Latest Posts

ሓጫር ሕላየት እግል መፍቃዲ ኣብረሄት ጨዋይ by Gerzgiher Bekit

ሓጫር ሕላየት እግል መፍቃዲ ኣብረሄት ጨዋይ

እብ ገረዝግሄር በኪት

08/10/2020

ኣብረሄት ወለት ጨዋይ ወለት ኣስመራ ኢበለኪ ማ ወለት ገለብ

ኣዳምኪ ብዙሕ ቱ ማን ዎድገለብ

ኣርሄት ወለት ጨዋይ ለበዓል ኣማን

ወለት ጅቤት እንቲ ወለት ጁክት ወለት ዕትማን

ሕት ናፋዕ ወድ ዕትማን ለመስኒ ኢኖ ሊትማን

ለእግል መንሳዕ በዓል ሓበን ዎኤማን

እም የታይም ዓልኪ ዏሕርመት

መትካባይት ዎፈታይት ኣዳማ ዓልኪ ለጻጋይት

ጋሻኪ ልግባእ ማሓልፋይ ገበይ ሴማ ኢቤይት

ዮም ክላ ሃይገት በከኪ

ልትፈለ ዋጅብና ዓላ እግል ንሕደረኪ

ናይ መከለሲ ወክድ እግል ንሳራሓኪ

ደኣም ሚ ልግባእ ኮሮና ከርዔና ምን ቀብርኪ

ከሚ ኒበል ደሓን ለሀበኪ ሓቆ ጣላቅኪ ለሽፍር

እግል ላተርፈው ኤማን ለሀብ ዎጥዉል ዕምር

ርፋዕ፡ንሳል፡ዲብ፡መስኒ፡፡ዎ፡ፋታይ by Dr. Yegin Habtes

ርፋዕ፡ንሳል፡ዲብ፡መስኒ፡፡ዎ፡ፋታይ።

እብ

/ የጊን፡ህብቴስ፡

እት፡ምድር፡መንሳዕ፡አቡዕቦታትና፡ዎአባችና፡ቡዙሕ፡ስርዓት፡ አፍታሓት፡ዎ፡ዓዶታት፡ዓላ፡እሎም፡ ገሌሁ፡አስክ፡ዮም፡ናብዕሎ፡ ፡ዎነከብሮ፡ሀሌና።ዎገሌሁ፡ዲ፡ምድር፡ዐለዮ፡ዎመዓየሸት፧ምድን፡ቀትሎ፡ሀላ።ዎሮት፡ምንና፡መይት፡ለሀላ፡ዓዶታትና፡ርፋዕ፡ንሳል፡ቱ።እሊ፡ሚቱ፧ምን፧ትብሎ፡አተንሱኒ፤

እት፡ላሓልፋ፡ኣዝቡን፡እናስ፡ወአት፡ማ፡ብዕራይ፡አክላ፡ሓርዳ፡ላንሳል፡ላ፡ወአት፡ዎይ፡ላ፡ብዕራይ፡ሕኔት ኖሱ፡በሎዖ፡እት፡ዎሮት፡ላእሉ፧ለከብር፡ዎ፡ላለሓሽም፡እናስ፧ረፎዖ፡ ዎፍላን፡ወድ፡ፍላን፡በዓል፡ንሳልዬ፡ቱ፡ልብል፡ዎላሓኬ።እሊ፡ርፋዕ፡ንሳል፡እርሕብ፡እንዴ፡አባልና፧ምን፡እምመርምሮ፡ላንትመሀሮ፡ጋራት፡ሀላ፦

1: ሰልፍ፡ኩሉ፡ንሳል፡ላልትራፍዕ፡እቱ፡እናስ፡እሙር፡ዎሕቩም፡ዎምብላሱ፡ጣርቀት፡እግል፡ልግባእ፡ሀላ፡እሉ።እት፡ምንካ፡ላ፡ላሓምቅ፡እናስ፡ንሳልካ፡ኢትራፍዕ፡ዎምስምሳሁ፡ሀዬ፡እሊ፡ቱ። ገድየት፡ምን፡ብካ፡ዎ፡እት፡መሓበር፡ምን፡ፌግር፡በዓል፡ንሳልካ፡ምስልካ፡ፈግር፡ዎ፡እብ፡ቅሉዕ፡ወይ፡ሕቡዕ፡እግል፡ትትዓወት፡እብ፡ሰኒ፡መባልስ፡ሰዴካ፡ዎ፡ኣትሓዛ፡ማ፡ምን፡ገብእ፡ሓለፍኮ፡እንዴ፡ቤላ፡በዓል፡ጸጋትካ፡ገብእ።

