Latest Posts

ስሓቅ፡ ለራኣ፡ ዕንቱ፡ ትብራህ። By Mussie Bekit

ስሓቅ፡ ለራኣ፡ ዕንቱ፡ ትብራህ።

(ድግም-ፍናን)(ልብ-ወለድ)

እብ፡ ሙሴ፡ በኪት።

05/05/2020

 ድጌ፡ ዐድ፡ “ዐፍዬት፡ ልትበሀል። ሰብኡ፡ በኪት፡ ወሕያይቱ፡ ብዝሕት፡ ዐለት። እግል፡ እሙ፡ ወአቡሁ፡ ኦሮ፡ ወድ፡ ብክር፡ ‘ስሓቅ፡ ለልብሎ፡ ወልዶም፡ ወድ፡ ሐምስ፡ ሰነት፡ (ሖል)፡ ምስል፡ መሳኒቱ፡ እግል፡ ልተልሄ፡ አስቡሕ፡ ምን፡ ቤት፡ ፋግራ። ወአደሓ፡ በሀለት፡ ሰር፡ ምዕል፡ ክም፡ ገኣ፡ ለመሳኒቱ፡ እግል፡ ጻብሕ፡ ቤት፡ ቤቶም፡ አቅበለው። ወህቱ፡ ኢኣቅባላ፡፡ ወኣቡሁ፡ እግል፡ ልትሀርሀሮ፡ ዲብላ፡ ድርጽ፡ ድጌ፡ ለዐላ፡ ዐቢ፡ ግምእ፡ (huge rock)

