ሽንገላት By Dr. Yegin Habtes

                                                                      ሽንገላት። By Dr Yegin Habtes May 24, 2019 እት፡ምድር፡መንሳዕ፡ሕጻን፡ስነት፡ሰብ፡ክም፡በጽሓ፡ክም፡እናስ፡እግል፡ልትዓለብ፡ወእት፡መሕበር፡እንዴ፡ፋግራ፡ምስል፡አበችቱ፡ዎ፡ዓባዪ፡ሓው፡ከፍ፡እንዴ፡ቤላ፡እግል፡ለተንሴ፡ዎልበለስ፡ዎክምሰልሁማ፡ክም፡ሰምዓት፡እግል፡ልሰመ፡ካእግል፡ልሽሀድ፡ዎለሽህድ፡ዎእግል፡ልሕጼ፡ዎልህዴ፡ሰልፍ፡እግል፡ልሽንግል፡ሀላ፡እሉ። ካ፡ሽንገላት፡ሚቱ፡ዎውላድ፡ተብዕን፡ከአፎ፡ሸንግሎ፣ እት፡ምድር፡መንሳዕ፡ሕጻን፡እብ፡ኖሱ፡አብዕረት፡እንዴ፡ጻምዳ፡ምን፡ሓርስ፡ዎሀዬ፡ሓበረ፡ሼከም፡ምን፡ለርኤ፡ዎዕምሩ፡ፍንጌ፡፲፮ (16)ዎ፡፳ (20) ፡ምን፡ገብእ፡እብ፡ፍትሕ፡መሓሪ፡እግል፡ልሸንግል፡ዋጅቡ፡ቱ። ሕጻን፡እግል፡ልሽንግል፡ዎክድ፡ሓዜ፡እት፡ላፈትዮ፡ዎላለከብሮ፡ሓሉ፡ዎይ፡ሑ፡አቡሁ፡እንዴ፡ጌሳ፡ሓንቴሁ፡እንዶ፡ትገሳ፡”አቨንግለኒ”፡ልብሎ።ላዶል፡ላለሸንግሎ፡ላሀላ፡እናስ፡ክም፡ፍትሕ፡መንሳዕና፡እት፡ማይ፡ብቅል፡ዎሓሊብ፡ላሓብር፡ዎእቡ፡ጽጋድላ፡መንዳላይ፡ላጣልል፡ዎእብ፡መላጼ፡ዎይ፡ላመት፡እንዴ፡ወዳ፡ዓርድ፡ላመንዳለይ፡ላጼ፡ዎለቨንግሎ፡ላዶል፡ላመንዳላይ፡ከርተለፍ፡ልብል፡ዎእደሁ፡ነስእ፡”ዎደሓረኒ”፡ልብሎ።ዎህቱ፡ዕምር፡ረዪም፡ርዝቅ፡ብዙሕ፡ሰቡዕ፡ላኢልትሀለቦ፡ዎኢልትከሶ፡ላሀባካ፡ዎእሊ፡ላመስል፡እትልብል፡ልድሕሮ። […]

Continue reading

ፐርመሶ ገረን ኣስፋሃን by Mussie Bekit

ፐርመሶ ገረን ኣስፋሃን ብሙሴ በኪት May 18, 2019 ወለድና ቀደም ብርቱዕ ጨው ዝመስል በረድ ዝተሓወሶ ዝናብ እንድሕሪ ሃሪሙ ካራ፥ መንካ ፥ምሳር ፥ፋስ፥ ካብ ሓጺን ዝተሰርሔ ዘበለ ነገር ኽሉ ይድርብዩ ኸም ዝነበሩን ምኽንያቱ እንታይ ኸም ዝኾነ ፕሮፈሰር ገረዝግሄር በኪት ኣብታ “ ሃብትን ጽባቐ ሃይገትን በየን ኣበለ“ኣብ ዝብል ዓንቀጹ ጠቒስዎስ ኣስፈሃ ድማኒ […]

Continue reading

Autism Spectrum Disorder By Aziza Awate May 2019

Autism Spectrum Disorder The National Institute of Mental Health (INH) describes Autism spectrum disorder (ASD) as a developmental disorder that affects communication and behavior. They state that although autism can be diagnosed at any age, it is said to be a ‘developmental disorder’ because symptoms generally appear in the first […]