ካሰበት፡እሊ፡ሀዪብ፡ንሳል፡ክል፡ዎሮትእግል፡ላእሉ፡ሓራ፡ቱ፡ላሀይቦ፡ዎ፡ምስል፡በዓል፡ንሳሉ፡ተሓማ፡ምን፡ገብእ፡ሀዪብ፡ላንሳል፡እት፡ዎሮት፡ብዕድ፡በድሎ።

2፡ ንሳል፡እት፡ሑካ፡ማ፡ቅሩብ፡ሞላድካ፡ኢልትራፋዕ፡እግልሚ፡ሑካ፡ዎክድ፡ሰኔት፡ዎእኪት፡ክል፡ዶል፡ምስልካ፡ቱ፡ዎ፡እት፡ስምጥካ፡በጥር። ካ፡ርፍዓዕ፡ንሳል፡እት፡ሑካ፡ወይ፡ቅሩብ፡ሞላድካ፡ልሙድ፡ኢኮን።

3፡ እብ፡ዘበን፡ገዲም፡እናስ፡ንሳሉ፡እት፡እሲት፡ኢራፍዕ፡ዎ፡እሲት፡ማ፡እት፡እናስ፡ንሳል፡ራፍዓት፡ታ፡እት፡ልብሎ፡ሳምዕ፡ኢአና፡እግልሚ፡እማትና፡ዎሓዋትና፡ሓንቴ፡አብእስተን፡ናብራ፡ሰበት፡ላዓላያ፡ቱ።

4፡ ክምሰለሁማ፡ክስተናይ፡እት፡ክስተናይ፡ዎ፡እስሌማይ፡እት፡እስሌማይ፡ንሳሉ፡ራፍዕ።እግልሚ፡ምን፡ትብሎ፡ክስተናይ፡ላሓርዳያ፡እስሌማይ፡ኢባላዓ፡ዎ፡ክምሰለሁማ፡እስሌማይ፡ላሓርዳያ፡ክስተናይ፡ኢባላዓ፡፡ደአም፡ዋላ፡ሕራድ፡አድሕድ፡ማ፡ምን፡ኢባሉዕ፡እብ፡እሊ፡ጋር፡እሊ፡ብዙሕ፡ላለትዓጅብ፡ ላሰምዓክዎ፡ጋር፡ሀላ።እናስ፡ክስተናይ፡ዎ፡እስሌማይ፡ክልኤ፡ሕያየት፡ምን፡ሓርዶ፡ዎ፡ዎሮ፡፡ካልዕ፡ምን፡ለሀሌ፡እሎም፡ላክልኦት፡ስጋ፡ እት፡ዎሮቶም፡ግድ፡እንዴ፡አስረው፡እትላ፡ዎሮት፡ካልዕ፡ለበቩሎም፡ዎክም፡በሽላ፡ክል፡ዎሮት፡ናዮ፡በልዕ፡ዎ፡እግል፡ላ፡መረቅ፡ምስል፡ሰትዎ፡ልትበሀል።እሊ፡ዋላ፡እስላም፡ዎ፡ክስታን፡ምንማ፡ገቡእ፡ሰልፍ፡ሐዉ፡ክም፡ቶም፡ለርኤና።

እሊ፡ኩሉሕስብ፡ምን፡ነብል፡እቱ፡ሀዪብ፡ንሳል፡ለበዝሕ፡አውካድ፡ክም፡ስርዐት፡ሌጣ፡ቱ፡ላናዓቅቦ፡ለዓልና፡ዎ፡ወላ፡ሀይባይ፡ላ፡ንሳል፡ሓጥር፡ባጥር፡ምንማ፡ገብእ፡ዎ፡ወላ፡ሰዳየት፡ማ፡ምን፡ኢላትሓዝዮ፡እሊ፡ውዳይ፡ክም፡ክትል፡ማ፡መትካታል፡ልትዓለብ፡፡