እንዴ፡ ዐርጋ፡ ‘ስሓቅ ዎ፡ ‘ስሓቅ፡ እት፡ ልብል፡ ላከዩ፡ “ዎ -ሆይ”አለብ። (‘ስሓቅ፡ ኢበልሳ) ። አቡሁ፡ አምዕል፡ አብጊዲዳ፡ ክም፡ እጋል፡ ለእሙ፡ ስፉሉል፡ ዐንገረር፡ እት፡ ልብል፡ በሀለት፡ እት፡ ልትላከዮ፡ ምድር፡ አወልዋላ፡፡ (ምሴ፡ ሰዓት፡ 4 ፡ገኣ) ወሐር፡ እንዴ ፡ ቃብጻ፡ ቤቱ፡ እት፡ ለቃብል፡ ኦሮ፡ ነፈር፡ ክብት፡ ክም፡  ቤሎ፡ “ሚቱ፡ አፎ፡ ተሀበርካ?”ቤላ፡ ከትሰአለዩ።”ወልዬ፡ ‘ስሓቅ፡ በዳ፡ ምንዬ፡ እግል፡ ጻብሕ፡ ኢማጻ፡ ቤሎ። ህቱ፡ ሀዬ፡ “ቃለስ፡ ምስል፡ መሳንቱ፡ ሬኤክዎ”ቤለዩ። “ቃለስ፡ ምስል፡ መሳኒቱ፡ ክም፡ ፋግራ፡ አምር፡ ቤሎ” ከእግላ፡ እት፡ ገበይ፡ ለትቃበለዩ፡ ነፈር፡ ድክክ፡ እንዴ፡ አበለዩ፡ ዲብ፡ ቤት፡ ኦሮ፡ ምንላ፡ መሳኒት፡ ‘ስሓቅ፡ ወልዱ፡ ገሳ። ወዲብላ፡ ቤት፡ ክም፡ በጽሓ፡ “ሚቱ፡ እታያ፡ ሐደግኩሞ፡ ለወልዬ?” እት፡ ልብል፡ ሰአለዩ። ለመስኒሁ፡(መስኒ’ስሓቅ) ሀዬ፡ “እግል፡ ጻብሕ፡ ክም፡ በጋስና፡ እግል፡ ዐረኩም፡ ቱ” ቤለና፡ ቤለዩ። ኣብ፡’ስሓቅ፡ ሰረሬት፡ ልቡ፡ እት፡ ዛብጥ፡ እት፡ ልስዔ፡ ቤቱ፡ ጌሳ፡ ከእግል፡ እሲቱ፡ ሕጻን፡ በዳ፡ ቤላያ። እሲት፡ ሕሻካ፡ እብ፡ ድንጋጽ፡ ተፈፍ፡ ትቤ። አርድ፡ ላሊ፡ ጋኣ፡ ወክልኢቶም፡ ህቱ፡ ወእሲቱ፡ ሸለም፡ እንደይ፡ ልብሎ፡ ወለሓባሪቶ፡ ጭብዒቶም፡ ምንላ፡ መሻጥቆም፡ እንደይ፡ ከርዋ፡ ሸውሎ፡ መዬው። “ወላሊ፡ እግል፡ ኖሳ፡ ክም ጸብሓት” አብ፡ ‘ስሓቅ፡“ገድም፡ ወልና፡ እግል፡ ሒዜ፡ እትበገስ፡ ሀለኮ፡ ወእንቲ፡ ምን፡ እላ፡ ቤት፡ ኢትፍገሪ፡” ቤለያ፡ እግል፡ እሲቱ። ወበይኑ፡ እብ፡ ሐሳብ፡ እግብእ – ወሓስ፡ እት፡ ልብል፡ እስእኑ፡ ወዳ፤ ሞራሁ፤ ወሐገት፡ ትንባኩ፤ ናስኣ፡ ወበጋሳ። ከሰልፍ፡ “ ‘ስሓቅ፡ ለራኣ፡ ዕንቱ፡ ትብራህ” እት፡ልብል፡ እግላ፡ ድጌ፡ ሰቡዕ፡ ዶል፡ ከለዩ። ወክም፡ ተሐላላ፡ ላቱ፡ ዲብ፡ ድጌ፡ ዐድ፡ “ሰርዳይት” ጌሳ። (ድጌ፡ ዐድ፡ “ሰርዳይት” ማይ፡ ከዖ፡ ድጌ፡ ዐድ፡ “ዐፍዬት፡”) ቱ። ወዲብ፡ ሐቴ፡ ቤት፡ “ሰርዳይት” አታ። ለሰርዳይት፡ ሀየኒ፡ “እሃ፡ ሚ፡ አምጸኣተካ፡ ቴሎ”ህቱ፡ ሀዬ፡ “ምን፡ ማሌ፡ ‘ስሓቅ፡ ወልዬ፡ ወድ፡ ብክርዬ፡ በዳ፡ ምንዬ፡”ቤላ ። ህታ፡ ሀዬኒ፡” ‘ስሓቅ፡ ወልካ፡ እትላ፡ ሕብጥካ፡ ሀላ” ቴሎ። “እታ፡ ሕብጥዬ፡ ምን፡ ሀለ፡ እሊ፡ ክሉ፡ ማሌ፡ ምዕል፡ አባጊዲዳ፡ እት፡ እትሀርሀሮ፡ እግልሚ፡ ዎ -ሆይ፡ ኢበለኒ” ቤላ። ህታ፡ ሀዬኒ፡ “እግል፡ ተሀርሶ፡ ዐላ፡ እልካ” ተሎ። “ዬ! እትላ፡ ሕብጥዬ፡ ሐቆ፡ ኢሀላ፡ ከኣፎ፡ ሀርሶ?”