Continue reading

በኪት፡በዓል፡እማት by Dr. Yeghin Habtes

  በኪት፡በዓል፡እማት። እም፡ዓቅባይት፡ዉላዳ፡ታ፡፡ አምዕል፡ዎላሊ፡ሕጌ፡ዎገለብ፡ታ። እም፡ቃጵዓይት፡ታ።ሰኒ፡ምን፡እኩይ፡ዎአማን፡ምን፡ሓሰት፡ላተምህር፡ናይ፡ሰልፍ፡መምህር፡ታ። እም፡መግሀፍ፡ላኣላባ፡እግል፡ኖሼ፡ላኢትብል፡ጻጋይት፡ዎኩሉ፡ሸነክ፡ውላዳ፡ላታማርሕ፡መስኖ፡ታ። እም፡ውላዳ፡ገጽ፡ቃዴም፡እግል፡ሊበሎ፡ዎአምር፡ዎመስናዓት፡እግል፡ልምለኮ፡አምዕል፡ዎላሊ፡ሻቄ፡ዎተኖኬ። ፍቲ፡እም፡ላኢልትጻገብ፡ዎላኢልትከልስ፡ዓቢ፡ህያብ፡ረቢ፡ቱ። አዜ፡እላ፡ልእከቼ፡ላረኤኩም፡ዉላድ፡ዎኣዋልድ፡ዎእምኩም፡ስምጥኩም፡ምን፡ተሀሌ፡ኬርኪ፡ልብዛሕ፡ይማ፡እንደ፡ትበው፡እት፡ክልኦት፡ላድቅማ፡ዎብሶታ፡ሶዖማ፡ ዎአና፡እብ፡እንክርዬ፡እግል፡ክልክን፡እምማት፡ኣዋልድ፡መሕባርና፡ዮም፡ምዕልክን፡ታ፡ካሽናና፡ዎታሓንቃቃ፡ በኪት፡በዓል፡እማት፡ሊደዮ፡እልክን፡እት፡እብል፡እከልስ። የጊን፡ወድ፡ህብቴስ፡እናስ፡መንሳዓይ።

Continue reading

ሀብቲን ጽባቐን ሃይገት ኣበይ ኣቢሉ by Gerezgiher Bekit – Tigrina vesion of the below Tigre article

ሀብቲን ጽባቐን ሃይገት ኣበይ ኣቢሉ? ብገረዝግሄር በኪት 03/28/19 እታ “ቀይም ሳፋለልኮ” (ቐወዒ ናፊቐ) እትብል ግጥሚ ሙሴ በኪት ምስ ሰማዕኹ፡ ሀብቲን ጽባቐን ሃይገት ኣዘኻኺሩኒ። “ሃይገት ዝላላ፡ ሽዕብ በዳላ፡ ክልኦት እክላ፡ ክልኦት ዝላማ ወክልኦት እጋላ” (ሃይገት ዝላላ፡ ሽዕብ ብዳላ፡ ክልቴ እኽላ፡ ክልቴ ማያ (ዝናማ) ክልቴ ምራኻን) ዝተበሃለሉ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን። ሃይገት ብከብቲ፡ […]

Continue reading

ርዝቅ ወግርመት ሀይገት እት ኣያ በዳ? by Gerezgiher Bekit

ርዝቅ ወግርመት ሀይገት እት ኣያ በዳ? ምን ገረዝግሄር በኪት 03/26/19 “ቀይም ሳፋለልኮ” ላትብል ሕላየት ሙሴ በኪት ክም ሰምዓኮ ርዝቅ ወግርመት ሀይገት ፈቅድኮ። ሀይገት ዝላላ፡ሽዕብ ባዳላ፡ክልኦት እክላ፡ ክልኦት እጋላ ዎክልኦት ዝላማ” ለትበሀለት እቡ ሰበብ ሓሰት ኢኮን። ሀይገት እብ ንዋያ፣ኣካላ ወኣምዳራ ማራ ርዝቅት ክም ዓለት እታ ዘበን ለሄይ ነብሮ ለዐለው እብ ክቱብ […]

