቴባይ፡ላልትበሀል፡አናስ፡ምን፡ፉራዕ ዓድ፡ሓፈሮም፡ዎ፡አብ፡ዘባና፡መንሳዕ፡ቤት፡አብረሄ፡ፈርድ፡ላዓላ፡ፍቱይ፡ዎ፡ክቡር፡ከንተባይ፡በኪት፡ወድ፡ከንተባይ፡ዕቅባምኬል፡ዓላ። አዜ፡አዳም፡ወክድ፡ልትሻኬ፡ላሻክያይ፡ላገድየቱ፡ትክ፡አንዴ፡ቤላ፡እት፡ከንቴባይ፡አግል፡  ልንሳኣ፡ቃድር፡ደአም፡ክልኢቶም፡ምን፡ዎሮት፡ፋራዕ፡ምን፡ገቡእ፡ሰልፍ፡እት፡ጭቃሆም፡ፈግሮ፡ዎላዶል፡ላጋር፡እብ፡ዕረ፡ዎይ፡አብ፡ፍርድ፡ምን፡ኢልትክለስ፡አት፡ከንተባይ፡ሓልፍ።      ክምሰልሁማ፡ላካሳይ፡ወይ፡ላክሱስ፡እብ፡ፍርድ፡ላከንቴባይ፡ምን፡ኢልሳማማዕ፡ዲብ፡ቤት፡ፍርድ፡ከረን፡ሓልፍ። አና፡ንኡሽ፡አት፡አና፡ጬቃቂት፡ላዓለው፡አሎም፡ቶም። ስም፡ፋራዕ።                             ስም፡ጭቃ።  ዓድ፡ሓፈሮም፡                     እድሪስ፡ወድ፡እሽሓቅ፡ወድ፡አብሳላብ። ዓድ፡ገብረስ፡                       ዕጄል፡ወድ፡ አሌሚን። ዓድ፡ዓይላይ፡                      ዳፍላ፡ወድ፡አስፋዳይ፡ዎ፡ሓቆሁ፡ወልዱ፡አስፋዳይ። ዓድ፡ቡላ፡                         እያሱ፡ወድ፡ትራጅ፡ዎ፡ሓቆሁ፡ወልዱ፡አልመ ዶም። ቤት፡አባዛ፡                        ጅምዕ ፡ወድ፡አብራሂም ገድም፡እብ፡እሊ፡ዘበን፡እሊ፡ጬቃቂት፡እት፡ማናብሮም፡ግሱያም፡ሀለው፡ዎ፡ኢሀለው፡ኢአምር፡መንገስ፡ኤርትራ፡ላክንትብነት፡ዎ፡ጭቅነት፡እት፡ሰብአን፡እግል፡ልብሎሰን፡ቱ፡ልትበሀል፡ዓላ።ደአም፡ላጋር፡እት፡ሚ፡ክም፡ባጽሓ፡እምርዱይ፡ኢሀሌኮ፡፡ መሕበር፡ካምል፡ክል፡ዶል፡ዕሙር፡ናብራ፡፡አዳም፡ምን፡ክል፡ምድር፡መንሳዕ፡እግል፡ልሽኬ፡ዎ፡ልሻኬ፡ዎ፡ገሌሁ፡እግል፡ልርኤ፡ዎልትረኤ፡ማጽእ።ብዙሕ፡ዶል፡ላበዓል፡ቅራማት፡በሀለት፡ላካስስ፡እግላ፡እሙራም፡ዎ፡ህግያሆም፡ጣርቀት፡ለገብአት፡ዓበች፡መንሳዕ፡ዮም፡ምዕልዬታ፡መሕበር፡ፍገሮ፡አልዬ፡ልብሎም።ክምሰልሁማ፡ላኩሱስ፡እት፡ፈቴቹ፡ዎ፡መሳኒቱ፡አንዴ፡ጌሳ፡ፍላን፡ወድ፡ፍላን፡ሻኪዬ፡ሰበት፡ሀላ፡መሓበር፡ፍገሮ፡እልዬ፡ልብሎም።ካሰበት፡ እሊ፡አዳም፡ምን፡ክል፡እንክር፡ማጽእ፡ዎዕሙር፡መሕበር፡ልትአምበት። ከንቴባይ፡እት፡ምግብ፡ልትገሰ።ዎ፡ድማኑ፡ዎ፡ድገለቡ፡ላልትገሰዉ፡ውላድ፡ዳኛ፡ልትበሄሎ።ብዙሕ፡ዶል፡ድማን፡ከንቴባይ፡በኪት፡ዎድገለቡ፡እርእዮም፡ላዓልኮ፡ካራ፡አብ ፡ዳሃባ፡ባሻይ፡ትማርያም፡ወድ፡ከንተባይ፡ተስፋምኬል፡አብ፡ካምል፡ዓውቴ፡ወድ፡ከንተባይ፡ዕቅባምኬል፡አብ፡ማመት፡አፍታይ፡ወድ፡ብእምነት፡ዎ፡አብ፡ስተል፡መሓመድ፡ኖር፡ወድ፡እዙዝ፡ ዎ፡አብ፡አምለሰት፡ዳንኤል፡ወድ፡ፍካክ፡ዎ፡አብ፡ናታባይ፡ንጉሴ፡ወድ፡ልጃም፡ዎ፡አብ፡ዳልካ፡ዕስማን፡ወድ፡ግብጣን፡እፋቅድ። ክምሰልሁማ፡እት፡መሓበር፡ ካምል፡ክልዶል፡ክርንቶም፡ላትሳማዕ፡ካራ፡አብ፡ድካን፡ሰሌሙን፡ወድ፡ዳይር፡አብ፡ዮሴፍ፡ኤልያስ፡ወድ፡አልአዛር፡አብ፡ህያቡ፡ግብጣን፡ወድ፡የሐንስ፡ዎዶል፡ዶል፡አብ፡ጀዉዲ፡ህብቴስ፡ወድ፡ወርዕሶብ፡ዎ፡አብ፡ክላ፡በኪት፡ወድ፡መሓመድ፡አት፡በልሶ፡ልትሳሙዕ፡ነብረው። ገድም፡መሕበር፡ክም፡ታአካባ፡ከንቴባይ፡እግል፡ክሱስ፡ዎ፡ካስስ፡እት፡ቃደሙ፡እግል፡ልብጣሮ፡ ዎካስስ […]