ቤላ። ህታ፡ ሀዬ፡”ለእደካ፡ ምደዳ፡ ወክም፡ መደድካሀ፡ ለረሓትላ፡ እደካ፡ ብራራ፡ “ቴሎ። ወክምላ፡ ለእግሉ፡ ቴሎ፡ ወዳ። ወሐር፡ ረሓትላ፡ እደሁ፡ እንዴ፡ ጸብጣት፡ እባ፡ ሓባሪቶ፡ ጭብዒታ፡ እት፡ ምግብላ፡ ረሓቱ፡ እት፡ ትሽሕሮ፡ እት፡ ትሽሕሮ፡ ዕንትራረራሬ፡ እት፡ ትብል፡ እታ፡ ሕብጡ፡ ክም፡ በጽሓት፡ “እትላ፡”ቴሎ፡ ከእታ፡ ሕብጡ፡ ሓንቃጥቃጣቶ፡ እናስ፡ ኣስክ፡ ፍራይ፡ መሀረሙ፡( መቐመጭኡ) ልትፋታሕ፡ እብ ‘ስሓቅ፡ ፈርሽክ፡ ጋኣ።”እሃ፡ እሊቱ፡ ወልካ፡ ተሎ” ኣብ፡ ‘ስሓቅ፡ ክልኦት፡ ቅርሽ፡ እንዴ፡ ለክፋ፡ እታ፡ ክምላ፡ ከልብ፡ ለሞራ፡ ዋድያም፡ እቱ፡ ዬክ፡ ሸንከት፡ ቤቱ፡ መደዳ። ወእታ፡ መንገአት፡ ቤቱ፡ ክም፡ ባጽሓ፡ እግል፡ እሲቱ፡” ብሸራት- ብሸራት፡ ‘ስሓቅ፡ ወልና፡ ረካባ፡” ቤላያ። ህታ፡ ሀዬኒ፡ እንብዕ፡ እት፡ ትትባዳራ፡ “እታያ፡ ሀላ፡ ዬቡ፡ ፍዝሁ፡ ሊደኒ?” ክም፡ ቴሎ፡ “እትላ፡ ሕብጥኪ”ቤላ፡፡ እሲት፡ “ሚጅንስ፡ ሕብጥዬ?”ትቤ፡ ወእባ-እባ፡ ሸግለለት፡፡ (ልባ፡ ታዐዋላ)። ወሓር፡ ሕስ፡ ክም፡ በልሰት፡ ለብእሳ፡”እንዴ፡ እደኪ፡ ምደዲ፡ ወላራሓትላ፡ እድኪ፡ ብረሪ፡“ ቤላያ። ወክምሰልሁ፡ ወደት። ወእባ፡ ሓባሪቶ፡ ጭብዒቱ፡ እት፡ ምግብ፡ ረሓትላ፡ እደሀ፡ እት፡ ልሽሕራ፡ እት፡ ልሽሕራ፡ ወዕንትራረራሬ፡ እት፡ ልብል፡ እታ፡ ሕብጣ፡ ክም፡ ባጽሓ፡ “እትላ” ቤላያ፡ ከእባ፡ ሓባሪቶ፡ ጭብዒቱ፡ ሓንቃጥቃጣያ፡ እሲት፡ ፈርሽክ፡ እብ፡ ‘ስሓቅ፡ ገአት። “ወልዬ፡ ‘ስሓቅ፡ ‘ስሓቅ፡ ራካባ፡ እት፡ ትብል፡ ኣምዕል፡ አብጊዲዳ፡ ሰሓቃት። ወምን፡ ምና፡ ባዲ፡ ምኖም፡ ለዐላ፡ ‘ስሓቅ፡ እት፡ ልትሳሓቆ፡ አመት፡ ዳሮም፡ ወማሎም፡ ወደው። ከሓው፡ ወሓዋት፡ ምንላ፡ ውሽብ፡ አቴናሃታ፡ አስክ፡ ሀድልዮም፡ ባዲ፡ ምንና፡ ለሀላ፡’ስሓቅ፡ እግል፡ ለቅብል፡ ስራዩ፡ ዕንትራረራሬ፡ ወሓንቃጥቃጦት፡ ቱ፡፡ ከምን፡ እላ፡ ዮም፡ አንቡቶ። ወዲዲቲ፡ ዎክ፡ ሽብጥ፡ ላቱ፡ ስተው፡ ኢእቤ፡ ኢቆልዬ፡ ወኢቅብነቼ።

