ኢካራ መን ዐለው (በዓል መን ነበሩ) እብ ሙሴ በኪት።

ኢካራ መን ዐለው (በዓል መን ነበሩ) እብ ሙሴ በኪት። አውኪር፡ ወ፡ አውኪራት ዮም አብዕቦታትና ከነትብ ማንሳዕ ቤት ሻሓቃን ኢካራ መን ክም ዐለው ምስሎም እግል አትኣምረኩም ቱ። ሰልፍ እብላ ቃዳምያም እግል አንብት ሓዜ። ከንቴባይ ዘርኢት ወድ ገብረማርያም ዲብ ሓጸይ ፋሲል ከበሳ እንዴ ፋግራ ለትሻያማ ። (ሰነት 1633-1635) ሓቆሁ ከ -ልብ (ካልብ) […]

Continue reading

ልእከት፡ሓመዶት፡ዎአትናሽጎት። By ደ/ር የጊን፡ህብቴስ

        ልእከት፡ሓመዶት፡ዎአትናሽጎት። ክቡራም፡ዎ፡ኩቡራት፡ዉላድ፡ዎ፡ኣዋልድ፡መሓበር፡ክልኦት፡ዉላድ፡ሀይገት። ሰልፍ፡ክሉ፡ሰኒ፡እግል፡ተሀሉ፡እት፡እተምኔ፡ናይ፡ልብዬ፡ሰላም፡ከበቶ።ዮም፡ምዕል፡እግል፡ኣትሀጅገኩም፡እቡ፡ለሓዜ፡ሰለስ፡ጋር፡ሀላ። ፩፨ እት፡ እሊ፡ለሓልፋ፡ሰነብት፡ዎሮ፡ባህ፡ላለብል፡ህግያ፡በሀለት(Talk show)፡ረኤኮ፡፡እት፡እሊ፡ህግያ አርባዕ፡ነፈር፡ዓለው፡ክልኦት፡ኢአምሮም፡ወላ፡ክልኦት፡ዲ፡ላእፈትዮም፡ዎአከብሮም፡ወሌቼ፡ዓዚዛ፡ዓዉቴ፡ ከንተባይ፡ዕቅባምኬል፡ ዎ፡አክሊሉ፡ልጃም፡እቭሓቅ፡ቶም።ላህግያ፡ ኩሉ፡አት፡ዎሮት፡መንሳዓይ፡ቀደም፡ዶሉ፡ላጌሳ፡ናፋዕ፡ወዽ፡ዕጄል፡ቱ፡ለዓላ።ዓዚዛ፡ዎ፡አክሊሉ፡ላእሉ፡ወደዉ፡አብ፡ሓቴ፡ሓቴ፡እት፡ላቃርቦ፡ክም፡ሰምዓኮ፡ብዙሕ፡ባህ፡በሌኒ፡ካእግል፡እሎም፡ናአይሽ፡ምሁራም፡(Scholars)ውላድ፡መሓበርና፡ሽቅል፡ሳፊ፡ወደኩም፡ኣሳናይኩም፡እግል፡ኢበሎም፡እፈቴ።ዎ፡እግል፡ታኣሙሮ፡ላሓዜ፡ጋር፡ምን፡ለሀሌ፡እሊቱ፣ብዙሕ፡ንጸበር፡ምንኩም፡ክም፡ሀሌና፡እግል፡ተኣምሮ፡እፈቴ።ዎእት፡ረአሱ፡እግል፡ዉላድ፡ዎ፡ኣዋልድ፡መሓበርና፡እሊፕሮግራም፡ሳምዓሙ፡ምን፡ኢተሀሉ፡እግል፡ትስምዕዎ፡ኣትፋቅደኩም፡፡ ፪፨አዜ፡እት፡ላካልአይ፡ጭብጢዬ፡እግል፡ሒለፍ። ኩልኩም፡እት፡ላቫቨትና(Website)፡ለተአቱ፡ዉላድ፡መሓበር፡እብ፡ሰፈር፡ፍቱይ፡ናይ፡ክብር፡ፕረሲደነት፡ሙሳ፡በኪት፡ምን፡ድጌ፡ሳንዲኤጎ፡አስክ፡ኒዮክ፡ዎሐር፡አስክ፡ድጌ፡ሳመርቪል(መሳቹሰጽ)ቃርኣሙ፡እግል፡ተሀሉ፡እምነቼ፡ቱ፡ዎቃርኣሙ፡ምን፡ኢተሀሉ፡እግል፡ትቅርእዎ፡እትፋቅደኩም፡፡ አዜ፡እግል፡ህጅክ፡ዎሰሓቅ( for lough)፡ገሌ፡እግል፡ኢበል፡እፈቴ።ሰልፍ፡ኩሉ፡ ሙሳ፡እሊ፡ኩሉ፡ዓዶታት፡አብ፡ማኪነት፡እግል፡ልብጸሖ፡ላቃድራ፡ኖሱ፡እንዴ፡ዘዋራ፡ኢኮን፡ደአም፡ኖሱ፡ክም፡ላበሎ፡ጋናሒት፡ወይ፡አዉቲስታ፡ለዓለት፡ወለቱ፡ታ።ደአም፡ስማ፡ኢሄቤና፡፡ክምሰልሁማ፡ህቱ፡ዎሀብቴ፡ቃኘው፡እት፡ልሰአሎ፡እትላ፡ስእሊ፡ኢኣታዋ፡እትላ፡ስእሊ፡ኡቱያማ፡ምንዲገቡእ፡ላስእሊሆም፡ብዙሕ፡ዎገራማ፡ከዓላ፡እግልሚ፡ለወለት፡ወለት፡እማታ፡ምን፡ገብእ፡ሕብራ፡ግሩም፡ዕንታታ፡ክሑል፡ዎጭጋራ፡ረዪም፡ ክምቱ፡ምርዱይ፡ቱ።ካእላ፡ለትመስል፡ወለት፡ሽምብሬብ፡ዎብዝሓም፡ወሬዛታት፡ለሀለው፡እቱ፡መሓበር፡ስእሊሃ፡እግል፡ልትረኤ፡ዋጅብ፡ዓላ።ደአም፡እሊ፡አቡሃ፡የሀው፡እላ፡ወለት፡ባልዕ፡ዎሳቲ፡እታ፡አና፡ዎህይብት፡ታ፡ ከሰበት፡እሊ፡ስእሊሃ፡ዮም፡ኢአርኤ፡ዎፈዽር፡ምን፡ልብል፡እት፡ህዳያ፡ላብላዓና፡ዎለስተና፡ እት፡እምብል፡እንድሕር(smile)። ፫፨  ሙሳ፡እትላ፡ልእከቱ፡እሊ፡ስእሊ፡ እት፡ታሓት፡ላሀላ፡እንዴ፡አፍጋራ፡ክእና፡ቤላ፡ካዓላ “ድሕሪኡ ናይ ቀደም ስእሊ ኣርኢዩኒ፡ መነመን ከም ዚዝክር ሓቲቱኑ ገለ ዘከርኩሉ። ሕጂ ድማ ኣነ እውን ብወገናይ ሓደ ኣዚና እንፈትዎን እነኽብሮን ቦኽሪ ተቐባሊ ዶክትረት […]

Continue reading