Continue reading

ደሓን፡ዓል፡ግላዝጊ by Dr. Yegin Habtes March 17, 2019

       ደሓን፡ዓል፡ግላዝጊ፡፡ ዮም፡ምዕል፡እግል፡ግላዝጊ፡ወድ፡ክፍሌ፡ወድ፡ባርህ፡ወድ፡ግብጣን፡እናስ፡ዓድ፡ገብሬስ፡ምን፡መንሳዕ፡ቤት፡አብረሄ፡ደሓን፡ዓል፡ዎአስክ፡እት፡መዓደይ፡ኬን፡ንትረኤ፡ረቢ፡ሓንቴ፡ደኔብሩ፡ልሕፊዛካ፡እት፡እብል፡ገሌ፡ሑድ፡እብ፡እሊ፡ቀደም፡ዶሉ፡ላጌሳ፡ምንእና፡ፍቱይ፡ወል፡ሑ፡ዎአብ፡ እብ፡ሑዳትቃላት፡እግል፡እሳረሖ፡ቃልብኩም፡ልግባእ። ግላዝጊ፡ሓዉ፡ዎሓዋቱ፡ዎክሎም፡አዳሙ፡ላፌቴ፡ሽሉጥ፡ዎሕሹም፡ጽሩይ፡መንሳዓይ፡ዓላ።ዓቤ፡ላዳቅብ፡ሞላይ፡እት፡ሰር፡ዕምሩ፡አጊድ፡ነስአዩ፡ምንእና፡፡ ዓቢና፡ዎንኡሽና፡እሊ፡ሑና፡ዛማታ፡  ምንእና፡ሞት፡ሰርቃቶ፡ምን፡እምብል፡ኣትማራር፡ኢኮን። ደአም፡ሚ፡እግል፡ኒበል፤ረቢ፡ዛምታይ፡ኢኮን፡ማሉ፡ሀባ፡ዎአዜ፡ማሉ፡አካባ፡ክብር፡እግሉ፡ልግባእ።ካእት፡መከሌሲ፡እብ፡ግላዝጊ፡እግል፡ኢበሎ፡ላሐዜ፡እሊቱ። እት፡እለን፡ሑዳት፡ዓሞታት፡ግላዝጊ፡ፍቲ፡አክበሮት፡ዎመዳሃር፡አምሃረና፡፡ክም፡አብ፡ብእስ፡ሑ፡ዎሓል፡ላአርኤና፡ቱ፡ፍቲ፡ካሃላት፡ዎማርሒት፡እግል፡ዓባዪና፡ሰኒ፡ምህሮ፡ሀቤና፡ ዎእግል፡ናአይሽና፡ሰኒ፡ሓብረ፡ገብአ።ዓቤ፡ምን፡ዕጫት፡መሓበር፡ክልኦት፡ውላዽ፡ሀይገት፡ጋምል፡ቅሽን፡ሻላዓ፡ዎወድቃ፡ምንእና።ሓዛንና፡ክቡድ፡ዎመሪር፡ቱ። ካገድም፡ደሓን፡ዓል፡ዎምስል፡ክሎም፡ቃደሜካ፡ለሀለው፡አበችካ፡ሓውካ፡ዎ፡ሓዋትካ፡ታሓበር፡ዎምስሎም፡ሞላይካ፡እት፡ታሓምድ፡ፍራሕ፡ዎቅረድ። እግል፡ጼዋ፡ቤቱ፡ዋልዳይቱ፡ሐው፡ዎሓዋቱ፡ዎክሎም፡መዉሉዱ፡ረቢ፡ጋጹ፡ልብለስ፡እትኩም፡ዎሰላሙ፡ለሀኩም፡እብል። የጊን፡ወድ፡ህብቴስ።  

Continue reading

Short Tigre stories and proverbs By Gherezgher Bekit

Short Tigre stories and proverbs By Gherezgher Bekit ኣድግ ወድ ፍዴል፣ እናስ ብሌን ለመሰለያ መሰል። ኣድግ ወድ ፍዴል ሓማ ወእብ ለሕማም ብዙሕ ተክማ። ወክም ሐወና ሰውሀት ነብራ ኢራክባ፣ ደኣም ሓሊብ ሌጣ ልትሐነክ ዐላ። ወሐቴ ምዕል ለሐሊብ እግል ልስቴ ሀቡኒ ቤላ። ደኣም ለመተንትነቱ ቤለዎ፣ “ዮም ሐሊብ ወልካ ሰተዩ፣ ሐሊብ አለቡ፣ ህቱ […]

Continue reading

Christmas wishes

ሓይሳም ውላድ ዎ ኣዋልድ ሃይገት በኪት በዐል ልደት ልግባእ እልኩም:: ዎኩሱሰን እላ ላማጽእ ወርሕ ጥሪ ንትቃባላ ሓዳስ ሰነት 2019 ሰነት ራያም ላትቃርብ እታ ዕውጅ ላፋጥን እታ ሕጉዝ ላራትዕ እታ ጉሱይ ላጣፍሕ እታ ዎላገይስ ላባጻሕ እታ ዘርእ ዎጻርዕ ላዳሽዕ እታ ይብስት ላጣልል እታ ዎጥልት ለትፈረ እታ ላናሳምዕ ዎላናዳምዕ እታ ዛይደት ዎ […]

Continue reading