ፋረጎት፡ ገሌ፡ ገሌ፡ ቃላት፡ ትግሬ— ተሀበራ፦ ተሻቂሉ ። ቃለስ፡ –ኣጋ ንግሆ ። አወልዋላ፡ –ግሩም፡ ለጣስስ፡ ሸማል።  ጽቡቕ፡ ንፋስ ናይ፡ ኣጋ ምሸት፡፡ ሀርሀራ፦ (to call) ተሀርሀራ – (to shout at) ደካ፡ – (to rub) ምሽጥቅ፦ ምዕጉርቲ ። ሼውሎ፦ ረገሰው። ብጭንቐት ዚኣክል ንየው ነጀው ምባል(to be irresolute )ሕብጥ፦ ትሽትሽ። (armpit)ሓንቃጥቃጦት፦ (tickling) ሓንቃጥቃጥ፦(tickle) ፍራይ፦ መቐመጫ ሓርቢ፤ ደልሚ፥ ዚእሰረሉ፡ ምራን፡ ። (ናይ፡ ቖርበት፡ ገመድ) ሀርሶ፦ ኣተንሳኣዮ። እዚ፡ ቃል፡ እዚ ብትግርኛ ክትርጐም ከሎ፡ ኣንጻር እዩ። “ሃረሰ” ደቀሰ ማለት እዩ። ለክቱብዬ፡ ክል፡ ወክድ፡ ለሰበብ፡ ለእቡ፡ “ ጐራማሌ” እንዴ፡ ወደኮ፡ እከተቦ፡ ሰለስ፡ ፈነቲት፡ ሐው፡ ወሓዋት፡ ልትረኣውኒ።(1) ህግያ፡ ትግሬ፡ ግሩም፡ ለለአምሮ፤ (2)ህግያ፡ ትግሬ፡ ሑድ፡ ለትጻንዖም፤(3) ህግያ፤ ትግሬ፡ ለኢኣምሮ፡ ደአም፡ ሑድ፡ ህግያ፡ ትግሬ፡ ለሰሙዕ፤ ፋረጎትላ፡ ቃላት፡ ለትሓዝዮም፡ እግል፡ ልትመሆራ፡፡ ወላ፡ ገለሁ፡ ቃላት፡ እብ፡ እንጊሊዘኛ፡ እካርዮ፡ ሀለኮ፡ ግሩም፡ እግል፡ ልትፋረግ። ለሸቅም፡ (purpose) ናይ፡ መሐበርና፡ እሊ፡ ወኣክሉ፡ ቱ። ወወክድ፡ ወክድ፡ እንዴ፡ አመግበኮ፡ ለእብ፡ ትግርኛ፡ እክትብ፡ እቡ፡ ሰበብ፡ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ፡ ሰበት፡ ሀለው፡ እልና፡ እታ፡ መአዲ፡ እግል፡ ልትዐጋሎ፡ እንዴ፡ እበቱ። ባፌት፡ (all you can read) ወህቶማ፡ እብ፡ እንክሮም፡ እግል፡ ለምሁሩና፡ እንዴ፡ እቤ፡ ቱ። ሐብሬ።  “ውሽብ” ምእት፡ ምን፡ ምእት፡ ቃል፡ ህግያ፡ ትግሬ፡ እንዴ፡ ገአት፡ ረከብክዋ።  ወምን፡ እላ፡ ዮም፡ ንትናፋዕ፡ እባ።(ኦሮ፡ ክፈል፡ ናይ፡ ቤት፡ ሕሙም፡ ለከሩ፡ እቱ፡ “ውሽብ’ ልትበሀል። ዘበን፡ በዲር፡ ሕማም፡ ሐለግ፡ ለጻብጣዩ፡ ስራይ፡ እት፡ ሰቴ፡ ወእሳት፡ እት፡ ልስሕን፡ ለልትዐሸብ፡ እቱ፡ ዕሹብ፡ ቤት፡ ቱ። ወብዕድ፡ ለለዐዴ፡ ሕማም፡ ለቡ፡ ለልትዳባእ፡ እታ፡ አካንታ።