Continue reading

Tigre poem by Mussie Bekit

ክል  ኦሮ ተረቱ ቡ 2/19/18 ምን ሙሴ በኪት ክል ኦሮ ተረቱ  ቡ:: ለሄይ እግል  ሎሆይ  ልትኣዘዝ ተመሽ * አለቡ ገለሁ ትልጭ ልብል  ልትጻበር  ዎ ገለሁ ተረቱ  ሓዜ  ለሽላማልም ሐወጅቡ:: ከእብ  ጸሓይ አስተብደ  ጸሓይ ክም ስማ በርሀት  ምድር  ዎ  ሳማ:: ጸሓይ ፍሽክ 🌞ትብል ፈግር ኣስቡሕ ጽልመት አካና ተሓድግ  እንደይ ትብል ቡሕ […]

Continue reading

Tigrina poem dedicated to Tigre language by Musie Bekit

እንታይ የዕግበኪ ? ብሙሴ በኪት::       ( ኣነ ይሓትት ) እንታይ የዕግበኪ ክቡር ዙሃር* ወይስ  ዘመን ኣምጽኦ ክብርቲ መኪና ? ወይስ ካብ ገነት ዝተጠልበ ሙዑዝ * * ጨና ? እዚ ኽሉ ንፍቅርኺ ዝምጥን እንተ ኾይኑ ብግልጺ ንገርኒ ይወረ ይኹን ዜና እዚ ኹሉ ንልብኺ ዝሰልብ እንተ ድኣ ኾይኑ ኣንቲ […]

Continue reading

Poem by Yassin Abrahim

ገብረ ረቢ ራሓመቱ ላሃባካ ልእከት ሽማገሌ ክ.ው.ሃ. ረከብኮሃ እብ ሻፋግ ከፈትኮሃ ዎ ቃርኣኮሃ ። እኩይ ከበር ሳምዓኮ…ቃርኣኮ ገብረ ወድ እያሱ ክም ሞታ ኣመርኮ ። እናስ ዓድ- ዓይላይ፡ ወድ ቤልታ ርሒብ ላጋድሙ ወድ ድጌ ገለብ ላብዙሕ ኣዳሙ ምልጭ ዋዳ እንደይ ኢእሳምዕ ሕማሙ ። ማዓቢት ሕና፡ በልታ ዎ ገለብ ውህር ቱ በዓል […]

Continue reading

Carbon monoxide danger by Aziza Awate

What Can We Do to Protect Our Family, Relatives, and Friends from Carbon Monoxide Poisoning and Have a Safe Home and Safe Environment During our January 7, 2018 KWHNA monthly teleconference, a member shared a serious event related to Carbon Monoxide poisoning that ended fatally. What a heart-breaking discovery. The discussion […]

Continue reading