ካኢሊ፡ቱ፡ድግም፡ርፋዕ፡ንሳል፡፡አዜ፡ምን፡እሊ፡ዎሓር፡ላእብሎ፡ዋዛ፡ምስ፡ቁም፡ክምላ፡ልትበሀል፡ገሌሁ፡ክም፡ምህሮ፡ዎ፡ገሌሁ፡ክም፡ህጅክ፡ሰሓቅ፡ዎትልህያ፡ንስእዎ።

አዜ፡እት፡ዓድ፡ዐሌዮ፡ለሀሌና፡ውላድ፡ዎአዋልድ፡ሀይገት፡እሊ፡ዓድትና፡ሚ፡ኒደዮ፤ኣልፋታሓ፡ዎ፡አቡና፡ሰማያት፡ንቅራዕ፡እሉ፡ካንቅበሮ፥ማ፡እት፡ዐሌዮ፡ከአፎ፡ክም፡ነከብሮ፡ገለ፡ሓዳስ፡ገበይ፡ንሕዜ፡ኣና፡እላ፡ዓደት፡ርፋዕ፡ንሳል፡ከኣፎ፡ክም፡ነዓቅቦ፡ዎሮ፡ሓሳብ፡መጽኤኒ፡ዎከአፎ፡ክም፡ናብዕሎ፡እግል፡እትሃጀክኩም፡እፌቴ።

እት፡እሊ፡ምድር፡ዐለዮ፡ወአት፡ማ፡ብዕራይ፡እግል፡ንሕረድ፡ቀሊል፡ጋር፡ኢመሰኒለ፡ዎምን፡ነሓርድ፡ ንሳል፡ጥሉል፡ደሙ፡እት፡ልትቃጠር፡ምን፡ሐቴ፡አካን፡አስክ፡ብዕደት፡አካን፡ ለኢክ፡ላኢልትሐሰብ፡ጾር፡ቱ።ከሰበት፡እሊ፡ሰልፍ፡ኩሉ፡ሕኔት፡ንሳል፡አማን፡ነሀይብ፡ዎእነስእ፡ቨርችዋል (Virtual) ንሳል፡እት፡አድሕድ፡ምን፡ንርፋዕ፡ዎአስክ፡እት፡ምድር፡ዐሌዮ፡ሀሌና፡ዓዶታትና፡እግል፡ን፡ፍቀድ፡ዎ፡እግል፡ነክብር፡እንቃድር፡፡እሊ፡ሓሳብ፡ሰኒ፡ቱ፡ምን፡ትብሎ፡እብ፡ክቱብ፡ወይ፡እብ፡ክርንኩም፡አትአምሩኒ ።

ካልአይ፡ጋር፡እግል፡ኢበሎ፡ላሓዜ፡ምን፡ለሀሌ፡እሊ፡ቱ።እት፡እሊ፡ዘበን፡እሊ፡ዎኩሱሰን፡እት፡ዐለዮ፡ለሀላያ፡አዋልድና፡ዎሓዋትና፡ምን፡እናስ፡ዎተሓት፡ላልትራኣያ፡ቡ፡ዋላ፡ዎሮ፡ምስምሳ፡ ሰበት፡ኢሀላ፡ዓቤ፡ክም፡አበችተን፡ዎሓወን፡ፋርሶታት፡ተን፡ካ፡ክም፡አበችተን፡ዎሓወን፡ ቨርችዋል፡ንሳል፡ (Virtual) እግል፡ለሀባ፡ዎእግል፡ልትሀያባ፡ደሓን፡ምጽኣ፡ዎ፡እብ፡ኬር፡ዎበርከት፡ምጽኣና፡እት፡እንብል፡እት፡ራኣስና፡ጥልት፡ ፡ቃጥፈት፡ንክረ፡ዎንትከበተን።