እብ፡ ብዕድ፡ ክቱብ፡ አስክ፡ ንትራከብ፡ ረቢ፡ ምን፡ ቃባ ፡ ወዐጸባ፡ ልነጀና።

አሜን!!!

ዝያረት፡ ሕልምዬ፡ ዲብ፡ ዐድ፡ ወርሕ። By Mussie Bekit

ዝያረት፡ ሕልምዬ፡ ዲብ፡ ዐድ፡ ወርሕ።

(My dream of pilgrimage to the moon)

እብ፡ ሙሴ፡ በኪት።

5/4/2020

እላ፡ ማሌ፡ ምን፡ ስብክ፤ ክም፡ ሳጋማ፡፡

ምንኮር ፡ቱ፤ ሕልምዬ፡

ዝያር፡ ዐድ፤ ወርሕ፡ ታሓልማ።

ረዪምዬ፡ ሀላ፡ እንዴ፤ ቤላ፡ ኢታኣጋማ፡፡

እግል፡ ልዛየሮ፤ በኑ፡ ጋ’ማ፡፡

ማሌ፡ ሊሊት፤ ስም፡ ወርሕ፡ ክም፡ ናቅማ፡፡

አዋንዬ፡ ምን፡ ከርሱ፤ እሉ፡ ሓ’ማ፡፡

ጀመል፡ እልካ፡ እበሎ፤ ወደከል፡፡

ምን፡ እላ፡ አስክ፡ ሎሄይ፤ ወርሕ፡

ፋይደት፡ አለቡ፤ ወሰርገል።

ማሳጥሩ፡ ምን፡ ተሐዜ፤ ሰርደት፡

ሀለው፡ እልና፡ ወሰብ፤ ሰገል።

ኢትርሄ፤ ወኢትትሰደድ፡

ኢቲበል፤ ሀንከል።

ህቱ፡ ረዪም፤ ሀላ፡

ወላ፡ እንታ፡ ምን፤ ትትዋቃል።

እብ፡ ገመል፤ ኢትባጽሖ፡

ወሳጋር፤ በቃል።

እሊ፡ ዐላ፡ ለምክርዬ፤ ቃል፡ እብ፡ ቃል፡፡

ጎማቼ፡ ኢሳምዐ፤ ሕልምዬ፡፡

ላሊ፡ ሳክብ፡ እት፤ እንቱ፡ ልብዬ፡፡

እዴ፡ ደባን፡ ዔዳባይ፤ ከልብዬ።

እት፡ ናብሕ፡ ዐቅብ፤ ከሌብዬ፡፡

ብርፍ፡ ቤላ፤ እባ፡ ንቅረት፡

ለኢሳብር፤ ሕልምዬ።

ግዬም፡ እት፤ ልከተሎ፡

ወባርቅ፡ እት፤ ማርሕ።

ባጽሓ፡ ለእሳታት፤ ሕልምዬ፡

ዛየረዩ፡ እግል፤ ወርሕ።

ወርሕ፡ ግሩም፤ ትከበትዩ፡

እት፤ ለጭሮርሕ።

ሕልምዬ፡ ምን፤ ሕነት፡

ለዐርፍ፤ ወለስታርሕ።

ገጹ፡ ተሓት፤ አተቃባላ፡

ንሹግ፡ እት፡ እንቱ፤ ወፋርሕ።

ራኣ፡ ክድረት፡ ለምለም፤ ምድር፡

ሚትመስል፡ ምን፡ ዐድ፤ ወርሕ።

ፈረሽክ፡ እብ፤ ጥዕስ፡

ክም፡ ሀበይ፤ ማርዕ።

ክንኪኒት፡ ጸብጣቶ፤ ወአይርሕ፡፡

ጀላግዕ፡ ኢለዐል፤ ወታሓት፡

ፈግር፡ ሀለት፤ ርሕ።

“ብለሰኒ፡ ብለሰኒ፡” ቤሎ፤ እግል፡ ወርሕ፡፡

ወርሕ፡ እት፤ ጻርሕ፡፡

“መን፡ ዛዬረኒ፤ ቤለካ፡

ሐቆ፡ ናገት፤ ኢትጻንሕ።

ወሓቆ፤ ኢትረዴ፡

ወግሩም፤ ኢትጋንሕ።

ጎሮብካ፡ ሐቆ፡ ረጅፍ፡

ወኤማንካ፤ ፋልሕ።

አቅብል፤ ጊስ፡

ፍናን፡ እንታ፤ ወጣልሕ።”

ሕልምዬ፡ እባ፡ አሰሩ፤ አቅባላ፡፡

እት፡ ረጅፍ፡ ወእንዴ፤ ትባሀደላ፡፡

“ሐቆ፡ አዜ፡ ሕልም፤ አና፡ ወሕልም፡

እገብእ፡ ቤላ፤ ከመሓላ።”

ወአና፡ ሕላዬ፡ እቤ፤ እሉ፡

ክእና፡ እት፤ እብል፡

“ሽንጉል! ሕልምዬ፤ ወሸንጋላ፡፡

ቤት፡ ፍናን፤ ኢበላካ፡

ማ፡ ፋዳቢት፡ ቤት፤ መዐላ?

ሀዳናይ፡ ኢበላካ፡ ማ፤ መዐር፡ ሸንካላ፡፡

ዕንቃት፡ አለቡ፡ ነፍሱ፤ ደንካላ፡፡”

ወእባ-እባ፡ ብር፤ እቤ፡

ለቃጭል፡ ክም፤ ቃጫላ።

“መንቱ፡ ለኢኣጋራማ፤ ሕልምዬ

ለሕልም፡ ሓልማ?

ማ፡ አና፡ ለሕልም፤ ሓልማ?”

እንዴ፡ እቤ፡ ሰአልኮ፤ አቡዬ፡ አብ“ዝላማ”

አለብ ፡ በሊስ፡ አፉሁ፤ ጸብጣ፡ አዝማ።

አቡዬ፡ አብ፡ “ዝላማ” በሊስ፡ ለኢሀበኒ፡ እቡ፡ ሰበብ፡ ለከር፡ ወከንተራ፡ ምስል፡ ሕልምዬ፡ ክርፍ፡ አተበለዩ፡ እብ፡ ሰሓቅ፡ ወእብ-እባ፡ ሕማም፡ “ኣዝማ” (Asthma) ቃንጻት፡ እቱ፡ ከኣፉሁ፡ ጻባጣ፡ ዎክ፡ አዝማ።

ፋረጎት፡ ገሌ፡ ቃላት፡

(1)”ለኢአገራማ”>> ዘኽፈኤ።

(2)”ከር፡ ዎ፡ ከንተራ”>>አከይ፡ ውፋቅ። ብትግርኛ> ዘይምቅድዳው።

(3)“ደንካላ”>>ትርጉሙ ብትግርኛ፡ ድንክል፡ ይበሃል።

እቲ በዳሊ ኾይኑ ዝርከብ ዳግም ከይብድል ወይስ፡ ዳግም ከይጋገ ኪኸፍሎ ዝግባእ ናይ ገንዘብ መቕጻዓቲ ዜረጋግጽ ውዕል ወይ ቀይዲ እዩ። ከገድም፡ እሊ፡ “ናይ፡ ሕልምዬ፡ ሕልም”ለፋርግ፡ እልዬ፡ ዮሴፍ፡ ማ፡ ዩስፍ፡ ሐዜ፡ ሀሌኮ። እላ፡ ሕለት፡እላ፡ እግል፡ በዐል፡ ኤርስ ዴይ፡(Earth day) መፍቃዲ፡ ትጋባእ።

አስክ፡ እብ፡ ብዕድ፡ ክቱብ፡ ንትራከብ፡ ረቢ፡ ምን፡ ቃባ፡ ዎ፡ ዐጸባ፡ ልነጀና።

አሜን!!!

ዛንታ ቊንጭን ትዃንን ። by Mussie Bekit

ዛንታ ቊንጭን ትዃንን

(ልብ-ወለድ)

ብሙሴ በኪት።

May 1, 2020

 ብመጀመርያ ምስ ቊንጪን(ቍንጭን) ትዃንን ከላለየኩም ፍቐዱላይ። ቍንጪን ትዃንን ምስቶም ካልኦት ባልዕ መጸይቲ ደም ኢዮም ዚቚጸሩ። ወይ ድማኒ ካብ ደመ-ውዑያን እንስሳታት መሮርን፤ ዘቤትን ፤እንተላይ ካብ ደም ሰብ ዚምገቡ ሓሸራታት‘ዮም። ትዃን ከም ጠበቕ ኣዳራሻት ንጉስ ዚደፍር፤ ኣብ ውሽጢ ገዛ ቋቑራ መንደቕን፤ ኣብ መቖራቕሮ ዓራትን፤ (ዐርቃይን) ዓራትን ዐርቃይን እንዳ እማቱ ኽድህስስ ዚሓድር ግናይ ባልዕ እዩ። ትዃን ኣብ ሰብዓታት በታ ፍልጥቲ ደራፊት ዚነበረት ትበርህ ተስፋሁነኝ እንተላይ ምስ ቍንጪ ደሪፋትሉ ከምዚነበረት እናኣዘኻኸርኩ ኣነ’ውን ኣብታ(“ላሊ፡ መንቱ፡ ለኢሰክባ፡”)መን እዩ ለይቲ ዘይድቅሳ ብዚብል ኣርእስቲ ኣብ መርበብ ሓብረታና ብወርሒ ለካቲት(የካቲት) 28, 2020 ተሓቲማ ዚወጸት ግጥመይ ተረቚሑ ኣሎ።