ካአዜ፡እት፡መከለሲ፡እግል፡ኢበሎ፡ ለሓዜ፡ጋር፡ሀላ።እት፡ዓድና፡ምን፡ሀሌ፡ካ፡ብዕራይ፡ወይ፡ወአት፡ምን፡ሓርድ፡ንሳልዬ፡እት፡ሙሳ፡ወድ፡በኪት፡እሽሓቅ፡ወድ፡ኖር፡ወድ፡ገንደር፡ገብሩ፡ወድ፡ዓይላይ፡ወድ፡ገብሩ፡ወይ፡ምስል፡ቤት፡ቨሓቃን፡ዓድ፡እምዬ፡መአመረቼ፡እግል፡ሓድስ፡ምን፡ሓዜ፡ንሳልዬ፡ዲብ፡ክብሮም፡ወድ፡ግሬነት፡ወይ፡ሀብታይ፡ወድ፡ዕቅባዝጊ፡ ወይ፡አክሊሉ፡ወድ፡ልጃም፡ዎራፍዓኮ፡ከዓልኮ፡ደአም፡እት፡ምድር፡ዐሌዮ፡ሰበት፡ለሀሌኮ፡ሕኔት፡ንሳል፡ሕያየት፡እነድእ፡ንሳል፡ቨርችዋል (virtual) ፡እግል፡እንዳእ፡ገሜኮ።ክምሰለሁማ፡ሕኔት፡ቨርችዋል፡ (virtual) ንሳልዬ፡ እት፡ወድ፡ታብዓት፡እርፈዖ፡እት፡ወለት፡አንስ፡እግል፡እርፈዖ፡ገመኮ። እግልሚ፡ምን፡ትብሎ፡ እት፡እሊመሓበርና፡ላሀላያ፡አዋልድ፡አንስ፡ምን፡እንረኤ፡ብዝሓት፡ፋርሶታት፡አክል፡እናስ፡ዎምን፡እናስ፡ወላዐል፡ማ፡ላባጥራ፡ሀላያ፡፡ካአና፡ምን፡እለን፡ፋርሶታት፡አዋልድ፡መሓበርና፡ሓቴ፡እብ፡ዕምር፡ላትትቃረበኒ፡     ማዓቢቼ፡ዎእት፡ኢትዮጵያ፡እት፡ዩኒቨርስቲ፡ወለት፡ቤት፡ምህሮዬ፡ላዓለት፡ቨርችዋል(፡ንሳልዬ፡እርፋዕ፡እታ፡ሀሌኮ።ዎህታ፡     መን፡ታ፡ምን፡ትብሎ፡ሓቴ፡ምንላ፡ታክያት፡ክልኦት፡ዉላድ፡ሀይገት፡ለገብአት፡ ርስታ፡ወለት፡ዘርእማርያም፡ታ።

ገደም፡ውላድ፡ዎአዋልድ፡ሀይገት፡ወለት፡ዎሕጻን፡እንዴ፡ኢትብሎ፡ቨርችዋል (Virtual) ፡ንሳልኩም፡እት፡አድሕድ፡እግል፡ትርፍዕ፡ዎሐር፡እትላ፡ዌብ፡ሳይትና፡ (website) እንዴ፡አቴኩም፡ ቨርችዋል፡ (Virtual) ንሳልኩም፡እት፡መን፡ክም፡ረፍዓኩሞ፡ምን፡ተሓብሩና፡ብዝሓም፡ውላድ፡መሓበርና፡እትላ፡ ዌብ፡ሳይትና፡ (Website) እግል፡ልእተው፡ሰኒ፡ላውቀት፡ ዎገኣ፡እሎም፡መስለኒ፡፡

ገደም፡እሊ፡ናይ፡ዮም፡ልእከቼ፡ክም፡ምህሮ፡ዎህጅክ፡እግል፡ትርኮቦ፡ በዓል፡ዓባይ፡ሰአየት፡አና፡ዎደሓንኩም።

/ የጊን፡ወድ፡ህብቴስ፡እናስ፡መንሳዓይ። 

 

Video of The Month

Do you have a song or any other video you like to share with us? copyright respected, You can send us a link, or contact us.

More Info