ቍንጪ ኣብ ጐዱፍን(ጐሓፍ)ዚነብር“ሓፋርን“ኣዝዩ ደቂቕ ባልዕ እዩ። ሓደ ግዜ እዋን ሓጋይ፤ ካብ ዓዱ ዓዲ “ፍልዔ” ንዓዲ “ግንደዔ” ክኸይድ ከሎ ትዃን ኣብ መገዲ ተጓነፎ። ቍንጪ ህውኽ ኢሉ“ቍንጪ”ይበሃል ኢሉ ክላለዮ ፈተነ፤ ትዃን ከበሩ ኣይገበረን። እኳ ደኣ ፉፍ ክብሎ ትንዕ ምስ በለ ቍንጪ ኣኣጋሩ ንምንጣር ዝተማእምአ (ምቹእ) ስለ ዚኾነ ህልም በለ። ድሕሪ ወርሒ ኣቢሉ፤ ትዃን ሕማም ቄለ (ዛር፤ ከርበ፤ ወዲ፡ ግኒ ብቋንቋ ትግሬ) ምስ ተላዓዓሎ፤ መጀመርያ ሓርማዝ ፡ እዩ ከጻውቶ ዚተጸወዔ ። ሓርማዝ ነቲ ከበሮ ሓንቲ ጽፊዕት ምስ ሃቦ ኣብዛ ኢዱ ከም ማስቲካ ልሕግ ኢሉ ተረፈ፡ ጸወታ’ውን ኣቋረጸ። ካልኣይ ከበሮ ምስ ተጠልበ ኣንበሳ ተጸወዔ። እቲ ከበሮ ላዕለዋይን ታሕተውይን ወገኑ ዘይለፍዔ ቖርበት ምራኽ ተገኒዉ እተሸፈነ ስለ ዚነበረ ኣንበሳ ነቲ ቆርበት ናይቲ ከበሮ ምስ ረኣየ “ምራኽ” መሲልዎ ውሕጥ ኣበሎ። ሳልሳይ ከበሮ ምስ ተጠልበ ቶዅላ ተጸወዔ። ቶዅላ” ሃቡኒ እቲ ከበሮ “በለ። ነቲ ከበሮ ምስ ሃብዎ ሕቍፍ ኣበሎ ። ወዮ! ከበሮ ካብ ሕቍፊ እቲ ቶዅላ ነጢሩ ኣብቲ ንእዲ ኵድ’ም በለ ። ቶዅላ ተቔጢዑ “እንታይ ኮይኑ’ታ?” ኢሉ ምስ ሐተተ ከበሮ “ከም ዚፈትወኒ ይሓቝፈኒ ከም ዝጸልኣኒ ይሃርመኒ ኣመልካ መዓስ ጠፊኡኒ ኣብ ውሽጡ ደርሁት ኣለዋ ኢልካ ኣዘንጊዒኻ ኪትበልዓኒ?”ምስ በሎ ቶዅላ ጺርግፍ በለ። ትዃን ሕማም ከርበ በርትዕዎ ዳርጋ ሓይሉ ማህሚኑ። ሽዑ እዚ ወረ’ዚ ኣብ ዓዲ“ፍልዔ”ምስ ተሰምዔ ቍንጪ ከበሮኡ ተሓንጊጡ ንዓዲ “ ግንደዔ”ገስገሰ። ኣብታ ዓዲ እትው ምስ በለ በጋጣሚ ንጣንጡ ረኸበ። ምስ ጣንጡ ይፋለጡ ስለ ዚነበሩ እንዳ ትዃን ሰድኒ በላ።ትኽ ኢላ ወሰደቶ። ካብ ዓቅሙ ንላዕሊ ከበሮ ተሸኪሙ ምስ ራኣየቶ ብልባ ትግረም ነበረት።  ድሕሪ ቕሩብ ደቃይቕ ኣብ እንዳ ትዃን ኣተዉ ። ኣብኡ ምስ ኣተዉ በዓል ቁርድድን ዓለቅትን ኮፍ ኢሎም ረኸቦም ። ቍንጪ ቕሩብ ዕርፍ ምስ በለ ንትዃን “እንሆ ከበሮይ ሒዘ መጺኤ ኣለኹ ኸጻውተካ “ምስ በሎ” ትዃን ብሰሓቕ ክርትም በለ። ጽንሕ ኢሉ“እቲ ከብሮ ድዩ ዚሽከመካ ወይስ ንስኻ ነቲ ከበሮ ክትሽከሞ?” ኢሉ ሐተቶ ። ቍንጪ “ዘላ ኣብኣ ኣላ” ኢሉ ከበሮኡ ሓንጊጡ እንተ በሎ ትዃን ፍንጥራዕ በለ ን72 ሰዓታት ብዘይ ምቝራጽ ኣጻወቶ ። ሽዑ ብኣጋጣሚ ነቲ ጓይላ ዝርኢ ዝነበረ (ዑፍ)ሕንጻይ ኸምዚ ኢሉ ማሰየ “ኣነ ጕድ ርእየ ወይ ኣነ ጕድ ሰሚዔ ቍንጪ ከበሮ ይወቅዕ ትዃን እናጕርዔ።”ትዃን ቄለኡ ምስ ተፈልፈለሉ(ምስ ወጻሉ)ተቛደሰ ማለት ዝኣዘዞ ዘበለ ዅሉ ምስ ተገብረሉ ንቍንጪ ስማዕ “ ንዑቕ ተባሃጊ ( ቅቡብ ርቁብ ብቋንቋ ትግሬ )ካብ ሎሚ መዓልቲ ፍርቂ ንብረተይ ሂበካ ኣለኹ ዓራትን ዓርቃይን ናተይን ናትካን ናይ ሓባር ንብረት እዩ ። ኣብ ገዛውቲ እንዳ ኣማትካ ዀነ ኣዳራሻት ነገስታት ክተኣቱ ፈቂደልካ ኣለኹ” በሎ። ካብታ ሽዓ መዓልቲ ኢቲኣ እዩ ቍንጪ እንተላይ ናይ ውሽጢ ገዛውቲ ባልዕ ወይ ሓሽራ ኾይኑ “ዝተመደበ”ይብሃል። ኵሉ ነናቱ ዓቅምን ኽእለትን ከም ዜለዎ ከገንዝብ ኢለ’የ።  ገሊኡ ተገንዚብዎ፡ ይጥቀመሉ፤ ገሊኡ ኸይተገንዘቦ ይሓልፍ ገሊኡ ድማኒ ይሓንኽ ጌጋ ገርካ ከይበሃል ዓቢጥዎ ይነብር፤ ምስኡ ከኣ ይበሊ። ጌጋ ዝፈርሕ እቲ ክሰርሕ ዘይደሊ’ዩ ። ጌጋ መባእታ ናይቲ ልክዕ ውጽኢት እዩ። እቲ ልክዕ ኣብ ውሽጢ እቲ ጌጋ’ዩ ዚርከብ። ስለዚ ንጌጋ ብዙሕ ሳዕ ፈትሾ።ብተፈጥሮ ዚተዓደልካዮ ተዋህቦ ተጠቐመሉ። ሐበረታ፤ ቁርዲድን ዓለቅትን ጣንጡን ናይ መጸውቲ ደም ሓሸራታት እዮም።

ያኢ! ንዳእላ ኢለ”የ።

አስክ፡ እብ፡ ብዕድ፡ ክቱብ፡ ንትራከብ፡ ረቢ፡ ምን፡ ቃባ፡ ወዐጸባ፡ ልነጀና።አሜን!!!

Video of The Month

Do you have a song or any other video you like to share with us? copyright respected, You can send us a link, or contact us.

More Info